Reading 13 (132 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 Affirm تایید کردن, اثبات کردن, قطعی کردن
2 agitated and restless ناراحت و بی‌قرار
3 apathetic بی‌اعتنا، بی‌تفاوت
4 apathy بی‌تفاوتی، بی‌اعتنا
5 Appointed منصوب شده, تعیین شده, منصوب
6 approach نزدیک شدن، رویکرد
7 arousal برانگیختگی، انگیزش
8 assess ارزیابی کردن، سنجش کردن
9 Augment افزایش دادن, افزودن, بالا بردن
10 Avert پیشگیری کردن, جلوگیری کردن, اجتناب کردن
11 backdrop پس‌زمینه
12 Benchmark معیار, نشانه معیار, نقطه معیار
13 blasted آسیب‌دیده، مورد حمله قرار گرفته
14 boredom خستگی، بی‌شغفگی
15 Cannonballs گلوله توپ
16 canvas پارچه، زمینه بوم نقاشی
17 cast doubt شک به کسی/چیزی انداختن
18 Charcoal زغال, زغال‌سنگ, زغال
19 Charitable خیراتی, انسان‌دوستانه, خیریه
20 Clash برخورد, تصادف, برخورد
21 Clichés کلیشه‌ها, عبارات متداول, کلیشه‌ای
22 Clipper اسب یا کشتی تندرو
23 compositions ترکیبات، اجزا
24 condemned محکوم شده، نفرین شده
25 Counteract مقاومت کردن, مخالفت کردن, متضاد کردن
26 Crew خدمه, تیم
27 Decay تباهی, فساد, فرسایش
28 Degradation تخریب, تضعیف, فروپاشی
29 Diametrically قطری, مخالف, دقیقاً مخالف
30 disgust نفرت، انزجار
31 Disparity تفاوت, ناهمسانی, اختلاف
32 Dry dock کشتی را در حوضچه تعمیر گذاردن
33 enrapture شورانگیز کردن، خوشحال کردن
34 Ethical reflection انعکاس اخلاقی, تفکر اخلاقی
35 Exotic خارجی, غیرمعمول, خارجی
36 explosive منفجره، پرانرژی
37 Familial خانوادگی, خانواده‌ای, خانوادگی
38 Fertility باروری
39 Figurehead مجسمه انسانی, اشخاص نمادین, نماینده نمادین
40 Fizzy گازدار
41 fooled گول خورده، فریب خورده
42 from scratch از ابتدا، از اول
43 fuzzy غیر واضح، مبهم
44 Gained a lead رهبری گرفت, پیشرفت کرد, پیشی گرفت
45 Germinate جوانه‌زنی, رشد کردن, سبز شدن
46 Gland غده
47 glitch خرابی کوچک، اشکال فنی
48 Green streak خط سبز, خط سبز, فتح سریع
49 Hypothesis فرضیه, افترا, گمان
50 Iceberg سنگ یخ, یخسار, یخبندان
51 inclusion اضافه شدن، درگیر شدن
52 indifference بی‌تفاوتی
53 Indigenous بومی, اهل سرزمین, بومی
54 infection عفونت
55 infectious واگیر
56 Infuse تزریق کردن, جوشاندن,القا کردن
57 Initiated ابتکاری, شروع شده, آغاز کرده
58 Intellectual فکری, مغزی, هوشی
59 Intellectual pedigree نسب فکری, سلسله نسل فکری
60 interactive تعاملی، تعامل‌پذیر
61 Intriguing جالب, دلچسب, جذاب
62 lauded ستایش شده، تحسین شده
63 long-haul بلندمدت
64 Malady بیماری, مرض
65 Manifest ظاهر, آشکار, ظاهرشدن
66 Misinterpret اشتباه تفسیر کردن, اشتباه تعبیر کردن, تفسیر نادرست کردن
67 Nasal spray اسپری بینی
68 Notion ایده, مفهوم, نظر
69 objective هدف، هدفمند
70 Oppose مخالفت کردن, مقابله کردن, مخالف بودن
71 Opulence دولت, ثروت, کثرت
72 outraged خشمگین، اغتاظ‌شده
73 Palm-fringed احاطه شده توسط دسته‌ها, تاج دار, پهنای انگشت
74 Pedigree نسب, سلسله نسل, نسب نامه
75 Pedometer دستگاه تعداد گام, دستگاه شمارش گام
76 Perplexing گیج‌کننده, مبهم
77 Pitch گام صدا, اندازه
78 plotted دقیقاً برنامه‌ریزی شده
79 Policymakers سیاست گزاران, سازندگان سیاست
80 Pottery سفالگری, سفالینه
81 Prairie vole موش مراتع, موش مراتع, موش مراتع
82 prejudice تعصب
83 Prestige اعتبار, شهرت, اعتلای روحی
84 prestigious معتبر، محترم
85 Primitive اولیه, ابتدایی, ساده
86 Proactive پیش‌بین, فعال, فوری
87 Profound عمیق, ژرف, عظیم
88 proneness تمایل، درخور بودن
89 Proposition پیشنهاد, اظهارنظر
90 Provision امداد, تهیه کردن, امکان
91 pseudoscience سوگیری علمی نبودن، علم‌زایی
92 Recoil واپس‌گرفتن، عقب‌نشینی
93 Reductive کاهشی, کاهش‌گر, کاهنده
94 Reinvigorate احیا کردن, تازه کردن, تجدید قوا کردن
95 revered محترم، مورد احترام
96 Ritual آیین, رسم, عادت
97 Ropes طناب‌ها
98 Rudder سکان
99 Sailing vessels کشتی‌های شناور, کشتی‌های دریایی
100 Sediments رسوبات, رسوب, خاکریز
101 Seemingly به نظر, ظاهراً, به نظر می‌آید
102 Settlement مستقر شدن, مسکونی
103 Sniffed بوییده, بو کشیده, بو کرده
104 Socioeconomic اجتماعی-اقتصادی
105 Speculate تخمین زدن, اظهار نظر کردن, حدس زدن
106 speculates اظهار گمان کردن، تخمین زدن
107 speculation اظهار نظر، انحراف، گمان
108 striking چشم‌گیر، برجسته
109 Stripped away از بین رفته, خلع شده, خالی شده
110 subtle ظریف، نازک، حساس
111 Subtlety ظرافت, نازکی, حساسیت
112 Succumb تسلیم شدن, فرو رفتن, مغلوب شدن
113 Summer monsoon موسم گرما, موسم باران تابستانی
114 Surmount غلبه کردن, پشت سر گذاشتن, برتری یافتن
115 Suspended معلق, تعلیق, معلق
116 Synthesizing ترکیب, ترکیب کردن, سنتز
117 Tangible ملموس, قابل لمس, واقعی
118 Thick fibrous الیاف ضخیم
119 threshold آستانه، حد
120 Thriving پر رونق, پرطرفدار, موفق
121 Timber چوب
122 traits ویژگی‌ها
123 Transcend فراتر رفتن از, فوق‌العاده بودن
124 trawl کشیدن
125 undesirable ناپسند، ناخواسته
126 Undesired ناخواسته, غیر مطلوب, ناپسند
127 vague ابهام‌آمیز، مبهم
128 Veins رگ‌ها
129 Vessel کشتی, وسیله, ظرف
130 Vowel sounds صداهای حرف صدا, صداهای مصوت
131 wander سرگردان بودن، گمراه شدن
132 Womb رحم