Reading 12 (211 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 acoustic صوتی
2 Adverse معکوس، مخالف، ضد
3 Agendas دستور جلسه, برنامه کاری, دستورالعمل‌ها
4 amass انباشتن
5 Anew دوباره، از نو
6 apt مناسب
7 Archipelago یک گروه از جزایر,مجمع الجزایر
8 arson آتش‌زنی
9 Arsonists آتش‌زن‌ها
10 Articulate بیان کردن، روشنگونه صحبت کردن
11 ascent صعود
12 Audit committee کمیته حسابرسی, کمیته بازرسی, کمیته حسابداری
13 Auditory شنوایی، مربوط به شناخت از طریق شنوایی
14 Bargain معامله، مذاکره
15 Bark پوست درخت
16 Barren terrain زمین‌های بی‌میوه, مناطق بیابانی, زمین‌های بی‌تولید
17 Beehive کندو
18 Before human arrival پیش از ورود انسان
19 Betray خیانت کردن, فاش کردن, ترک کردن
20 Board director مدیر هیئت مدیره, مدیر هیئت مدیره, رئیس هیئت مدیره
21 boredom خستگی
22 bottle stoppers درپوش بطری
23 Buoyant شناور
24 Cacti صبارها, گل صبر, کاکتوس‌ها
25 Canyon دره عظیم
26 Capitalism سرمایه‌داری, سیستم سرمایه‌داری, کپیتالیسم
27 Captive-breeding پرورش در بند, پرورش در اسارت, پرورش گرفتار
28 Ceremonial مراسمی
29 Chills لرزه, ارتعاش, سرماخوردگی
30 chocolate wrapper بسته‌بندی شکلات
31 Chord آکورد, سیم ساز, ردهٔ موسیقی
32 Circuitous گردشی، پردرگیر
33 codify کد کردن
34 Coffin تابوت
35 Collective جمعی، گروهی
36 Combat zone منطقه نبرد, منطقه جنگ, منطقه مبارزه
37 Commentators نقادان، تحلیل‌گران
38 compactness فشردگی
39 concentrations غلظت‌ها
40 Conductance راهگذاری, رهبری, رسانایی
41 Conquest غلبه، فتح
42 Constructive سازنده, اثربخش, مفید
43 Contend مبارزه کردن، ادعا کردن
44 contraption دستگاه
45 cork چوب پنبه
46 Correlation همبستگی, ارتباط, همبستگی
47 Corresponding متناظر، هماهنگ
48 Counter-intuitively مخالفانه با استدلال متداول
49 craftsman صنعت‌گر
50 Creep مخفیانه حرکت کردن
51 damp مرطوب
52 Deliberately عمداً
53 Descend نزول، نزدیک شدن
54 Descendants نسل‌ها، فرزندان
55 Descent نزول
56 desertification بیابان‌زایی
57 Destructive مخرب
58 Devolved منتقل شده, انتقال یافته, واگذاری شده
59 Dilate گشاده شدن, گسترده شدن, پهن شدن
60 disclose فاش کردن
61 Discrepancy عدم تطابق, اختلاف, اختلافات
62 Disease-causing باعث بیماری, عامل بیماری, مرتبط با بیماری
63 Disputes اختلافات, اختلاف, بحران‌ها
64 Dissect تشریح, تجزیه و تحلیل, بررسی دقیق
65 distilled the essence عصاره‌گیری کردن
66 Distort انحراف دادن, تحریف کردن, دچار انحراف شدن
67 divergent انحرافی
68 dogs collars قلاده سگ
69 Dull کسل‌کننده، کم‌رنگ
70 Economic downturn نزول اقتصادی, نزول اقتصاد, کاهش اقتصادی
71 Elasticity انعطاف‌پذیری
72 Elevation ارتفاع
73 embark شروع کردن
74 Embody به تن پوشاندن, نمایان‌سازی کردن, درخود جلب کردن
75 Emotional arousal برانگیختگی عاطفی, تحریک عاطفی, ایجاد هیجان
76 end (or purpose) هدف
77 engrossing جذاب
78 Entrenched عمیقاً راسخ، به‌طور کامل جا افتاده
79 Eradicated از بین برده شده, از بین بردن, نابود شده
80 Eruption انفجار, فوران,
81 Essayist نویسنده مقاله
82 estrangement بیگانگی
83 Executives مدیران اجرایی, اجرایی‌ها, مدیران
84 exotic خارجی
85 Exploitation بهره‌برداری, استثمار، استفاده, بهره‌مندی
86 Exponential نمایی, نمایی
87 extraordinary فوق‌العاده
88 Fancy خیالپردازی, ذوق, تخیل
89 Flee/Fled فرار کردن/فرار کرده
90 Flirtation دست‌پنجه نرم کردن, دست‌های بازی, تحریک عاطفی
91 Flourish شکوفا شدن
92 Forests of spiny cacti جنگل‌های کاکتوس های خاردار
93 fulfilment به‌سرانجام رساندن، محقق ،کامل
94 Glimpse نگاهی سریع
95 Governance حاکمیت, مدیریت, نظام اداری
96 Grand باشکوه، عظیم
97 granule دانه
98 grape vines درخت مو انگور
99 Hinterland نواحی دورافتاده
100 Hollow خالی, توخالی, خلاء
101 homage ادای احترام
102 husk پوسته
103 hymns سرودها
104 Immobile ساکن, ثابت, بی‌حرکت
