3000 most common words in english (2988 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 abandon رها کردن
2 ability توانایی
3 able قادر است
4 abortion سقط جنین
5 about در باره
6 above در بالا
7 abroad خارج از کشور
8 absence غیبت
9 absolute مطلق
10 absolutely کاملا
11 absorb جذب
12 abuse سو استفاده کردن
13 academic علمی
14 accept تایید کنید
15 access دسترسی داشته باشید
16 accident تصادف
17 accompany همراهی کردن
18 accomplish انجام دهد
19 according با توجه
20 account حساب
21 accurate دقیق
22 accuse متهم کردن
23 achieve رسیدن
24 achievement دستاورد
25 acid اسید
26 acknowledge اذعان
27 acquire بدست آوردن
28 across در سراسر
29 act عمل کنید
30 action عمل
31 active فعال
32 activist فعال
33 activity فعالیت
34 actor بازیگر
35 actress بازیگر
36 actual واقعی
37 actually در حقیقت
38 ad آگهی
39 adapt سازگار شدن
40 add اضافه کردن
41 addition علاوه بر این
42 additional اضافی
43 address نشانی
44 adequate کافی است
45 adjust تنظیم کنید
46 adjustment تنظیم
47 administration مدیریت
48 administrator مدیر
49 admire تحسین
50 admission پذیرش
51 admit اقرار کردن
52 adolescent نوجوان
53 adopt اتخاذ کردن
54 adult بالغ
55 advance پیشرفت
56 advanced پیشرفته
57 advantage مزیت - فایده - سود - منفعت
58 adventure ماجرا
59 advertising تبلیغات
60 advice مشاوره
61 advise توصیه
62 adviser مشاور
63 advocate مدافع
64 affair امر
65 affect تاثیر می گذارد
66 afford استطاعت داشتن
67 afraid می ترسد
68 African آفریقایی
69 African-American آفریقایی آمریکایی
70 after بعد از
71 afternoon بعد از ظهر
72 again از نو
73 against در برابر
74 age سن
75 agency آژانس
76 agenda دستور جلسه
77 agent عامل
78 aggressive خشونت آمیز
79 ago پیش
80 agree موافق
81 agreement توافق
82 agricultural کشاورزی
83 ahead در پیش
84 aid کمک
85 aide مشاور
86 AIDS ایدز
87 aim هدف
88 air هوا
89 aircraft هواپیما
90 airline شرکت هواپیمایی
91 airport فرودگاه
92 album آلبوم
93 alcohol الکل
94 alive زنده
95 all همه
96 alliance اتحاد
97 allow اجازه
98 ally متحد
99 almost تقریبا
100 alone تنها
101 along در امتداد
102 already قبلا، پیش از این
103 also همچنین
104 alter تغییر دهید
105 alternative جایگزین
106 although با اينكه
107 always همیشه
108 AM صبح
109 amazing حیرت آور
110 American آمریکایی
111 among در میان
112 amount میزان
113 analysis تحلیل و بررسی
114 analyst تحلیلگر
115 analyze تجزیه و تحلیل
116 ancient کهن
117 anger خشم
118 angle زاویه
119 angry خشمگین
120 animal حیوان
121 anniversary سالگرد
122 announce اعلام
123 annual سالانه
124 another یکی دیگر
125 answer پاسخ
126 anticipate پیش بینی کنید
127 anxiety اضطراب
128 anybody هر شخصی
129 anymore دیگر
130 anyone هر کسی
131 anything هر چیزی
132 anyway به هر حال
133 anywhere هر جا
134 apart جدا از هم
135 apartment اپارتمان
136 apparent آشکار
137 apparently ظاهرا
138 appeal درخواست
139 appear به نظر می رسد
140 appearance ظاهر
141 apple سیب
142 application کاربرد
143 apply درخواست دادن
144 appoint تعیین کنید
145 appointment وقت ملاقات
146 appreciate قدردانی
147 approach رویکرد
148 appropriate مناسب
149 approval تصویب
150 approve تایید
151 approximately تقریبا
152 Arab عرب
153 architect معمار
154 area حوزه
155 argue جر و بحث
156 argument بحث و جدل
157 arise بوجود امدن
158 arm بازو
159 armed مسلح
160 army ارتش
161 around دور و بر
162 arrange ترتیب دادن
163 arrangement ترتیب
164 arrest دستگیری
165 arrival ورود
166 arrive رسیدن
167 art هنر
168 article مقاله
169 artist هنرمند
170 artistic هنری
171 as مانند
172 Asian آسیایی
173 aside گذشته از
174 ask پرسیدن
175 asleep خواب
176 aspect جنبه
177 assault حمله
178 assert ادعا کردن
179 assess ارزیابی کنید
180 assessment ارزیابی
181 asset دارایی
182 assign اختصاص دهد
183 assignment وظیفه
184 assist کمک کند
185 assistance معاونت
186 assistant دستیار
187 associate وابسته
188 association اتحادیه
189 assume فرض
190 assumption فرض
191 assure اطمینان دادن
192 athlete ورزشکار
193 athletic ورزشی
194 atmosphere جو
195 attach ضمیمه کردن
196 attack حمله کنند
197 attempt تلاش
198 attend مراجعه كردن
199 attention توجه
200 attitude نگرش
201 attorney وکیل
202 attract جذب کنند
203 attractive جذاب
204 attribute صفت
205 audience حضار
206 author نویسنده
207 authority قدرت
208 auto خودکار
209 available در دسترس
210 average میانگین
211 avoid اجتناب کردن
212 award جایزه
213 aware آگاه
214 awareness اطلاع
215 away دور
216 awful خیلی بد و ناخوشایند
217 baby عزیزم
218 back بازگشت
219 background زمینه
220 bad بد
221 badly بد
222 bag کیسه
223 bake پختن
224 balance تعادل
225 ball توپ
226 ban ممنوع کردن
227 band باند
228 bank بانک
229 bar بار
230 barely به سختی
231 barrel بشکه
232 barrier مانع
233 base پایه
234 baseball بیسبال
235 basic پایه ای
236 basically اساسا
237 basis اساس
238 basket سبد
239 basketball بسکتبال
240 bathroom حمام
241 battery باتری
242 battle نبرد
243 be بودن
244 beach ساحل دریا
245 bean لوبیا
246 bear خرس
247 beat ضرب و شتم
248 beautiful زیبا
249 beauty زیبایی
250 because زیرا
251 become تبدیل شود
252 bed بستر
253 bedroom اتاق خواب
254 beer آبجو
255 before قبل از
256 begin شروع
257 beginning شروع
258 behavior رفتار - اخلاق
259 behind پشت
260 being بودن
261 belief باور
262 believe ایمان داشتن
263 bell زنگ
264 belong تعلق داشتن
265 below زیر
266 belt کمربند
267 bench نیمکت
268 bend خم شدن
269 beneath در زیر
270 benefit سود
271 beside در كنار
272 besides بعلاوه
273 best بهترین
274 bet شرط
275 better بهتر
276 between بین
277 beyond فراتر
278 Bible کتاب مقدس
279 big بزرگ
280 bike دوچرخه
281 bill صورت حساب
282 billion میلیارد
283 bind بستن
284 bird پرنده
285 birth تولد
286 birthday روز تولد
287 bit بیت
288 bite گاز گرفتن
289 black سیاه
290 blade تیغه
291 blame سرزنش کردن
292 blanket پتو
293 blind نابینا
294 block مسدود کردن
295 blood خون
296 blow فوت کردن، دمیدن
297 blue آبی
298 board هیئت مدیره
299 boat قایق
300 body بدن
301 bomb بمب
302 bombing بمب گذاری
303 bond رابطه، رشته
304 bone استخوان
305 book کتاب
306 boom رونق
307 boot چکمه
308 border مرز
309 born بدنیا آمدن
310 borrow امانت گرفتن
311 boss رئیس
312 both هر دو
313 bother زحمت
314 bottle بطری
315 bottom پایین
316 boundary مرز
317 bowl کاسه
318 box جعبه
319 boy پسر
320 boyfriend دوست پسر
321 brain مغز
322 branch شاخه
323 brand نام تجاری
324 bread نان
325 break زنگ تفريح
326 breakfast صبحانه
327 breast پستان
328 breath نفس
329 breathe نفس کشیدن
330 brick آجر
331 bridge پل
332 brief مختصر
333 briefly به طور خلاصه
334 bright روشن
335 brilliant درخشان
336 bring آوردن
337 British بریتانیایی
338 broad گسترده
339 broken شکسته شده
340 brother برادر
341 brown رنگ قهوه ای
342 brush قلم مو
343 buck دلار
344 budget بودجه
345 build ساختن
346 building ساختمان
347 bullet گلوله
348 bunch دسته
349 burden بار
350 burn سوختن
351 bury دفن کردن
352 bus اتوبوس
353 business کسب و کار
354 busy مشغول
355 but ولی
356 butter کره
357 button دکمه
358 buy خرید
359 buyer خریدار
360 by توسط
361 cabin کابین
362 cabinet کابینه
363 cable کابل
364 cake کیک
365 calculate محاسبه
366 call زنگ زدن
367 camera دوربین
368 camp اردوگاه
369 campaign پویش
370 campus محوطه دانشگاه
371 can می توان
372 Canadian کانادایی
373 cancer سرطان
374 candidate نامزد
375 cap کلاه لبه دار
376 capability قابلیت
377 capable توانا
378 capacity ظرفیت
379 capital سرمایه، پایتخت
380 captain کاپیتان
381 capture گرفتن
382 car ماشین
383 carbon کربن
384 card کارت
385 care اهميت دادن
386 career حرفه
387 careful مراقب باشید
388 carefully با دقت
