50 percent Most Frequent English Words on the Web (501 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 about در باره
2 access دسترسی داشته باشید
3 accessories تجهیزات جانبی
4 account حساب
5 action عمل
6 add اضافه کردن
7 address نشانی
8 advanced پیشرفته
9 after بعد از
10 air هوا
11 all همه
12 also همچنین
13 am صبح
14 american آمریکایی
15 an یک
16 and و
17 another یکی دیگر
18 any هر
19 are هستند
20 area حوزه
21 around دور و بر
22 art هنر
23 article مقاله
24 as مانند
25 at در
26 author نویسنده
27 available در دسترس
28 b ب
29 back بازگشت
30 based مستقر
31 be بودن
32 because زیرا
33 been بوده
34 before قبل از
35 being بودن
36 best بهترین
37 better بهتر
38 between بین
39 big بزرگ
40 black سیاه
41 board هیئت مدیره
42 book کتاب
43 books کتاب ها
44 both هر دو
45 box جعبه
46 business کسب و کار
47 but ولی
48 buy خرید
49 by توسط
50 c ج
51 call زنگ زدن
52 can می توان
53 canada کانادا
54 car ماشین
55 card کارت
56 care اهميت دادن
57 case مورد
58 categories دسته بندی ها
59 category دسته بندی
60 cd سی دی
61 center مرکز
62 change تغییر دادن
63 check بررسی
64 children فرزندان
65 city شهر
66 class کلاس
67 click کلیک
68 code کد
69 college دانشکده
70 comments نظرات
71 community انجمن
72 company شرکت
73 compare مقایسه کنید
74 computer کامپیوتر
75 conditions شرایط
76 contact مخاطب
77 content محتوا
78 control کنترل
79 copyright کپی رایت
80 cost هزینه
81 could میتوانست
82 country کشور
83 county شهرستان
84 course دوره
85 credit اعتبار
86 current جاری
87 customer مشتری
88 d د
89 data داده ها
90 date تاریخ
91 day روز
92 days روزها
93 de de
94 december دسامبر
95 department بخش
96 depicts به تصویر کشیدن
97 description شرح
98 design طرح
99 details جزئیات
100 development توسعه
101 did انجام داد
102 different ناهمسان
103 digital دیجیتال
104 directory فهرست راهنما
105 do انجام دادن
106 does میکند
107 down پایین
108 download دانلود
109 during در حین
110 dvd دی وی دی
111 e ه
112 each هر یک
113 ebay ebay
114 education تحصیلات
115 email پست الکترونیک
116 end پایان
117 english انگلیسی
118 estate املاک
119 even زوج
120 events مناسبت ها
121 every هر
122 f f
123 family خانواده
124 features امکانات
125 file فایل
126 find پیدا کردن
127 first اولین
128 following ذیل
129 food غذا
130 for برای
131 form فرم
132 forum انجمن
133 forums انجمن ها
134 found یافت
135 free رایگان
136 from از جانب
137 full پر شده
138 g g
139 gallery آلبوم عکس
140 game بازی
141 games بازی ها
142 gay همجنس گرا
143 general عمومی
144 get گرفتن
145 go برو
146 going رفتن
147 good خوب
148 government دولت
149 great عالی
150 group گروه
151 guide راهنما
152 h ساعت
153 had داشته است
154 has دارد
155 have دارند
156 he او
157 health سلامتی
158 help کمک
159 her او
160 here اینجا
161 high بالا
162 him به او
163 his خود
164 history تاریخ
165 home خانه
166 hot داغ
167 hotel هتل
168 hotels هتل ها
169 hours ساعت ها
170 house خانه
171 how چگونه
172 however با این حال
173 human انسان
174 i من
175 if اگر
176 image تصویر
177 in که در
178 include عبارتند از
179 including شامل
180 index فهرست مطالب
181 industry صنعت
182 info اطلاعات
183 information اطلاعات
184 insurance بیمه
185 international بین المللی
186 internet اینترنت
187 into به
188 is است
189 it آی تی
190 item مورد
191 items موارد
192 its آن
193 j j
194 jan جان
195 january ژانویه
196 job کار
197 jobs شغل ها
198 john جان
199 join پیوستن
200 july جولای
201 june ژوئن
202 just فقط
203 k ک
204 know دانستن
205 l ل
206 la لا
207 large بزرگ
208 last آخر
209 law قانون
210 learn فرا گرفتن
211 left ترک کرد
212 level مرحله
213 library کتابخانه
214 life زندگی
215 like پسندیدن
216 line خط
217 link ارتباط دادن
218 links پیوندها
219 list فهرست
220 listing فهرست کردن
221 little مقدار کمی
222 live زنده
223 local محلی
224 location محل
225 long طولانی
226 look نگاه کن
227 love عشق
228 low کم
229 m متر
230 made ساخته شده است
231 mail پست الکترونیکی
232 main اصلی
233 make ساختن
234 man مرد
235 management مدیریت
236 many زیاد
237 map نقشه
238 march مارس
239 market بازار
240 may ممکن است
241 me من
242 media رسانه ها
243 member عضو
244 members اعضا
245 men مردان
246 message پیام
247 model مدل
248 money پول
249 more بیشتر
250 most اکثر