105 Imparts منتقل می‌کند، اطلاع می‌دهد
106 incongruity ناهماهنگی
107 inferior پست‌تر
108 infinite بی‌پایان
109 Ingenious باهوش, خلاق, دارای استعداد
110 ingenious مبتکر
111 Inhospitable ناپذیرای مهمان, غیرمهمان‌نواز, ناخوشایند
112 Insatiable appetite شهوت بی‌پایان, اشتهای بی‌پایان
113 Insulate عایق‌گذاری کردن
114 Intended قصد شده ، در نظر گرفته شده
115 Intermediary واسطه، میانجی
116 Intricate patterns الگوهای پیچیده, نقش‌های پیچیده, الگوهای پیچیده و دقیق
117 Jar of pickles بطری ترشی,شیشه ترشی
118 Landfill دفن زباله
119 lever با اهرم بالا اوردن
120 Liaison ارتباط, اتصال, پیوند
121 magnitude بزرگی
122 Magnitude اندازه، بزرگی
123 manifold چندگانه
124 marvelous شگفت‌آور
125 Masterpiece شاهکار, اثر برجسته, آثار هنری برگزیده
126 Mausoleum مقبره، آرامگاه
127 meaningless بی‌معنی
128 Meltdown فروپاشی, ذوب, انفجار عاطفی
129 merely فقط
130 Mitigate کاهش دادن، ملایم کردن
131 monopoly انحصار
132 monstrosity هیولا
133 Mosquitos پشه‌ها
134 motto شعار
135 mould قالب
136 Mule قاطر
137 Musical composition ساختار موسیقی, قطعه موسیقی, آهنگسازی
138 Noble نجیب
139 Non-executive غیر اجرایی, غیر اجرایی, بدون اجرایی
140 notions افکار ایده مفهوم
141 Oak بلوط
142 Overlays پوشاندن, لایه‌ها, روکش‌ها
143 Peasants کشاورزان، روستاییان
144 penetrate نفوذ کردن
145 Perplexed گیج، سردرگم
146 Post-mortems تشریحات پس از واقعه, تشریحات پس از مرگ, بررسی پس از واقعه
147 practitioners اجرایی‌گر‌ها، شاغلان
148 Preceded پیش‌روی کردن، پیش افتادن
149 Presumably احتمالاً
150 Prevalent رایج، گسترده
151 principled اخلاقی
152 principled (=ethical) fashion به شیوه اخلاقی
153 Procurement تأمین، تدارک
154 Prosecution پیگیری قانونی
155 Publicize اطلاع‌رسانی کردن, ترویج کردن, تبلیغ کردن
156 Pupils مردمک چشم
157 Radical رادیکال, اصول‌گرا, اساسی
158 Rarest نادرترین, نایاب‌ترین
159 Raw material مواد خام, مواد اولیه
160 Reckless بی‌پروا
161 Refractive شکستن نور, انعکاسی
162 Reintroduction معرفی مجدد، بازآموزش
163 Replicate تکثیر کردن، تکرار کردن
164 Resilient انعطاف‌پذیر، توانا در مقابله با فشار
165 Resonance ارتعاش, پیچش صدا، تشدید
166 resourcefulness هوش برخورد
167 Respiratory disease بیماری تنفسی، بیماری ریوی
168 Respite توقف, آرامش, استراحت
169 sapling نهال
170 Scouring تمیزکاری, جست‌وجو
171 screw caps درپیچ
172 Scrutiny بازرسی, نظارت, مطالعه دقیق
173 scrutiny بازرسی
174 scrutiny بازرسی دقیق
175 semi-circular نیم‌دایره‌ای
176 Sequential متوالی، پی در پی
177 sighing آه کشیدن
178 Spellbound درست از هول گیر افتاده، به هول زده
179 Spiny خاردار, پرخاشگر, خارآلود
180 Spring چشمه، بهار
181 Staircases پله‌ها
182 Stimuli تحریکات, محرک‌ها, انگیزه‌ها
183 Stocks سهام، اوراق بهادار
184 Stone beads مهره‌های سنگی, دانه‌های سنگی, زیورآلات سنگی
185 strip نوار
186 Submission تسلیمی, ارسال, اطاعت
187 Subsidies یارانه‌ها، حمایت‌ها
188 supremely بی‌نظیر
189 Supremely بی‌نظیرانه
190 Suspenseful مهیج, پر هیجان, نگران‌کننده تعلیق
191 sustainable پایدار
192 Sweeps گرد و خاکستر
193 Symptoms علائم
194 Synthesis ترکیب، ترکیب‌سازی
195 thermal گرمایی
196 thrive رشد کردن
197 torch چراغ
198 Torch مشعل ، مشعل دار کردن
199 Tortoise-breeding پرورش‌دهی‌‌ی لاک‌پشت, پرورش لاک‌پشت, تکثیر لاک‌پشت
200 Treacherous خائنانه, خطرناک, طامع
201 triumph پیروزی
202 Trunk تنه درخت
203 Uncertainties عدم قطعیت‌ها
204 Underpinning اساس, زیر ساخت, پایه‌ریزی
205 Unfold باز شدن, پیش‌رفتن, توسعه یافتن
206 unparalleled بی‌نظیر
207 Volatility نوسانات، تقلب
208 Vulnerable آسیب‌پذیر
209 Whaling ships کشتی‌های شکار نهنگ, کشتی‌های شکار نهنگی, کشتی‌های شکارگر نهنگ
210 Work out تمرین کردن, ورزش کردن, حل کردن
211 Yacht , کشتی شخصی, قایق بادبانی