Writing (96 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 .....have a link to our roots پیوندی به ریشه های ما دارد.
2 ...have a tendency to...... can attributed it to ... دارای گرایش به ...... می توان آن را نسبت داد
3 ...should bear sole responsibility ... باید به تنهایی مسئولیت داشته باشد
4 adhere driving rules قوانین رانندگی را رعایت کنید
5 another detriment of this phenomenon is یکی دیگر از آسیب های این پدیده است
6 are far more affordable ... بسیار مقرون به صرفه تر هستند..
7 burdened them بر آنها سنگینی کرد
8 commit driving offense مرتکب تخلف رانندگی
9 conduct studies on a larger scale انجام مطالعات در مقیاس بزرگتر
10 conflicts occur درگیری ها رخ می دهد
11 contentious issues مسائل بحث برانگیز
12 Conversely متقابلا
13 correspond مطابق بودن
14 costs are unlikely to limit the number of cars بعید است که هزینه ها تعداد خودروها را محدود کند
15 daily basis به صورت روزانه
16 devoid عاری خالی
17 due to the flavor and convenience به دلیل طعم و راحتی
18 Elevate individuals awareness of افزایش آگاهی افراد از
19 elimination حذف
20 end up having a busy life ... در نهایت زندگی پرمشغله ای داشته باشید..
21 especially young people who are more likely to به خصوص جوانانی که احتمال بیشتری دارند
22 exerted certain pressure فشار خاصی را اعمال کردن
23 families are cells that form Society خانواده ها سلول هایی هستند که جامعه را تشکیل می دهند
24 fast pace of life سرعت سریع زندگی
25 favorable outcome نتیجه مطلوب
26 from an ethical perspective از دیدگاه اخلاقی
27 from the perspective of family از دیدگاه خانواده
28 fundamental challenges چالش های اساسی
29 generating profit is the top priority for ایجاد سود اولویت اصلی است
30 government can urge the citizen to ... دولت می تواند شهروندان وادارکند/ترغیب کند که ...
31 home cooked meals غذاهای خانگی
32 in this regard some people are Keen to think that در این رابطه برخی از افراد مشتاق به این فکر هستند
33 influenced by ... تحت تاثیر ...
34 infrastructure زیر ساخت
35 initially در ابتدا
36 intense amount of work حجم کار شدید
37 irresponsible بی مسئولیت
38 is likely به احتمال زیاد-احتمال دارد
39 issue a ticket to the one who breaking law برای کسی که قانون را زیر پا می گذارد برگ جریمه صادر کنید
40 it is important to educate people properly مهم این است که مردم را به درستی آموزش دهند
41 it's undermines the family bond پیوند خانواده را تضعیف می کند
42 lack modern features فاقد ویژگی های مدرن
43 lends a classic look the neighborhood ظاهری کلاسیک به محله می بخشد
44 locality محل
45 maintenance cost هزینه تعمیر و نگهداری
46 Mandate necessary action to دستور اقدام لازم را به
47 meddling with nature دخالت در طبیعت
48 monitoring and controlling نظارت و کنترل
49 more attention should be paid to باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد
50 national and local authorities مقامات ملی و محلی
51 obesity is inevitable چاقی اجتناب ناپذیر است
52 offender مجرم
53 on the verge of در آستانه
54 pattern of children's behavior الگوی رفتاری کودکان
55 people are aspire to have high profile life مردم در آرزوی داشتن زندگی با سابقه هستند
56 people should be offered باید به مردم پیشنهاد شود
57 people should bear equal responsibility مردم باید مسئولیت مساوی داشته باشند
58 people's working life زندگی کاری مردم
59 pre-construction قبل از ساخت
60 predominantly عمدتا
61 prevent aforementioned issues جلوگیری از مسائل ذکر شده
62 private sector بخش خصوصی
63 providing funding تامین بودجه
64 publishing stories انتشار داستان
65 quantities مقادیر
66 readily make meals are به راحتی وعده های غذایی درست کردن
67 ready-made food غذای آماده
68 regardless whether its Urban or suburban صرف نظر از شهری یا حومه ای بودن
69 relieve burden on government budget کاهش بار بودجه دولت
70 resolve برطرف کردن
71 ritual تشریفات
72 safe driving can be promoted in several ways رانندگی ایمن را می توان به روش های مختلفی ترویج کرد
73 scandals رسوایی ها
74 seriousness جدیت
75 severely به شدت، شدیدا
76 shaping children's personality شکل دادن به شخصیت کودکان
77 Society should welcome change جامعه باید از تغییر استقبال کند
78 solidarity همبستگی انسجام
79 some individuals reckon to think that. برخی افراد فکر می کنند که ...
80 speed rules and regulation must be a top priority قوانین و مقررات سرعت باید در اولویت قرار گیرد
81 stringent regulation have a deterrent effect on... مقررات سختگیرانه اثر بازدارنده ای بر ...
82 take up job مشغول به کار شدن
83 tangible cultural heritage میراث فرهنگی ملموس
84 the bond ....will be faded پیوند .... محو خواهد شد
85 the custom of families having meals رسم غذا خوردن خانواده ها
86 the impacts are overwhelmingly negative تاثیرات بسیار منفی است
87 this is quite understandable این کاملا قابل درک است
88 this would lead to diminishing health این امر منجر به کاهش سلامت می شود
89 timeframe دوره زمانی
90 to a certain point تا یک نقطه خاص
91 to advance in their career برای پیشرفت در حرفه خود
92 to alleviate this disturbing problem برای رفع این مشکل نگران کننده
93 to make growing demands برای ایجاد تقاضاهای فزاینده
94 to outline the roots and impacts on برای مشخص کردن/ ترسیم دلایل/ریشه ها و تأثیرات بر
95 vexed issues مسائل آزاردهنده
96 workaholic معتاد به کار