روز دهم (53 Cards)
 by
   
  Front cards Back cards
1 adequate (adj) to sufficient, suitable, satisfactory غیبت نبود، فقدان
2 apologyconsiderable قابل توجه
3 considerable قابل توجه
4 dearth of lack, scarcity, shortage, shortfall قحطی، کمبود
5 dearth of کمبود
6 defective معیوب
7 deficiency (n) insufficiency, lack, defect, flaw ،کمبود ،فقدان کاستی نقص
8 deficient (adj) lacking, defective, poor, faulty دارای کمبود ناکافی ناقص معیوب
9 deficit from shortfall, deficiency, shortage کسری و نقص، کسر درآمد به مخارج
10 demand تقاضا درخواست
11 dismissed مختومه شد رد شد
12 drawback (n) disadvantage, snag, downside عیب، اشکال نکته منفی، نقطه ضعف
13 Drought resulted خشکسالی حاصل شد Drought= خشکسالی
14 enthusiasm اشتیاق، جدیت ، رغبت
15 exceed (v) فراتر بودن(از) از حد قانونی تجاوز کردن be more than, go beyond
16 exceeded the supply. از عرضه فراتر رفت تقاضا بیش از عرضه
17 exceeding (adj) great, considerable, immense خیلی زیاد مفرط و مضاعف مقدار (اندازه
18 famine (n) shortage, scarcity, deficiency قحطی (غذا) کمبود یا نبود
19 fault نقص، عیب / تضعیف و ناقص ساختن
20 faulty )Adjective( defect, flaw, lack, error معیوب مقصر
21 flaw (n/v) نقص defect, fault / make flaws in
22 Flexibility is intrinsic to creative management. انعطاف پذیری برای مدیریت ،خلاق، ذاتی (فطری) است.
23 graciousness بخشندگی
24 impressive چشمگیر، موثر
25 inadequacy بی کفایتی
26 Inadequate ناکافی است
27 inborn (adj) innate, congenital, natural موروثی ،مادرزادی فطری
28 inherent ذاتی
29 inherent (adj) inborn, intrinsic, innate ذاتی، درونی، فطری
30 inherent sense شعور حس داتی
31 inherently ذاتا
32 innate ذاتی خدادادی مادرزاد inborn, native, inbred
33 insufficiency بی کفایتی
34 insufficient (adj) Inadequate, deficient, scant ،ناکافی کم ناچیز
35 intrinsic ذاتی
36 intrinsic ذاتی فطری درونی سرشتی inherent, innate, congenital
37 prosecute (v) پیگرد قانونی تحت تعقیب قرار دادن
38 refugee پناهنده
39 reliable information اطلاعات موثق
40 remedy درمان اصلاح
41 rickets راشیتیسم نرمی استخوان
42 satisfactory رضایتبخش
43 scant اندک
44 scarcity کمبود
45 several respects چندین جنبه respect= احترام گذاشتن، رایطه، توجه
46 shortage (n) lack, scarcity کمبود، کسری
47 spy جاسوسی
48 starvation (n) extreme hunger, lack of food
49 suffice کفایت ، کافی
50 sufficient کافی
51 sufficient evidence شواهد کافی
52 threatened تهدید کرد
53 wages دستمزد