January reboot 7 (30 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 (shop) close shimaru, shimarimasu, shimatte
2 (shop) open hiraku, hirakimasu, hiraite
3 animal doubutsu
4 arrive tsuku, tsukimasu, tsuite
5 begin hajimaru, hajimarimasu, hajimatte
6 call (a taxi) yobu, yobimasu, yonde
7 choose, select erabu, erabimasu, erande
8 close (a door) shimeru, shimemasu, shimete
9 communicate, be understood tsuujiru, tsuujimasu, tsuujite
10 elegant/sophisticated joohin
11 father chichi
12 foreign country gaikoku
13 hospital byouin
14 I am set free through Christ. Kirisuto ni yotte jiyū ni narimashita.
15 kind (vs. unkind) shinsetsu
16 mere/only tada no
17 milk gyuunyuu
18 morning, AM gozen
19 nose hana
20 open (a window) akeru, akemasu, akete
21 pitiful/poor kawaisoo
22 quiet/conservative jimi
23 request, order, ask a favor tanomu, tanomimasu, tanonde
24 rice bowl, teacup chawan
25 safe/no problems buji
26 serious/earnest majime
27 showy/loud hade
28 two people, pair, couple futari
29 unkind fushinsetsu
30 vulgar/unrefined gehin