251 movie فیلم سینما
252 movies فیلم ها
253 much بسیار
254 music موسیقی
255 must باید
256 my من
257 n n
258 name نام
259 national ملی
260 need نیاز
261 network شبکه
262 new جدید
263 news اخبار
264 next بعد
265 no نه
266 non غیر
267 north شمال
268 not نه
269 note توجه داشته باشید
270 november نوامبر
271 now اکنون
272 number عدد
273 o o
274 october اکتبر
275 of از
276 off خاموش
277 office دفتر
278 old قدیمی
279 on بر
280 one یکی
281 online برخط
282 only فقط
283 open باز کن
284 or یا
285 order سفارش
286 other دیگر
287 our ما
288 out بیرون
289 over بر فراز
290 own خود
291 p پ
292 page صفحه
293 pages صفحات
294 part بخش
295 people مردم
296 per مطابق
297 personal شخصی
298 phone تلفن
299 photo عکس
300 photos عکس ها
301 pictures تصاویر
302 place محل
303 plan طرح
304 please لطفا
305 pm بعد از ظهر
306 point نقطه
307 policy خط مشی
308 post پست
309 posted ارسال شده
310 posts نوشته ها
311 power قدرت
312 press مطبوعات
313 previous قبلی
314 price قیمت
315 prices قیمت
316 print چاپ
317 privacy حریم خصوصی
318 private خصوصی
319 process روند
320 product تولید - محصول
321 products محصولات
322 profile مشخصات
323 program برنامه
324 project پروژه
325 property ویژگی
326 provide فراهم کند
327 provided ارائه شده است
328 public عمومی
329 quadratic درجه دوم
330 quality کیفیت
331 questions سوالات
332 r r
333 rate نرخ
334 rating رتبه بندی
335 re دوباره
336 read خواندن
337 real واقعی
338 really واقعا
339 register ثبت نام
340 related مربوط
341 reply پاسخ
342 report گزارش
343 required ضروری
344 research پژوهش
345 reserved رزرو شده است
346 resources منابع
347 results نتایج
348 return برگشت
349 review مرور
350 reviews بررسی ها
351 right درست
352 rights حقوق
353 room اتاق
354 s س
355 said گفت
356 sale فروش
357 sales حراجی
358 same یکسان
359 save صرفه جویی
360 say گفتن
361 school مدرسه
362 science علوم پایه
363 search جستجو کردن
364 second دومین
365 section بخش
366 security امنیت
367 see دیدن
368 select انتخاب کنید
369 send ارسال
370 september سپتامبر
371 series سلسله
372 service سرویس
373 services خدمات
374 set تنظیم
375 sex ارتباط جنسی
376 shall باید
377 she او
378 shipping حمل دریایی
379 shop فروشگاه
380 shopping خريد كردن
381 should باید
382 show نشان می دهد
383 sign امضا کردن
384 since از آنجا که
385 site سایت
386 sites سایت های
387 size اندازه
388 small کم اهمیت
389 so بنابراین
390 software نرم افزار
391 some مقداری
392 source منبع
393 south جنوب
394 special خاص
395 sports ورزش ها
396 start شروع کنید
397 state حالت
398 states ایالت ها
399 stating بیان می کند، حاکی از
400 still هنوز
401 stock موجودی
402 store فروشگاه
403 students دانش آموزان
404 subject موضوع
405 such چنین
406 support حمایت کردن
407 system سیستم
408 systems سیستم های
409 t تی
410 table جدول
411 take گرفتن
412 team تیم
413 technology فن آوری
414 teen نوجوان
415 terms مقررات
416 text متن
417 than نسبت به. تا
418 that که
419 the را
420 their آنها
421 them آنها را
422 then سپس
423 there آنجا
424 these اینها
425 they آنها
426 think فکر
427 this این
428 those آن ها
429 thread نخ
430 three سه
431 through از طریق
432 time زمان
433 times بار
434 title عنوان
435 to به
436 today امروز
437 too هم
438 tools ابزار
439 top بالا
440 total جمع
441 training آموزش
442 travel مسافرت رفتن
443 tv تلویزیون
444 two دو
445 type نوع
446 u تو
447 uk انگلستان
448 under زیر
449 united متحد
450 university دانشگاه
451 up بالا
452 us ما
453 usa ایالات متحده آمریکا
454 use استفاده کنید
455 used استفاده شده
456 user کاربر
457 using استفاده كردن
458 v v
459 value ارزش
460 version نسخه
461 very خیلی
462 video ویدئو
463 view چشم انداز
464 visit بازدید کنید
465 w w
466 want خواستن
467 was بود
468 water اب
469 way مسیر
470 we ما
471 web وب
472 website سایت اینترنتی
473 week هفته
474 well خوب
475 were بود
476 west غرب
477 what چی
478 when چه زمانی
479 where جایی که
480 which که
481 while در حالی که
482 white سفید
483 who سازمان بهداشت جهانی
484 why چرا
485 will اراده
486 windows پنجره ها
487 with با
488 within در داخل
489 without بدون
490 women زنان
491 work کار کردن
492 world جهان
493 would خواهد شد
494 x ایکس
495 y y
496 yahoo یاهو
497 year سال
498 years سال ها
499 yes آره
500 york یورک
501 you شما