389 carrier حامل
390 carry حمل
391 case مورد
392 cash پول نقد
393 cast قالب
394 cat گربه
395 catch گرفتن
396 category دسته بندی
397 Catholic کاتولیک
398 cause علت
399 ceiling سقف
400 celebrate جشن گرفتن
401 celebration جشن
402 celebrity فرد مشهور
403 cell سلول
404 center مرکز
405 central مرکزی
406 century قرن
407 CEO مدیر عامل
408 ceremony مراسم
409 certain مسلم - قطعی
410 certainly قطعا
411 chain زنجیر
412 chair صندلی
413 chairman رئيس هیئت مدیره
414 challenge چالش
415 chamber محفظه - اتاق
416 champion قهرمان
417 championship قهرمانی
418 chance شانس. فرصت
419 change تغییر دادن
420 changing تغییر می کند
421 channel کانال
422 chapter فصل
423 character شخصیت
424 characteristic مشخصه
425 characterize مشخص کردن
426 charge شارژ
427 charity خیریه
428 chart چارت سازمانی
429 chase تعقیب
430 cheap ارزان
431 check بررسی
432 cheek گونه
433 cheese پنیر
434 chef سرآشپز
435 chemical شیمیایی
436 chest قفسه سینه
437 chicken جوجه
438 chief رئیس
439 child کودک
440 childhood دوران کودکی
441 Chinese چینی ها
442 chip تراشه
443 chocolate شکلات
444 choice انتخاب
445 cholesterol کلسترول
446 choose انتخاب کنید
447 Christian مسیحی
448 Christmas کریسمس
449 church کلیسا
450 cigarette سیگار
451 circle دایره
452 circumstance چگونگی، امر، تفصیل، شرایط محیط، پیش امد، شرح
453 cite نقل قول
454 citizen شهروند
455 city شهر
456 civil مدنی
457 civilian غیر نظامی
458 claim مطالبه
459 class کلاس
460 classic کلاسیک
461 classroom کلاس درس
462 clean تمیز
463 clear روشن
464 clearly به وضوح
465 client مشتری
466 climate اقلیم
467 climb بالا رفتن
468 clinic درمانگاه
469 clinical بالینی
470 clock ساعت
471 close بستن
472 closely به طرز نزدیک
473 closer نزدیک تر
474 clothes لباس ها
475 clothing تن پوش
476 cloud ابر
477 club باشگاه
478 clue سرنخ
479 cluster خوشه
480 coach مربی
481 coal زغال سنگ
482 coalition ائتلاف
483 coast ساحل
484 coat کت
485 code کد
486 coffee قهوه
487 cognitive شناختی
488 cold سرد
489 collapse سقوط - فروپاشی
490 colleague همکار
491 collect جمع آوری کنید
492 collection مجموعه
493 collective جمعی
494 college دانشکده
495 colonial استعماری
496 color رنگ
497 column ستون
498 combination ترکیبی
499 combine ترکیب کردن
500 come بیا
501 comedy کمدی
502 comfortable راحت
503 command فرمان
504 commander فرمانده
505 comment اظهار نظر
506 commercial تجاری
507 commission کمیسیون
508 commit مرتکب شدن
509 commitment تعهد
510 committee کمیته
511 common مشترک
512 communicate برقراری ارتباط
513 communication ارتباط
514 community انجمن
515 company شرکت
516 compare مقایسه کنید
517 comparison مقایسه
518 compete رقابت کنند
519 competition رقابت
520 competitive رقابتی
521 competitor رقیب
522 complain شكايت كردن
523 complaint شکایت
524 complete کامل
525 completely به صورت کامل
526 complex مجتمع
527 complicated بغرنج
528 component جزء
529 compose ساختن
530 composition ترکیب بندی
531 comprehensive جامع
532 computer کامپیوتر
533 concentrate تمرکز
534 concentration تمرکز
535 concept مفهوم
536 concern نگرانی
537 concerned نگران
538 concert کنسرت
539 conclude نتیجه گرفتن
540 conclusion نتیجه
541 concrete بتن
542 condition وضعیت
543 conduct هدایت
544 conference کنفرانس
545 confidence اعتماد به نفس
546 confident مطمئن
547 confirm تایید
548 conflict تعارض
549 confront روبرو شدن با
550 confusion گیجی
551 Congress کنگره
552 congressional کنگره
553 connect متصل شود
554 connection ارتباط
555 consciousness آگاهی
556 consensus اجماع، وفاق
557 consequence نتیجه
558 conservative محافظه کار
559 consider در نظر گرفتن
560 considerable قابل توجه
561 consideration توجه
562 consist تشکیل شده است از
563 consistent استوار
564 constant ثابت
565 constantly دائما
566 constitute تشکیل می دهند
567 constitutional مشروطه
568 construct ساختن
569 construction ساخت و ساز
570 consultant مشاور
571 consume مصرف کردن
572 consumer مصرف كننده
573 consumption مصرف
574 contact مخاطب
575 contain حاوی
576 container ظرف
577 contemporary امروزی
578 content محتوا
579 contest مسابقه
580 context متن نوشته
581 continue ادامه هید
582 continued ادامه داد
583 contract قرارداد
584 contrast تضاد
585 contribute مشارکت
586 contribution مشارکت
587 control کنترل
588 controversial بحث برانگیز
589 controversy جنجال - جدال سرسختانه
590 convention قرارداد
591 conventional مرسوم
592 conversation گفتگو
593 convert تبدیل
594 conviction محکومیت
595 convince متقاعد کردن
596 cook پختن
597 cookie کوکی
598 cooking پخت و پز
599 cool سرد
600 cooperation مشارکت
601 cop پلیس
602 cope کنار آمدن
603 core هسته
604 corn ذرت
605 corner گوشه
606 corporate شرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی
607 corporation شرکت
608 correct درست
609 correspondent خبرنگار
610 cost هزینه
611 cotton پنبه
612 couch نیمکت
613 could میتوانست
614 council شورا
615 counselor مشاور
616 count شمردن
617 counter پیشخوان
618 country کشور
619 county شهرستان
620 couple زن و شوهر
621 courage شجاعت
622 course دوره
623 court دادگاه
624 cousin عمو زاده
625 cover پوشش
626 coverage پوشش
627 cow گاو
628 crack ترک
629 craft مهارت
630 crash تصادف در
631 crazy دیوانه
632 cream کرم رنگ
633 create ايجاد كردن
634 creation ایجاد
635 creative خلاق
636 creature موجود
637 credit اعتبار
638 crew خدمه
639 crime جرم
640 criminal جنایی
641 crisis بحران
642 criteria شاخص
643 critic منتقد
644 critical بحرانی
645 criticism انتقاد
646 criticize انتقاد کنید
647 crop محصول
648 cross صلیب
649 crowd جمعیت
650 crucial حیاتی
651 cry گریه کردن
652 cultural فرهنگی
653 culture فرهنگ
654 cup فنجان
655 curious کنجکاو
656 current جاری
657 currently در حال حاضر
658 curriculum برنامه تحصیلی
659 custom سفارشی
660 customer مشتری
661 cut برش
662 cycle چرخه
663 dad بابا
664 daily روزانه
665 damage خسارت
666 dance رقصیدن
667 danger خطر
668 dangerous خطرناک
669 dare جرات
670 dark تاریک
671 darkness تاریکی
672 data داده ها
673 date تاریخ
674 daughter فرزند دختر
675 day روز
676 dead مرده
677 deal معامله
678 dealer فروشنده - دلال
679 dear عزیز
680 death مرگ
681 debate مناظره
682 debt بدهی
683 decade دهه
684 decide تصميم گرفتن
685 decision تصمیم گیری
686 deck عرشه
687 declare اعلام
688 decline کاهش می یابد
689 decrease نزول کردن
690 deep عمیق
691 deeply عمیقا
692 deer آهو
693 defeat شکست
694 defend دفاع
695 defendant مدافع
696 defense دفاع
697 defensive دفاعی
698 deficit کمبود
699 define تعريف كردن
700 definitely قطعا
701 definition تعریف
702 degree درجه
703 delay تاخیر انداختن
704 deliver ارائه
705 delivery تحویل
706 demand تقاضا
707 democracy دموکراسی
708 Democrat دموکرات
709 democratic دموکراتیک
710 demonstrate نشان دادن
711 demonstration تظاهرات
712 deny انکار
713 department بخش
714 depend بستگی دارد
715 dependent وابسته
716 depending بسته به
717 depict تصور کن
718 depression افسردگی
719 depth عمق
720 deputy قائم مقام
721 derive استخراج
722 describe توصیف کردن
723 description شرح
724 desert کویر
725 deserve سزاوار
726 design طرح
727 designer طراح
728 desire میل
729 desk میز مطالعه
730 desperate مستاصل
731 despite با وجود
732 destroy از بین رفتن
733 destruction تخریب
734 detail جزئیات
735 detailed دقیق
736 detect تشخیص
737 determine تعیین کنید
738 develop توسعه دهد
739 developing در حال توسعه
740 development توسعه
741 device دستگاه
742 devote اختصاص
743 dialogue گفتگو
744 die بمیر
745 diet رژیم غذایی
746 differ فرق داشتن
747 difference تفاوت
748 different ناهمسان
749 differently متفاوت
750 difficult دشوار
751 difficulty دشواری
