January reboot 5 (32 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 20 days, 20th of the month hatsuka
2 20 years old hatachi
3 area hen
4 ashtray haizara
5 autumn aki
6 be on time, serve, be good enough maniau, maniaimasu, maniatte
7 be perplexing, be troubling komaru, komarimasu, komatte
8 complicated fukuzatsu da
9 decide upon ni shimasu
10 different from to chigaimasu
11 dislike kirai da
12 give a presentation yaru, yarimasu, yatte
13 half hanbun
14 impossible fukanoo da
15 It's not that I love God, it's that God loves me. Watashi ga kamisama no aisuru no janakate, kamisama ga watashi wo aisuru no desu.
16 lively nigiyaka da
17 make a phone call kakeru, kakemasu, kakete
18 natural shizen da
19 normal futsuu da
20 obstructive jama da
21 pay harau, haraimasu, haratte
22 possible kanoo da
23 red aka
24 room heya
25 send (email), see off okuru, okurimasu, okutte
26 stop, give up, quit, resign yameru, yamemasu, yamete
27 subway chikatetsu
28 take, consume, require, cost kakaru, kakarimasu, kakatte
29 train densha
30 useful yaku ni tatsu
31 various iroiro da
32 wasteful muda da