Doulingo Farhad (232 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 a pair of khaki pant یک شلوار خاکی
2 abolish , لغو کردن،
3 abruptly ناگهان
4 adjacent مجاور
5 allegedly, ظاهرا،
6 alloys آلیاژها
7 ambiguous مبهم
8 anchor , لنگر ،
9 anonymous , ناشناس ،
10 Apart from that image description
11 Apart from that
12 As for personal view writing
13 auction حراج
14 ballad تصنیف
15 Before delving into this topic قبل از پرداختن به این موضوع
16 blunt , صریح،
17 breast , پستان ،
18 carrots هویج
19 casualty, سانحه، کشته،
20 celery کرفس
21 census سرشماری
22 chaotic بی نظم
23 chaotic , بی نظم ،
24 choppy متلاطم
25 clash برخورد
26 cliched , کلیشه ای،
27 coherence انسجام
28 coldness , سردی،
29 coltivate, وسوسه کردن،
30 comprised تشکیل شده است
31 conceited , متکبر ،
32 conquer تسخیر
33 Conscientious, با وجدان،
34 consensus اجماع، وفاق
35 consensus , اجماع، وفاق ،
36 constraints محدودیت ها
37 contribute مشارکت
38 coother حمام
39 council شورا
40 crisp, ترد،
41 cuisine, غذا،
42 cunning, حیله گری،
43 dazed مات و مبهوت
44 dazzle , خیره شدن،
45 dazzling , خیره کننده،
46 decade , دهه،
47 defendable , قابل دفاع ،
48 delegation , هیئت،
49 denial , انکار،
50 depleter , تخلیه کننده،
51 descendants, فرزندان،
52 deter , بازداشتن
53 dialects, گویش ها،
54 disgrace , ننگ،
55 disillusioned سرخورده
56 dismay , ناراحتی،
57 dispair ناامیدی
58 displace , جابجا کردن،
59 disruption , قطع ،
60 distressing , ناراحت کننده،
61 doddering پیر خرفت
62 dopt , دپت،
63 elaborate , دارای جزئیات - بسیط ،
64 elderly مسن
65 engrossed , غرق،
66 enterprise , شرکت، پروژه ،
67 eradicate ریشه کن کردن
68 erode , فرسایش،
69 erupt , فوران،
70 ethical , اخلاقی،
71 examine معاینه کردن
72 exemplify , مثال زدن،
73 extravagant , مسرف ،
74 facets وجوه
75 feel compelled احساس اجبار
76 fierce شدید
77 fingertip , نوک انگشت،
78 foreground پیش زمینه
79 fulfilling , انجام ،
80 garment لباس
81 gasp نفس نفس زدن
82 gazing زل زدن
83 gradual , تدریجی،
84 handkerchief دستمال
85 harassment , آزار و اذیت،
86 herb گیاه دارویی
87 heritage, میراث،
88 horrifying , وحشتناک،
89 humanitarian بشردوستانه
90 huts کلبه ها
91 hygienic , بهداشتی،
92 icelanders, ایسلندی ها،
93 imminent , قریب الوقوع،
94 incurable , لاعلاج،
95 indisputable , بی چون و چرا ،
96 inequality , نابرابری ،
97 inherent , ذاتی ،
98 inherit , به ارث می برند ،
99 inheritance , وراثت ،
100 innocence بی گناهی
101 intellective , فکری،
102 intervention , مداخله،
103 intolerance , عدم تحمل،
104 intriguing , جذاب،
105 intrinsic ذاتی
106 irrational , غیر منطقی،
107 irreversible , برگشت ناپذیر،
108 legacy , میراث،
109 legend افسانه
110 legislation , قانون گذاری ،
111 lichens گلسنگ ها
112 literate با سواد
113 literate , با سواد،
114 loneliness , تنهایی ،
115 malicious مخرب
116 materialism , ماتریالیسم،
117 mediocrity متوسط بودن
118 mediocrity , متوسط بودن،