752 dig حفر کردن
753 digital دیجیتال
754 dimension بعد، ابعاد، اندازه
755 dining ناهار خوری
756 dinner شام
757 direct مستقیم
758 direction جهت
759 directly به طور مستقیم
760 director کارگردان
761 dirt خاک
762 dirty کثیف
763 disability ناتوانی
764 disagree مخالف بودن
765 disappear ناپدید می شوند
766 disaster فاجعه
767 discipline انضباط
768 discourse گفتمان
769 discover كشف كردن
770 discovery کشف
771 discrimination تبعیض
772 discuss بحث و گفتگو
773 discussion بحث
774 disease بیماری
775 dish ظرف
776 dismiss رد
777 disorder بی نظمی
778 display نمایش دادن
779 dispute اختلاف نظر
780 distance فاصله
781 distant غیر صمیمی
782 distinct متمایز
783 distinction فرق - تمیز - تشخیص
784 distinguish تمیز دادن
785 distribute توزیع کردن
786 distribution توزیع
787 district ناحیه
788 diverse گوناگون، متنوع
789 diversity تنوع
790 divide تقسیم کردن
791 division تقسیم
792 divorce طلاق
793 do انجام دادن
794 doctor دکتر
795 document سند
796 dog سگ
797 domestic داخلی
798 dominant غالب
799 dominate تسلط داشتن
800 door در، درب
801 double دو برابر
802 doubt شک
803 down پایین
804 downtown مرکز شهر
805 dozen دوجین
806 draft پیش نویس
807 drag بکشید
808 drama نمایش
809 dramatic نمایشی
810 dramatically به طور چشمگیری
811 draw قرعه کشی
812 drawing طراحی
813 dream رویا
814 dress لباس
815 drink نوشیدنی
816 drive راندن
817 driver راننده
818 drop رها کردن
819 drug دارو
820 dry خشک
821 due ناشی از
822 during در حین
823 dust گرد و خاک
824 duty وظیفه
825 e-mail پست الکترونیک
826 each هر یک
827 eager مشتاق
828 ear گوش
829 early زود
830 earn بدست آوردن
831 earnings درآمد
832 earth زمین
833 ease سهولت
834 easily به آسانی
835 east شرق
836 eastern شرقی
837 easy آسان
838 eat خوردن
839 economic اقتصادی
840 economics اقتصاد
841 economist اقتصاددان
842 economy اقتصاد
843 edge حاشیه، غیرمتمرکز
844 edition نسخه
845 editor ویرایشگر
846 educate آموزش
847 education تحصیلات
848 educational آموزشی
849 educator مربی
850 effect اثر
851 effective تاثير گذار
852 effectively به طور موثر
853 efficiency بهره وری
854 efficient کارآمد
855 effort تلاش
856 egg تخم مرغ
857 eight هشت
858 either یا
859 elderly مسن
860 elect برگزیدن
861 election انتخابات
862 electric برقی
863 electricity برق
864 electronic الکترونیکی
865 element عنصر
866 elementary ابتدایی
867 eliminate از بین بردن
868 elite نخبه
869 else دیگر
870 elsewhere در جای دیگر
871 embrace پذیرفتن
872 emerge ظهور
873 emergency اضطراری
874 emission انتشار
875 emotion هیجانی
876 emotional عاطفی
877 emphasis تاکید
878 emphasize اهمیت دادن
879 employ استخدام کردن
880 employee کارمند
881 employer کارفرما
882 employment استخدام
883 empty خالی
884 enable فعال کردن
885 encounter رویارویی
886 encourage تشويق كردن
887 end پایان
888 enemy دشمن
889 energy انرژی
890 enforcement اجرا
891 engage مشغول کردن
892 engine موتور
893 engineer مهندس
894 engineering مهندسی
895 English انگلیسی
896 enhance افزایش دهد
897 enjoy لذت ببرید
898 enormous عظیم
899 enough کافی
900 ensure اطمینان حاصل شود
901 enter وارد
902 enterprise شرکت، پروژه
903 entertainment سرگرمی
904 entire کل
905 entirely به طور کامل
906 entrance ورود
907 entry ورود
908 environment محیط
909 environmental محیطی
910 episode قسمت
911 equal برابر
912 equally به همان اندازه
913 equipment تجهیزات
914 era عصر
915 error خطا
916 escape در رفتن
917 especially بخصوص
918 essay مقاله
919 essential ضروری است
920 essentially اساسا
921 establish تاسيس كردن
922 establishment استقرار
923 estate املاک
924 estimate تخمین زدن
925 etc و غیره
926 ethics اخلاق
927 ethnic قومی
928 European اروپایی
929 evaluate ارزیابی کنید
930 evaluation ارزیابی
931 even زوج
932 evening عصر
933 event رویداد
934 eventually در نهایت
935 ever همیشه
936 every هر
937 everybody همه
938 everyday هر روز
939 everyone هر کس
940 everything همه چيز
941 everywhere هر کجا
942 evidence شواهد و مدارک
943 evolution سیر تکاملی
944 evolve تکامل یابد
945 exact دقیق
946 exactly دقیقا
947 examination معاینه
948 examine معاینه کردن
949 example مثال
950 exceed تجاوز
951 excellent عالی
952 except بجز
953 exception استثنا
954 exchange تبادل
955 exciting هیجان انگیز
956 executive اجرایی
957 exercise ورزش
958 exhibit نمایشگاه
959 exhibition نمایشگاه
960 exist وجود داشته باشد
961 existence وجود داشتن
962 existing موجود
963 expand بسط دادن
964 expansion گسترش
965 expect انتظار
966 expectation انتظار
967 expense هزینه
968 expensive گران
969 experience تجربه
970 experiment آزمایش
971 expert کارشناس
972 explain توضیح
973 explanation توضیح
974 explode منفجر شدن
975 explore کاوش
976 explosion انفجار
977 expose در معرض گذاشتن
978 exposure قرار گرفتن در معرض بیماری
979 express بیان
980 expression اصطلاح
981 extend توسعه دادن، گسترش
982 extension افزونه
983 extensive گسترده
984 extent وسعت
985 external خارجی
986 extra اضافی
987 extraordinary خارق العاده
988 extreme مفرط
989 extremely فوق العاده
990 eye چشم
991 fabric پارچه
992 face صورت
993 facility امکانات
994 fact حقیقت
995 factor عامل
996 factory کارخانه
997 faculty دانشکده
998 fade محو شدن
999 fail شکست
1000 failure شکست
1001 fair نمایشگاه
1002 fairly منصفانه
1003 faith ایمان
1004 fall سقوط
1005 familiar آشنا
1006 family خانواده
1007 famous معروف
1008 fan پنکه
1009 fantasy فانتزی
1010 far دور
1011 farm مزرعه
1012 farmer مزرعه دار
1013 fashion روش
1014 fast سریع
1015 fat چربی
1016 fate سرنوشت
1017 father پدر
1018 fault عیب
1019 favor لطف
1020 favorite مورد علاقه
1021 fear ترس
1022 feature ویژگی
1023 federal فدرال
1024 fee هزینه
1025 feed خوراک
1026 feel احساس کنید
1027 feeling احساس
1028 fellow همکار
1029 female زن
1030 fence حصار
1031 few تعداد کمی
1032 fewer کمتر
1033 fiber فیبر
1034 fiction داستان
1035 field رشته
1036 fifteen پانزده
1037 fifth پنجم
1038 fifty پنجاه
1039 fight مبارزه کردن
1040 fighter جنگنده
1041 fighting دعوا کردن
1042 figure شکل
1043 file فایل
1044 fill پر کردن
1045 film فیلم
1046 final نهایی
1047 finally سرانجام
1048 finance دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
1049 financial مالی
1050 find پیدا کردن
1051 finding یافته
1052 fine خوب
1053 finger انگشت
1054 finish تمام کردن
1055 fire آتش
1056 firm محکم
1057 first اولین
1058 fish ماهی
1059 fishing صید ماهی
1060 fit مناسب
1061 fitness تناسب اندام
1062 five پنج
1063 fix ثابت
1064 flag پرچم
1065 flame شعله
1066 flat تخت
1067 flavor طعم و مزه
1068 flee فرار کن
1069 flesh گوشت
1070 flight پرواز
1071 float شناور
1072 floor کف
1073 flow جریان
1074 flower گل
1075 fly پرواز
1076 focus تمرکز
1077 folk مردم
1078 follow دنبال کردن
1079 following ذیل
1080 food غذا
1081 foot پا
1082 football فوتبال
1083 for برای
1084 force زور
1085 foreign خارجی
1086 forest جنگل
1087 forever برای همیشه
1088 forget فراموش کردن
1089 form فرم
1090 formal رسمی
1091 formation تشکیل
1092 former سابق
1093 formula فرمول
1094 forth به پیش
1095 fortune ثروت
1096 forward رو به جلو
1097 found یافت
1098 foundation پایه
1099 founder موسس
1100 four چهار
1101 fourth چهارم
1102 frame قاب
1103 framework چارچوب
1104 free رایگان
1105 freedom آزادی
1106 freeze یخ زدگی
1107 French فرانسوی
1108 frequency فرکانس
1109 frequent زود زود
1110 frequently مکررا
1111 fresh تازه
1112 friend دوست
1113 friendly دوستانه
1114 friendship دوستی
1115 from از جانب
1116 front جلو
1117 fruit میوه
1118 frustration نا امیدی
1119 fuel سوخت
1120 full پر شده
1121 fully به طور کامل
1122 fun سرگرم کننده
1123 function تابع
1124 fund سرمایه
1125 fundamental اساسی
1126 funding منابع مالی
1127 funeral مراسم خاکسپاری
1128 funny خنده دار
1129 furniture مبلمان
1130 furthermore علاوه بر این
1131 future آینده
1132 gain کسب کردن
1133 galaxy کهکشان
1134 gallery آلبوم عکس
1135 game بازی
1136 gang دسته
1137 gap شکاف
1138 garage گاراژ
1139 garden باغ
1140 garlic سیر
1141 gas گاز
1142 gate دروازه
1143 gather جمع آوری
1144 gay همجنس گرا
1145 gaze خیره شدن
1146 gear دنده
1147 gender جنسیت
1148 gene ژن
1149 general عمومی
1150 generally بطور کلی
1151 generate تولید می کنند
1152 generation نسل
1153 genetic ژنتیکی
1154 gentleman جنتلمن
1155 gently به آرامی
1156 German آلمانی
1157 gesture ژست
1158 get گرفتن
1159 ghost روح
1160 giant غول
1161 gift هدیه
1162 gifted با استعداد
1163 girl دختر
1164 girlfriend دوست دختر
1165 give دادن
1166 given داده شده
1167 glad خوشحالم
1168 glance نگاه
1169 glass شیشه
1170 global جهانی است
1171 glove دستکش
1172 go برو
1173 goal هدف
1174 God خداوند
1175 gold طلا
1176 golden طلایی
1177 golf گلف
1178 good خوب
1179 government دولت
1180 governor فرماندار
1181 grab گرفتن
1182 grade مقطع تحصیلی
1183 gradually به تدریج
1184 graduate فارغ التحصیل
1185 grain غلات
1186 grand بزرگ
1187 grandfather بابا بزرگ
1188 grandmother مادر بزرگ
1189 grant اعطا کردن
1190 grass چمن
1191 grave قبر
1192 gray خاکستری
1193 great عالی
1194 greatest بزرگترین
1195 green سبز
1196 grocery خواربار
1197 ground زمین
1198 group گروه
1199 grow رشد
1200 growing در حال رشد
1201 growth رشد
1202 guarantee ضمانت
1203 guard نگهبان
1204 guess حدس بزن
1205 guest مهمان
1206 guide راهنما
1207 guideline دستورالعمل
1208 guilty گناهکار
1209 gun تفنگ
1210 guy پسر
1211 habit عادت داشتن
1212 habitat زیستگاه
1213 hair مو
1214 half نیم
1215 hall سالن
1216 hand دست
1217 handful تعداد انگشت شماری
1218 handle رسیدگی
1219 hang آویزان شدن
1220 happen به وقوع پیوستن
1221 happy خوشحال
1222 hard سخت
1223 hardly به ندرت
1224 hat کلاه
1225 hate نفرت
1226 have دارند
1227 he او
1228 head سر
1229 headline عنوان
1230 headquarters مرکز فرماندهی
1231 health سلامتی
1232 healthy سالم
1233 hear شنیدن
1234 hearing شنیدن
1235 heart قلب
1236 heat حرارت
1237 heaven بهشت
1238 heavily به شدت
1239 heavy سنگین
1240 heel پاشنه
1241 height ارتفاع
1242 helicopter بالگرد
1243 hell جهنم
1244 hello سلام
1245 help کمک
1246 helpful مفید
1247 her او
1248 here اینجا
1249 heritage میراث
1250 hero قهرمان
1251 herself خودش
1252 hey سلام
1253 hi سلام
1254 hide پنهان شدن
1255 high بالا
1256 highlight برجسته
1257 highly بسیار
1258 highway بزرگراه
1259 hill تپه
1260 him به او
1261 himself خودش
1262 hip باسن
1263 hire استخدام
1264 his خود
1265 historian تاریخ شناس
1266 historic تاریخی
1267 historical تاریخی
1268 history تاریخ
1269 hit اصابت
1270 hold نگه دارید
1271 hole سوراخ
1272 holiday تعطیلات
1273 holy مقدس
1274 home خانه
1275 homeless بی خانمان
1276 honest صادقانه
1277 honey عسل
1278 honor افتخار و احترام
1279 hope امید
1280 horizon افق
1281 horror وحشت
1282 horse اسب
1283 hospital بیمارستان
1284 host میزبان
1285 hot داغ
1286 hotel هتل
1287 hour ساعت
1288 house خانه
1289 household خانواده
1290 housing مسکن
1291 how چگونه
1292 however با این حال
1293 huge بزرگ
1294 human انسان
1295 humor شوخ طبعی
1296 hundred صد
1297 hungry گرسنه
1298 hunter شکارچی
1299 hunting شکار
1300 hurt صدمه
1301 husband شوهر
1302 hypothesis فرضیه
1303 I من
1304 ice یخ
1305 idea اندیشه
1306 ideal ایده آل
1307 identification شناسایی
1308 identify شناسایی
1309 identity هویت
1310 ie یعنی
1311 if اگر
1312 ignore چشم پوشی
1313 ill بیمار
1314 illegal غیر مجاز
1315 illness بیماری
1316 illustrate نشان دادن
1317 image تصویر
1318 imagination خیال پردازی
1319 imagine تصور کن
1320 immediate فوری
1321 immediately بلافاصله. مستقیما
1322 immigrant مهاجر
1323 immigration مهاجرت
1324 impact تأثیر
1325 implement پیاده سازی
1326 implication پیامد
1327 imply دلالت
1328 importance اهمیت
1329 important مهم
1330 impose تحمیل کنند
1331 impossible غیر ممکن
1332 impress تاثیر گذاشتن
1333 impression احساس؛ عقیده؛ گمان
1334 impressive چشمگیر
1335 improve بهتر کردن
1336 improvement بهبود
1337 in که در
1338 incentive مشوق
1339 incident حادثه
1340 include عبارتند از
1341 including شامل
1342 income درآمد
1343 incorporate گنجاندن
1344 increase افزایش دادن
1345 increased افزایش یافت
1346 increasing افزایش می یابد
1347 increasingly به طور فزاینده
1348 incredible باور نکردنی
1349 indeed در واقع
1350 independence استقلال
1351 independent مستقل
1352 index فهرست مطالب
1353 Indian هندی
1354 indicate نشان می دهد
1355 indication نشانه
1356 individual شخصی
1357 industrial صنعتی
1358 industry صنعت
1359 infant نوزاد
1360 infection عفونت
1361 inflation تورم
1362 influence نفوذ
1363 inform آگاه کردن
1364 information اطلاعات
1365 ingredient جزء
1366 initial اولیه
1367 initially در ابتدا
1368 initiative ابتکار عمل
1369 injury جراحت
1370 inner درونی
1371 innocent بی گناه
1372 inquiry استعلام
1373 inside داخل
1374 insight بینش، بصیرت، درون بینی
1375 insist اصرار کنید
1376 inspire الهام بخشیدن
1377 install نصب
1378 instance نمونه، مثال
1379 instead بجای
1380 institution موسسه، نهاد
1381 institutional سازمانی
1382 instruction دستورالعمل
1383 instructor مربی
1384 instrument ابزار
1385 insurance بیمه
1386 intellectual پر فکر
1387 intelligence هوش
1388 intend قصد داشتن - خواستن
1389 intense شدید، قوی
1390 intensity شدت
1391 intention قصد
1392 interaction اثر متقابل
1393 interest علاقه
1394 interested علاقه مند
1395 interesting جالب هست
1396 internal درونی؛ داخلی
1397 international بین المللی
1398 Internet اینترنت
1399 interpret تفسیر
1400 interpretation تفسیر
1401 intervention مداخله
1402 interview مصاحبه
1403 into به
1404 introduce معرفی کنید
1405 introduction معرفی
1406 invasion تهاجم
1407 invest سرمایه گذاری
1408 investigate تحقیق کردن
1409 investigation تحقیق و بررسی
1410 investigator محقق
1411 investment سرمایه گذاری
1412 investor سرمایه گذار
1413 invite دعوت
1414 involve درگیر کردن
1415 involved گرفتار
1416 involvement درگیری
1417 Iraqi عراقی
1418 Irish ایرلندی
1419 iron اهن
1420 Islamic اسلامی
1421 island جزیره
1422 Israeli اسرائیلی
1423 issue موضوع
1424 it آی تی
1425 Italian ایتالیایی
1426 item مورد
1427 its آن
1428 itself خود
1429 jacket ژاکت
1430 jail زندان
1431 Japanese ژاپنی
1432 jet جت
1433 Jew یهودی
1434 Jewish یهودی
1435 job کار
1436 join پیوستن
1437 joint مفصل
1438 joke شوخی
1439 journal مجله
1440 journalist روزنامه نگار
1441 journey سفر
1442 joy شادی
1443 judge قضاوت کنید
1444 judgment داوری
1445 juice آب میوه
1446 jump پرش
1447 junior جوان
1448 jury هیئت داوران
1449 just فقط
1450 justice عدالت
1451 justify توجیه
1452 keep نگاه داشتن
1453 key کلید
1454 kick لگد زدن
1455 kid بچه
1456 kill کشتن
1457 killer قاتل
1458 killing کشتن
1459 kind نوع
1460 king پادشاه
1461 kiss بوسه
1462 kitchen آشپزخانه
1463 knee زانو
1464 knife چاقو
1465 knock در زدن
1466 know دانستن
1467 knowledge دانش
1468 lab آزمایشگاه
1469 label برچسب
1470 labor کار یدی
1471 laboratory آزمایشگاه
1472 lack عدم
1473 lady خانم
1474 lake دریاچه
1475 land زمین
1476 landscape چشم انداز
1477 language زبان
1478 lap دامان
1479 large بزرگ
1480 largely تا حد زیادی
1481 last آخر
1482 late دیر
1483 later بعد
1484 Latin لاتین
1485 latter دومی
1486 laugh خنده
1487 launch راه اندازی
1488 law قانون
1489 lawn چمن
1490 lawsuit طرح دعوی در دادگاه