119 mementoes یادگاری ها
120 memo , یادداشت،
121 miserable بدبخت
122 misuse سوء استفاده
123 mundane دنیوی
124 murderous قاتل
125 musically , از نظر موسیقی،
126 narrative روایت
127 news-worthy speaking
128 nostalgic , نوستالژیک،
129 oligarchy  الیگارشی
130 omitable , قابل حذف،
131 once in a while هر از چند گاهی
132 openness, باز بودن،
133 orchestral , ارکسترال،
134 outset, ابتدا،
135 overlook , نادیده گرفتن،
136 paradigm الگو
137 parallel موازی
138 parallel , موازی ،
139 peers همسالان
140 pivot محوری
141 placation , قرار دادن،
142 plausible , محتمل ،
143 politeness , ادب،
144 pollen گرده
145 pollination گرده افشانی
146 predominant , غالب،
147 prevail , غالب شدن پیروز شدن چیره شدن ،
148 protagonist , قهرمان داستان،
149 purely , صرفا،
150 racially نژادی
151 realization , تحقق،
152 reap , درو،
153 recollect , به یاد بیاور،
154 recruitment, استخدام،
155 refrain , خودداری ،
156 relentless , بی امان،
157 relish لذت بردن
158 remote place مکان دور افتاده
159 renovate بازسازی
160 resemblance شباهت
161 resilience انعطاف پذیری
162 retention , حفظ،
163 retrospect , نگاه به گذشته،
164 rugs فرش
165 sacrifice قربانی
166 sagas, حماسه ها،
167 scandal , رسوایی،
168 scarcity , کمبود،
169 scruffy , ژولیده،
170 seave دریا
171 seduce, از راه بدر کردن،
172 selfless فداکار
173 sentiment , احساسات ،
174 sentimental , احساساتی،
175 shortsighted کوته فکر
176 silverware ظروف نقره ای
177 siren , آژیر،
178 skeptical , شکاک،
179 snome , پوزه،
180 soar , اوج گرفتن ،
181 soaring , اوج گرفتن،
182 sooter تندتر
183 soundtracks موسیقی متن
184 speculation حدس و گمان
185 squeaky , جیرجیر،
186 starvation , گرسنگی،
187 straw , پوشال ،
188 stupidity, حماقت،
189 summit اجلاس - همایش
190 supplement مکمل
191 swiftly , به سرعت،
192 synonymous مترادف
193 take aback غافلگیر شدن
194 Take my experience as an example writing
195 takeover , به عهده گرفتن ،
196 tangible , محسوس ،
197 tangible  محسوس
198 Tedious, خسته کننده،
199 terrorism , تروریسم،
200 thatched کاهگلی
201 theft , سرقت ،
202 theoretical , نظری ،
203 This image has been taken in a living room image description
204 thus بدین ترتیب
205 tissue بافت
206 To summarize, به طور خلاصه
207 torrential, سیل آسا،
208 tram , تراموا ،
209 trauma ضربه
210 traumatic , پس از سانحه ،
211 traumatic, پس از سانحه،
212 tremendous عظیم
213 unethical , غیر اخلاقی،
214 unformative , غیر تشکیل دهنده،
215 unprecented بی سابقه
216 unsustainable , ناپایدار،
217 uphill, سربالایی،
218 uphold , حفظ کردن،
219 upkeep , نگهداری،
220 uprage , بالا آمدن،
221 verge لبه, آستانه
222 vitality , سرزندگی،
223 vitally حیاتی
224 vivacious , سرزنده،
225 welfare , رفاه ،
226 What we can see from the picture is that image description
227 wholeheartedly , از صمیم قلب،
228 withstand , تحمل کردن،
229 woodland , جنگل،
230 worthy شایسته
231 wrinkled , چروکیده،
232 yelling فریاد زدن