1491 lawyer وکیل
1492 lay قرار دادن
1493 layer لایه
1494 lead رهبری
1495 leader رهبر
1496 leadership رهبری
1497 leading منتهی شدن
1498 leaf برگ
1499 league لیگ
1500 lean لاغر
1501 learn فرا گرفتن
1502 learning یادگیری
1503 least کمترین
1504 leather چرم
1505 leave ترک کردن
1506 left ترک کرد
1507 leg پا
1508 legacy میراث
1509 legal مجاز
1510 legend افسانه
1511 legislation قانون گذاری
1512 legitimate مشروع
1513 lemon لیمو
1514 length طول
1515 less کمتر
1516 lesson درس
1517 let اجازه دهید
1518 letter حرف
1519 level مرحله
1520 liberal لیبرال
1521 library کتابخانه
1522 license مجوز
1523 lie دروغ
1524 life زندگی
1525 lifestyle سبک زندگی
1526 lifetime طول عمر
1527 lift بلند کردن
1528 light سبک
1529 like پسندیدن
1530 likely احتمال دارد
1531 limit حد
1532 limitation محدودیت
1533 limited محدود
1534 line خط
1535 link ارتباط دادن
1536 lip لب
1537 list فهرست
1538 listen گوش بده
1539 literally به معنای واقعی کلمه
1540 literary ادبی
1541 literature ادبیات
1542 little مقدار کمی
1543 live زنده
1544 living زندگي كردن
1545 load بار
1546 loan وام
1547 local محلی
1548 locate پیدا کردن
1549 location محل
1550 lock قفل کردن
1551 long طولانی
1552 long-term بلند مدت
1553 look نگاه کن
1554 loose شل
1555 lose از دست دادن
1556 loss ضرر - زیان
1557 lost گمشده
1558 lot مقدار زیادی
1559 lots مقدار زیادی
1560 loud با صدای بلند
1561 love عشق
1562 lovely دوست داشتني
1563 lover عاشق
1564 low کم
1565 lower پایین تر
1566 luck شانس
1567 lucky خوش شانس
1568 lunch ناهار
1569 lung ریه
1570 machine دستگاه
1571 mad دیوانه
1572 magazine مجله
1573 mail پست
1574 main اصلی
1575 mainly به طور عمده
1576 maintain حفظ
1577 maintenance نگهداری
1578 major عمده
1579 majority اکثریت
1580 make ساختن
1581 maker سازنده
1582 makeup آرایش
1583 male نر
1584 mall مرکز خرید
1585 man مرد
1586 manage مدیریت کنید
1587 management مدیریت
1588 manager مدیر
1589 manner شیوه
1590 manufacturer سازنده
1591 manufacturing تولید
1592 many زیاد
1593 map نقشه
1594 margin لبه
1595 mark علامت
1596 market بازار
1597 marketing بازار یابی
1598 marriage ازدواج
1599 married متاهل
1600 marry ازدواج کن
1601 mask ماسک
1602 mass جرم
1603 massive عظیم
1604 master استاد
1605 match همخوانی داشتن
1606 material مواد
1607 math ریاضی
1608 matter موضوع
1609 may ممکن است
1610 maybe شاید
1611 mayor شهردار
1612 me من
1613 meal وعده غذایی
1614 mean منظور داشتن
1615 meaning معنی
1616 meanwhile در همین حال
1617 measure اندازه گرفتن
1618 measurement اندازه گیری
1619 meat گوشت
1620 mechanism سازوکار
1621 media رسانه ها
1622 medical پزشکی
1623 medication دارو
1624 medicine دارو
1625 medium متوسط
1626 meet ملاقات
1627 meeting ملاقات
1628 member عضو
1629 membership عضویت
1630 memory حافظه
1631 mental ذهنی
1632 mention اشاره
1633 menu منو
1634 mere صرف
1635 merely صرفا - فقط
1636 mess بهم ریختگی
1637 message پیام
1638 metal فلز
1639 meter متر
1640 method روش
1641 Mexican مکزیکی
1642 middle وسط
1643 might ممکن
1644 military نظامی
1645 milk شیر
1646 million میلیون
1647 mind ذهن
1648 mine مال خودم
1649 minister وزیر
1650 minor جزئی
1651 minority اقلیت
1652 minute دقیقه
1653 miracle معجزه
1654 mirror آینه
1655 miss از دست دادن
1656 missile موشک
1657 mission ماموریت
1658 mistake اشتباه
1659 mix مخلوط کردن
1660 mixture مخلوط
1661 mode حالت
1662 model مدل
1663 moderate در حد متوسط
1664 modern نوین
1665 modest فروتن
1666 mom مادر
1667 moment لحظه
1668 money پول
1669 monitor نظارت کنید
1670 month ماه
1671 mood حالت
1672 moon ماه
1673 moral اخلاقی
1674 more بیشتر
1675 moreover علاوه بر این
1676 morning صبح
1677 mortgage رهن
1678 most اکثر
1679 mostly اغلب
1680 mother مادر
1681 motion حرکت - جنبش
1682 motivation انگیزه
1683 motor موتور
1684 mount کوه
1685 mountain کوه
1686 mouse موش
1687 mouth دهان
1688 move حرکت
1689 movement جنبش
1690 movie فیلم سینما
1691 Mr آقای
1692 Mrs خانم
1693 Ms ام‌اس
1694 much بسیار
1695 multiple چندگانه
1696 murder آدم کشی
1697 muscle ماهیچه
1698 museum موزه
1699 music موسیقی
1700 musical موزیکال
1701 musician نوازنده
1702 Muslim مسلمان
1703 must باید
1704 mutual متقابل
1705 my من
1706 myself خودم
1707 mystery رمز و راز
1708 myth اسطوره
1709 n't نه
1710 naked برهنه
1711 name نام
1712 narrative روایت
1713 narrow محدود، تنگ
1714 nation ملت
1715 national ملی
1716 native بومی
1717 natural طبیعی
1718 naturally به طور طبیعی
1719 nature طبیعت
1720 near نزدیک
1721 nearby در نزدیکی
1722 nearly تقریبا
1723 necessarily لزوما
1724 necessary لازم است
1725 neck گردن
1726 need نیاز
1727 negative منفی
1728 negotiate مذاکره کنند
1729 negotiation مذاکره
1730 neighbor همسایه
1731 neighborhood محله
1732 neither هیچ کدام
1733 nerve عصب
1734 nervous عصبی
1735 net خالص
1736 network شبکه
1737 never هرگز
1738 nevertheless با این اوصاف
1739 new جدید
1740 newly به تازگی
1741 news اخبار
1742 newspaper روزنامه
1743 next بعد
1744 nice خوب
1745 night شب
1746 nine نه
1747 no نه
1748 nobody هيچ كس
1749 nod سر تکان دادن
1750 noise سر و صدا
1751 nomination نامزدی
1752 none هیچ یک
1753 nonetheless با این وجود
1754 nor نه
1755 normal طبیعی
1756 normally به طور معمول
1757 north شمال
1758 northern شمالی
1759 nose بینی
1760 not نه
1761 note توجه داشته باشید
1762 nothing هیچ چی
1763 notice اطلاع
1764 notion ایده
1765 novel رمان
1766 now اکنون
1767 nowhere هیچ جایی
1768 nuclear اتمی
1769 number عدد
1770 numerous متعدد
1771 nurse پرستار
1772 nut مهره
1773 object هدف - شی
1774 objective هدف، واقعگرایانه
1775 obligation تعهد
1776 observation مشاهده
1777 observe رعایت کنید
1778 observer مشاهده کننده
1779 obtain به دست آوردن
1780 obvious واضح
1781 obviously به طور مشخص
1782 occasion مناسبت
1783 occasionally گاه و بیگاه
1784 occupation اشتغال
1785 occupy را اشغال کند
1786 occur به وقوع پیوستن
1787 ocean اقیانوس
1788 odd فرد
1789 odds شانس
1790 of از
1791 off خاموش
1792 offense توهین
1793 offensive توهین آمیز
1794 offer پیشنهاد
1795 office دفتر
1796 officer افسر
1797 official رسمی
1798 often غالبا
1799 oh اوه
1800 oil روغن
1801 ok خوب
1802 okay باشه
1803 old قدیمی
1804 Olympic المپیک
1805 on بر
1806 once یک بار
1807 one یکی
1808 ongoing در دست اقدام
1809 onion پیاز
1810 online برخط
1811 only فقط
1812 onto به سوی
1813 open باز کن
1814 opening افتتاح
1815 operate عمل کنند
1816 operating عملیاتی
1817 operation عمل
1818 operator اپراتور
1819 opinion نظر
1820 opponent حریف
1821 opportunity فرصت
1822 oppose مخالفت کنند
1823 opposite مقابل
1824 opposition مخالفت
1825 option گزینه
1826 or یا
1827 orange نارنجی
1828 order سفارش
1829 ordinary معمولی
1830 organic ارگانیک. آلی
1831 organization سازمان
1832 organize سازمان دادن
1833 orientation گرایش
1834 origin اصل و نسب
1835 original اصلی
1836 originally در اصل
1837 other دیگر
1838 others دیگران
1839 otherwise در غیر این صورت
1840 ought باید
1841 our ما
1842 ourselves خودمان
1843 out بیرون
1844 outcome نتیجه
1845 outside خارج از
1846 oven فر
1847 over بر فراز
1848 overall به طور کلی
1849 overcome غلبه بر
1850 overlook نادیده گرفتن
1851 owe مدیون
1852 own خود
1853 owner مالک
1854 pace سرعت
1855 pack بسته
1856 package بسته بندی
1857 page صفحه
1858 pain درد
1859 painful دردناک
1860 paint رنگ کردن
1861 painter نقاش
1862 painting رنگ آمیزی
1863 pair جفت
1864 pale رنگ پریده
1865 Palestinian فلسطینی
1866 palm نخل
1867 pan ماهی تابه
1868 panel پانل
1869 pant شلوار
1870 paper کاغذ
1871 parent والدین
1872 park پارک
1873 parking توقفگاه خودرو
1874 part بخش
1875 participant شرکت کننده
1876 participate شرکت کردن
1877 participation مشارکت
1878 particular خاص
1879 particularly به ویژه
1880 partly تا حدی
1881 partner شریک
1882 partnership شراکت
1883 party مهمانی - جشن
1884 pass عبور
1885 passage گذر
1886 passenger مسافر
1887 passion شور
1888 past گذشته
1889 patch پچ
1890 path مسیر
1891 patient صبور
1892 pattern الگو
1893 pause مکث
1894 pay پرداخت
1895 payment پرداخت
1896 PC کامپیوتر
1897 peace صلح
1898 peak اوج
1899 peer همتا
1900 penalty پنالتی
1901 people مردم
1902 pepper فلفل
1903 per مطابق
1904 perceive درک
1905 percentage درصد
1906 perception ادراک
1907 perfect کامل
1908 perfectly کاملا
1909 perform انجام دادن
1910 performance کارایی
1911 perhaps شاید
1912 period دوره زمانی
1913 permanent دائمی
1914 permission اجازه
1915 permit مجوز
1916 person شخص
1917 personal شخصی
1918 personality شخصیت
1919 personally شخصا
1920 personnel پرسنل
1921 perspective چشم انداز
1922 persuade متقاعد کردن
1923 pet حیوان خانگی
1924 phase فاز
1925 phenomenon پدیده
1926 philosophy فلسفه
1927 phone تلفن
1928 photo عکس
1929 photograph عکس
1930 photographer عکاس
1931 phrase عبارت
1932 physical فیزیکی
1933 physically از نظر فیزیکی
1934 physician پزشک
1935 piano پیانو
1936 pick انتخاب
1937 picture تصویر
1938 pie پای
1939 piece قطعه
1940 pile توده
1941 pilot خلبان
1942 pine کاج
1943 pink رنگ صورتی
1944 pipe لوله
1945 pitch گام صدا
1946 place محل
1947 plan طرح
1948 plane سطح
1949 planet سیاره
1950 planning برنامه ریزی
1951 plant گیاه
1952 plastic پلاستیک
1953 plate بشقاب
1954 platform سکو
1955 play بازی
1956 player بازیکن
1957 please لطفا
1958 pleasure لذت
1959 plenty فراوانی
1960 plot طرح
1961 plus به علاوه
1962 pocket جیب
1963 poem شعر
1964 poet شاعر
1965 poetry شعر
1966 point نقطه
1967 pole قطب
1968 police پلیس
1969 policy خط مشی
1970 political سیاسی
1971 politically از نظر سیاسی
1972 politician سیاستمدار
1973 politics سیاست
1974 poll نظرسنجی
1975 pollution آلودگی
1976 pool استخر
1977 poor فقیر
1978 pop ترکیدن
1979 popular محبوب
1980 population جمعیت
1981 porch ایوان
1982 port بندر
1983 portion بخش
1984 portrait پرتره
1985 portray تصویر کشیدن
1986 pose ژست
1987 position موقعیت
1988 positive مثبت
1989 possess در اختیار داشتن
1990 possibility امکان پذیری
1991 possible ممکن است
1992 possibly احتمالا
1993 post پست
1994 pot گلدان
1995 potato سیب زمینی
1996 potential پتانسیل
1997 potentially به طور بالقوه
1998 pound پوند
1999 pour ریختن
2000 poverty فقر
2001 powder پودر
2002 power قدرت
2003 powerful قدرتمند
2004 practical کاربردی
2005 practice تمرین
2006 pray نماز خواندن
2007 prayer دعا
2008 precisely دقیقا
2009 predict پیش بینی
2010 prefer ترجیح می دهند
2011 preference ترجیح
2012 pregnancy بارداری
2013 pregnant حامله
2014 preparation آماده سازی
2015 prepare آماده کردن
2016 prescription نسخه
2017 presence حضور
2018 present حاضر
2019 presentation ارائه
2020 preserve حفظ
2021 president رئيس جمهور
2022 presidential ریاست جمهوری
2023 press مطبوعات
2024 pressure فشار
2025 pretend تظاهر کن
2026 pretty بسیار
2027 prevent جلوگیری کردن
2028 previous قبلی
2029 previously قبلا
2030 price قیمت
2031 pride غرور
2032 priest کشیش
2033 primarily در درجه اول
2034 primary اولیه
2035 prime نخست
2036 principal اصلی
2037 principle اصل
2038 print چاپ
2039 prior قبل
2040 priority اولویت
2041 prison زندان
2042 prisoner زندانی
2043 privacy حریم خصوصی
2044 private خصوصی
2045 probably شاید
2046 problem مسئله
2047 procedure روش
2048 proceed ادامه دهید
2049 process روند
2050 produce تولید کردن
2051 producer تهيه كننده
2052 product تولید - محصول
2053 production تولید
2054 profession حرفه
2055 professional حرفه ای
2056 professor استاد
2057 profile مشخصات
2058 profit سود
2059 program برنامه
2060 progress پیش رفتن
2061 project پروژه
2062 prominent برجسته
2063 promise وعده
2064 promote ترویج
2065 prompt سریع
2066 proof اثبات
2067 proper مناسب
2068 properly به درستی
2069 property ویژگی
2070 proportion تناسب، قسمت
2071 proposal پیشنهاد
2072 propose پیشنهاد کند
2073 proposed پیشنهاد شده
2074 prosecutor دادستان
2075 prospect چشم انداز
2076 protect محافظت
2077 protection حفاظت
2078 protein پروتئین
2079 protest اعتراض
2080 proud مغرور
2081 prove ثابت كردن
2082 provide فراهم کند
2083 provider ارائه دهنده
2084 province استان
2085 provision تدارک
2086 psychological روانشناسی
2087 psychologist روانشناس
2088 psychology روانشناسی
2089 public عمومی
2090 publication انتشار
2091 publicly به صورت عمومی
2092 publish انتشار
2093 publisher ناشر
2094 pull کشیدن
2095 punishment مجازات
2096 purchase خرید
2097 pure خالص
2098 purpose هدف
2099 pursue دنبال کردن
2100 push فشار دادن
2101 put قرار دادن
2102 qualify واجد شرایط شدن
2103 quality کیفیت
2104 quarter ربع
2105 quarterback کوارتربک
2106 question سوال
2107 quick سریع
2108 quickly به سرعت
2109 quiet ساکت
2110 quietly بی سر و صدا
2111 quit ترک کردن
2112 quite کاملا
2113 quote نقل قول
2114 race نژاد
2115 racial نژادی
2116 radical افراطی
2117 radio رادیو
2118 rail ریل
2119 rain باران
2120 raise بالا بردن
2121 range دامنه
2122 rank رتبه
2123 rapid سریع
2124 rapidly به طور سریع
2125 rare نادر
2126 rarely به ندرت
2127 rate نرخ
2128 rather نسبتا
2129 rating رتبه بندی
2130 ratio نسبت
2131 raw خام
2132 reach رسیدن
2133 react واکنش نشان دهند
2134 reaction واکنش
2135 read خواندن
2136 reader خواننده
2137 reading خواندن
2138 ready آماده
2139 real واقعی
2140 reality واقعیت
2141 realize پی بردن
2142 really واقعا
2143 reason دلیل
2144 reasonable معقول
2145 recall به خاطر آوردن
2146 receive دريافت كردن
2147 recent اخیر
2148 recently به تازگی
2149 recipe دستور آشپزی
2150 recognition به رسمیت شناختن
2151 recognize تشخیص
2152 recommend توصیه
2153 recommendation توصیه
2154 record رکورد
2155 recording ضبط کردن
2156 recover بهبود می یابند
2157 recovery بهبود
2158 recruit استخدام کردن
2159 red قرمز
2160 reduce كاهش دادن
2161 reduction کاهش
2162 refer مراجعه کنید
2163 reference ارجاع
2164 reflect منعکس کنند
2165 reflection بازتاب
2166 reform اصلاح
2167 refugee پناهنده
2168 refuse رد کردن
2169 regard توجه
2170 regarding با توجه
2171 regardless بدون در نظر گرفتن
2172 regime رژیم
2173 region منطقه
2174 regional منطقه ای
2175 register ثبت نام
2176 regular منظم
2177 regularly به طور منظم
2178 regulate تنظیم کند
2179 regulation مقررات
2180 reinforce تقویت کردن
2181 reject رد کردن
2182 relate مربوط بودن
2183 relation رابطه
2184 relationship ارتباط
2185 relative نسبت فامیلی
2186 relatively به طور نسبی
2187 relax آروم باش
2188 release رهایی
2189 relevant مربوط
2190 relief تسکین
2191 religion دین
2192 religious دینی
2193 rely تکیه
2194 remain ماندن
2195 remaining باقی مانده است
2196 remarkable قابل توجه
2197 remember یاد آوردن
2198 remind به یاد آوردن
2199 remote از راه دور
2200 remove برداشتن
2201 repeat تکرار
2202 repeatedly به طور مکرر
2203 replace جایگزین کردن
2204 reply پاسخ
2205 report گزارش
2206 reporter خبرنگار
2207 represent نمایندگی کند
2208 representation نمایندگی
2209 representative نماینده
2210 Republican جمهوری خواه
2211 reputation شهرت، آبرو
2212 request درخواست
2213 require نیاز
2214 requirement نیاز
2215 research پژوهش
2216 researcher محقق
2217 resemble شبیه
2218 reservation رزرو
2219 resident مقیم
2220 resist مقاومت کردن
2221 resistance مقاومت
2222 resolution وضوح
2223 resolve برطرف کردن
2224 resort رفت و آمد مکرر
2225 resource منبع
2226 respect توجه
2227 respond پاسخ دادن
2228 respondent پاسخ دهنده
2229 response واکنش
2230 responsibility مسئوليت
2231 responsible مسئول
2232 rest باقی مانده
2233 restaurant رستوران
2234 restore بازگرداندن
2235 restriction محدودیت
2236 result نتیجه
2237 retain حفظ
2238 retire بازنشسته شدن
2239 retirement بازنشستگی
2240 return برگشت
2241 reveal آشکار ساختن
2242 revenue درآمد
2243 review مرور
2244 revolution انقلاب
2245 rhythm ریتم
2246 rice برنج
2247 rich ثروتمند
2248 rid خلاص شدن از شر
2249 ride سوار شدن
2250 rifle تفنگ
2251 right درست
2252 ring حلقه
2253 rise بالا آمدن
2254 risk خطر
2255 river رودخانه
2256 road جاده
2257 rock سنگ
2258 role نقش
2259 roll رول
2260 romantic رومانتیک
2261 roof سقف
2262 room اتاق
2263 root ریشه
2264 rope طناب
2265 rose گل سرخ
2266 rough خشن
2267 roughly تقریبا
2268 round گرد
2269 route مسیر
2270 routine روال
2271 row ردیف
2272 rub مالیدن
2273 rule قانون
2274 run اجرا کن
2275 running در حال اجرا
2276 rural روستایی
2277 rush هجوم بردن
2278 Russian روسی
2279 sacred مقدس
2280 sad غمگین
2281 safe بی خطر
2282 safety ایمنی
2283 sake منظور
2284 salad سالاد
2285 salary حقوق
2286 sale فروش
2287 sales حراجی
2288 salt نمک
2289 same یکسان
2290 sample نمونه
2291 sanction تحریم
2292 sand شن
2293 satellite ماهواره
2294 satisfaction رضایت
2295 satisfy راضی کردن
2296 sauce سس
2297 save صرفه جویی
2298 saving صرفه جویی در
2299 say گفتن
2300 scale مقیاس
2301 scandal رسوایی
2302 scared ترسیده
2303 scenario سناریو
2304 scene صحنه
2305 schedule برنامه
2306 scheme طرح
2307 scholar محقق
2308 scholarship بورس تحصیلی
2309 school مدرسه
2310 science علوم پایه
2311 scientific علمی
2312 scientist دانشمند
2313 scope محدوده
2314 score نمره
2315 scream فریاد زدن
2316 screen صفحه نمایش
2317 script اسکریپت
2318 sea دریا
2319 search جستجو کردن
2320 season فصل
2321 seat صندلی
2322 second دومین
2323 secret راز
2324 secretary دبیر، منشی
2325 section بخش
2326 sector بخش
2327 secure امن است
2328 security امنیت
2329 see دیدن
2330 seed دانه
2331 seek به دنبال
2332 seem به نظر می رسد
2333 segment بخش
2334 seize تصاحب کردن
2335 select انتخاب کنید
2336 selection انتخاب
2337 self خود
2338 sell فروش
2339 Senate سنا
2340 senator سناتور
2341 send ارسال
2342 senior ارشد
2343 sense احساس، مفهوم
2344 sensitive حساس
2345 sentence جمله
2346 separate جداگانه، مجزا
2347 sequence توالی
2348 series سلسله
2349 serious جدی
2350 seriously به طور جدی
2351 serve خدمت
2352 service سرویس
2353 session جلسه
2354 set تنظیم
2355 setting تنظیمات
2356 settle حل کن
2357 settlement توافق
2358 seven هفت
2359 several چندین
2360 severe شدید
2361 sex ارتباط جنسی
2362 sexual جنسی
2363 shade سایه
2364 shadow سایه
2365 shake تکان دادن
2366 shall باید
2367 shape شکل
2368 share اشتراک گذاری
2369 sharp تیز
2370 she او
2371 sheet ورق
2372 shelf تاقچه
2373 shell پوسته
2374 shelter پناه
2375 shift تغییر مکان
2376 shine درخشیدن
2377 ship کشتی
2378 shirt پیراهن
2379 shit لعنتی
2380 shock شوکه شدن
2381 shoe کفش
2382 shoot شلیک
2383 shooting تیراندازی کردن
2384 shop فروشگاه
2385 shopping خريد كردن
2386 shore ساحل
2387 short کوتاه
2388 shortly به زودی
2389 shot شلیک کرد
2390 should باید
2391 shoulder شانه
2392 shout فریاد
2393 show نشان می دهد
2394 shower دوش
2395 shrug شانه بالا انداختن
2396 shut بسته
2397 sick بیمار
2398 side سمت
2399 sigh آه
2400 sight منظره
2401 sign امضا کردن
2402 signal علامت
2403 significance اهمیت
2404 significant قابل توجه
2405 significantly به طور قابل ملاحظه
2406 silence سکوت
2407 silent بی صدا
2408 silver نقره
2409 similar مشابه
2410 similarly به طور مشابه
2411 simple ساده
2412 simply به سادگی
2413 sin گناه
2414 since از آنجا که
2415 sing آواز خواندن
2416 singer خواننده
2417 single تنها
2418 sink فرو رفتن
2419 sir آقا
2420 sister خواهر
2421 sit بنشین
2422 site سایت
2423 situation وضعیت
2424 six شش
2425 size اندازه
2426 ski اسکی
2427 skill مهارت
2428 skin پوست
2429 sky آسمان
2430 slave برده
2431 sleep خواب
2432 slice تکه
2433 slide اسلاید
2434 slight اندک
2435 slightly اندکی
2436 slip لیز خوردن
2437 slow آهسته. تدریجی
2438 slowly به آرامی
2439 small کم اهمیت
2440 smart هوشمندانه
2441 smell بو
2442 smile لبخند
2443 smoke دود
2444 smooth صاف
2445 snap ضربه محکم و ناگهانی
2446 snow برف
2447 so بنابراین
2448 so-called باصطلاح
2449 soccer فوتبال
2450 social اجتماعی
2451 society جامعه
2452 soft نرم
2453 software نرم افزار
2454 soil خاک
2455 solar خورشیدی
2456 soldier سرباز
2457 solid جامد
2458 solution راه حل
2459 solve حل
2460 some مقداری
2461 somebody کسی
2462 somehow به نحوی
2463 someone کسی
2464 something چیزی
2465 sometimes گاهی
2466 somewhat تاحدی
2467 somewhere جایی
2468 son فرزند پسر
2469 song ترانه
2470 soon به زودی
2471 sophisticated پیچیده
2472 sorry متاسف
2473 sort مرتب سازی
2474 soul روح
2475 sound صدا
2476 soup سوپ
2477 source منبع
2478 south جنوب
2479 southern جنوبی
2480 Soviet شوروی
2481 space فضا
2482 Spanish اسپانیایی
2483 speak صحبت
2484 speaker بلندگو
2485 special خاص
2486 specialist متخصص
2487 species گونه ها
2488 specific خاص
2489 specifically به طور مشخص
2490 speech سخن، گفتار
2491 speed سرعت
2492 spend خرج کردن
2493 spending خرج کردن
2494 spin چرخش
2495 spirit روح
2496 spiritual معنوی
2497 split شکاف
2498 spokesman سخنگو
2499 sport ورزش
2500 spot نقطه
2501 spread گسترش
2502 spring بهار
2503 square مربع
2504 squeeze چلاندن، فشار دادن
2505 stability ثبات
2506 stable پایدار
2507 staff کارکنان
2508 stage صحنه
2509 stair پله
2510 stake سهام
2511 stand ایستادن
2512 standard استاندارد
2513 standing ایستاده
2514 star ستاره
2515 stare خیره شدن
2516 start شروع کنید
2517 state حالت
2518 statement بیانیه
2519 station ایستگاه
2520 statistics آمار
2521 status وضعیت
2522 stay اقامت کردن
2523 steady ثابت
2524 steal کش رفتن
2525 steel فولاد
2526 step گام
2527 stick چوب
2528 still هنوز
2529 stir هم بزنید
2530 stock موجودی
2531 stomach معده
2532 stone سنگ
2533 stop متوقف کردن
2534 storage ذخیره سازی
2535 store فروشگاه
2536 storm طوفان
2537 story داستان
2538 straight سر راست
2539 strange عجیب
2540 stranger غریبه
2541 strategic راهبردی
2542 strategy استراتژی
2543 stream جریان
2544 street خیابان
2545 strength استحکام - قدرت
2546 strengthen تقویت
2547 stress فشار
2548 stretch کش آمدن
2549 strike ضربه
2550 string رشته
2551 strip نوار
2552 stroke سکته
2553 strong قوی
2554 strongly به شدت
2555 structure ساختار
2556 struggle تقلا
2557 student دانشجو
2558 studio استودیو
2559 study مطالعه
2560 stuff چیز
2561 stupid احمق
2562 style سبک
2563 subject موضوع
2564 submit ارسال
2565 subsequent متعاقب
2566 substance ماده
2567 substantial قابل توجه
2568 succeed موفق شدن
2569 success موفقیت
2570 successful موفقیت آمیز
2571 successfully با موفقیت
2572 such چنین
2573 sudden ناگهانی
2574 suddenly ناگهان
2575 sue شکایت کند
2576 suffer رنج بردن
2577 sufficient کافی
2578 sugar قند
2579 suggest پیشنهاد می دهد
2580 suggestion پیشنهاد
2581 suicide خودکشی کردن
2582 suit کت و شلوار
2583 summer تابستان
2584 summit اجلاس - همایش
2585 sun آفتاب
2586 super فوق العاده
2587 supply عرضه
2588 support حمایت کردن
2589 supporter حامی
2590 suppose فرض کنید
2591 supposed فرض می شود
2592 Supreme عالی
2593 sure مطمئن
2594 surely مسلما
2595 surface سطح
2596 surgery عمل جراحی
2597 surprise تعجب
2598 surprised غافلگیر شدن
2599 surprising شگفت آور
2600 surprisingly به طرز شگفت انگیزی
2601 surround احاطه
2602 survey نظر سنجی
2603 survival بقا
2604 survive زنده ماندن
2605 survivor بازمانده
2606 suspect مشکوک
2607 sustain حفظ کنند
2608 swear سوگند
2609 sweep جارو کردن
2610 sweet شیرین
2611 swim شنا کردن
2612 swing تاب خوردن
2613 switch تعویض
2614 symbol سمبل
2615 symptom علامت
2616 system سیستم
2617 table جدول
2618 tablespoon قاشق سوپخوری
2619 tactic تاکتیک
2620 tail دم
2621 take گرفتن
2622 tale داستان
2623 talent استعداد
2624 talk صحبت
2625 tall بلند قد
2626 tank مخزن
2627 tap ضربه زدن
2628 tape نوار
2629 target هدف
2630 task وظیفه
2631 taste طعم
2632 tax مالیات
2633 taxpayer مالیات دهنده
2634 tea چای
2635 teach آموزش دهید
2636 teacher معلم
2637 teaching درس دادن
2638 team تیم
2639 tear اشک
2640 teaspoon قاشق چایخوری
2641 technical فنی
2642 technique تکنیک
2643 technology فن آوری
2644 teen نوجوان
2645 teenager نوجوان
2646 telephone تلفن
2647 telescope تلسکوپ
2648 television تلویزیون
2649 tell بگو
2650 temperature درجه حرارت
2651 temporary موقت
2652 ten ده
2653 tend تمایل
2654 tendency گرایش
2655 tennis تنیس
2656 tension تنش
2657 tent چادر
2658 term مدت، اصطلاح
2659 terms مقررات
2660 terrible وحشتناک
2661 territory قلمرو
2662 terror وحشت
2663 terrorism تروریسم
2664 terrorist تروریست
2665 test تست
2666 testify گواهی دادن
2667 testimony شهادت
2668 testing آزمایش کردن
2669 text متن
2670 than نسبت به. تا
2671 thank تشکر
2672 thanks با تشکر
2673 that که
2674 the را
2675 theater تئاتر
2676 their آنها
2677 them آنها
2678 theme موضوع
2679 themselves خودشان
2680 then سپس
2681 theory تئوری
2682 therapy درمان
2683 there آنجا
2684 therefore از این رو
2685 these اینها
2686 they آنها
2687 thick ضخیم
2688 thin لاغر
2689 thing چیز
2690 think فکر
2691 thinking فكر كردن
2692 third سوم
2693 thirty سی
2694 this این
2695 those آن ها
2696 though اگر چه
2697 thought فکر
2698 thousand هزار
2699 threat تهدید
2700 threaten تهدید کند
2701 three سه
2702 throat گلو
2703 through از طریق
2704 throughout در سراسر
2705 throw پرت كردن
2706 thus بدین ترتیب
2707 ticket بلیط
2708 tie کراوات
2709 tight تنگ
2710 time زمان
2711 tiny کوچک
2712 tip نکته
2713 tire لاستیک
2714 tired خسته
2715 tissue بافت
2716 title عنوان
2717 to به
2718 tobacco تنباکو
2719 today امروز
2720 toe انگشت پا
2721 together با یکدیگر
2722 tomato گوجه فرنگی
2723 tomorrow فردا
2724 tone لحن
2725 tongue زبان
2726 tonight امشب
2727 too هم
2728 tool ابزار
2729 tooth دندان
2730 top بالا
2731 topic موضوع
2732 toss پرتاب کردن
2733 total جمع
2734 totally کاملا
2735 touch دست زدن به
2736 tough سخت است
2737 tour تور
2738 tourist توریست
2739 tournament مسابقات
2740 toward به سمت
2741 towards به سمت
2742 tower برج
2743 town شهر
2744 toy اسباب بازی
2745 trace پی گیری
2746 track مسیر
2747 trade تجارت
2748 tradition سنت
2749 traditional سنتی
2750 traffic ترافیک
2751 tragedy تراژدی
2752 trail دنباله
2753 train قطار - تعلیم دادن
2754 training آموزش
2755 transfer انتقال
2756 transform تبدیل
2757 transformation دگرگونی
2758 transition انتقال
2759 translate ترجمه کردن
2760 transportation حمل و نقل
2761 travel مسافرت رفتن
2762 treat درمان شود
2763 treatment رفتار
2764 treaty معاهده
2765 tree درخت
2766 tremendous عظیم
2767 trend روند
2768 trial آزمایش
2769 tribe قبیله
2770 trick فوت و فن
2771 trip سفر
2772 troop گروه
2773 trouble مشکل
2774 truck کامیون
2775 TRUE درست است، واقعی
2776 truly براستی
2777 trust اعتماد
2778 truth حقیقت
2779 try تلاش كردن
2780 tube لوله
2781 tunnel تونل
2782 turn دور زدن
2783 TV تلویزیون
2784 twelve دوازده
2785 twenty بیست
2786 twice دو برابر
2787 twin دوقلو
2788 two دو
2789 type نوع
2790 typical معمول
2791 typically معمولا
2792 ugly زشت
2793 ultimate نهایی
2794 ultimately در نهایت
2795 unable قادر نیست
2796 uncle دایی
2797 under زیر
2798 undergo تحت
2799 understand فهمیدن
2800 understanding درك كردن
2801 unfortunately متاسفانه
2802 uniform لباس فرم
2803 union اتحاد. اتصال
2804 unique منحصر بفرد
2805 unit واحد
2806 United یونایتد
2807 universal جهانی
2808 universe کائنات
2809 university دانشگاه
2810 unknown ناشناخته
2811 unless مگر اینکه
2812 unlike بر خلاف
2813 unlikely بعید
2814 until تا زمان
2815 unusual غیر معمول
2816 up بالا
2817 upon بر
2818 upper بالا
2819 urban شهری
2820 urge اصرار
2821 us ما
2822 use استفاده کنید
2823 used استفاده شده
2824 useful مفید
2825 user کاربر
2826 usual معمولی
2827 usually معمولا
2828 utility سودمندی
2829 vacation تعطیلات
2830 valley دره
2831 valuable با ارزش
2832 value ارزش
2833 variable متغیر
2834 variation تغییر
2835 variety تنوع
2836 various مختلف
2837 vary متفاوت
2838 vast وسیع
2839 vegetable سبزی
2840 vehicle وسیله نقلیه
2841 venture ریسک
2842 version نسخه
2843 versus در مقابل
2844 very خیلی
2845 vessel کشتی
2846 veteran کهنه سرباز
2847 via از طريق
2848 victim قربانی
2849 victory پیروزی
2850 video ویدئو
2851 view چشم انداز
2852 viewer بیننده
2853 village دهکده
2854 violate نقض
2855 violation نقض
2856 violence خشونت
2857 violent خشن
2858 virtually به صورت مجازی
2859 virtue تقوا
2860 virus ویروس
2861 visible قابل رویت
2862 vision چشم انداز
2863 visit بازدید کنید
2864 visitor بازدید کننده
2865 visual دیداری
2866 vital حیاتی
2867 voice صدا
2868 volume جلد
2869 volunteer داوطلب
2870 vote رای
2871 voter رای دهنده
2872 vs در مقابل
2873 vulnerable آسیب پذیر
2874 wage حق الزحمه
2875 wait صبر کن
2876 wake از خواب بیدار
2877 walk راه رفتن
2878 wall دیوار
2879 wander پرسه زدن
2880 want خواستن
2881 war جنگ
2882 warm گرم
2883 warn هشدار دادن
2884 warning هشدار
2885 wash شستشو
2886 waste هدر
2887 watch تماشا کردن
2888 water اب
2889 wave موج
2890 way مسیر
2891 we ما
2892 weak ضعیف
2893 wealth ثروت
2894 wealthy ثروتمند
2895 weapon سلاح
2896 wear پوشیدن
2897 weather آب و هوا
2898 wedding عروسی
2899 week هفته
2900 weekend تعطیلات آخر هفته
2901 weekly هفتگی
2902 weigh وزن کردن
2903 weight وزن
2904 welcome خوش آمدی
2905 welfare رفاه
2906 well خوب
2907 west غرب
2908 western غربی
2909 wet مرطوب
2910 what چی
2911 whatever هر چه
2912 wheel چرخ
2913 when چه زمانی
2914 whenever هر زمان که
2915 where جایی که
2916 whereas در حالیکه
2917 whether چه
2918 which که
2919 while در حالی که
2920 whisper نجوا
2921 white سفید
2922 who سازمان بهداشت جهانی
2923 whole کل
2924 whom چه کسی
2925 whose که
2926 why چرا
2927 wide وسیع
2928 widely به طور گسترده ای
2929 widespread بطور گسترده
2930 wife همسر
2931 wild وحشی
2932 will اراده
2933 willing مایل بودن
2934 win پیروزی
2935 wind باد
2936 window پنجره
2937 wine شراب
2938 wing بال
2939 winner برنده
2940 winter زمستان
2941 wipe پاک کن
2942 wire سیم
2943 wisdom خرد
2944 wise عاقل
2945 wish آرزو کردن
2946 with با
2947 withdraw کنار کشیدن
2948 within در داخل
2949 without بدون
2950 witness شاهد
2951 woman زن
2952 wonder تعجب
2953 wonderful فوق العاده
2954 wood چوب
2955 wooden چوبی
2956 word کلمه
2957 work کار کردن
2958 worker کارگر
2959 working کار کردن
2960 works آثار
2961 workshop کارگاه
2962 world جهان
2963 worried نگران
2964 worry نگران بودن
2965 worth ارزش
2966 would خواهد شد
2967 wound زخم
2968 wrap بسته بندی کردن
2969 write نوشتن
2970 writer نویسنده
2971 writing نوشتن
2972 wrong اشتباه
2973 yard حیاط
2974 yeah بله
2975 year سال
2976 yell فریاد زدن
2977 yellow رنگ زرد
2978 yes آره
2979 yesterday دیروز
2980 yet هنوز
2981 yield بازده
2982 you شما
2983 young جوان
2984 your شما
2985 yours مال شما
2986 yourself خودت
2987 youth جوانان
2988 zone منطقه