TAC Dictations 1 (40 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 Aircon Kore wa Nihonde wa aircon to imasuga, o kunide wa do imasu ka? AC desuyo. So desu ka?
2 Autumn Suzushiku narimashita. Hai, aki ni narimashita ne.
3 Baby Japanese Watashi no nihongo wa mada akachandesu. Ga, watashi wa akachan janaidesu.
4 Berlin Berurin wa don'na tokorodesu ka? Sōdesu ne. Berurin wa Tōkyō mitaidesu
5 Class time Jugyō wa kyū-jihan kara ichiji madedesu.
6 Coming in Iri yo, hairi yo
7 Disneyland Kodomo ga DisneyLando ni ikitagaru no de, ikasemashita.
8 Door closing Doa ga shimarimasu. Hai doa o shimemasu.
9 Female Christians Nihon wa josei no kirisuchan ga ōi desu.
10 Flashcards FlashCards o tsukattara sugu oboeraremasuyo
11 Happy when I eat Tonkotsu rāmen o taberu to ureshiku narimasu.
12 Has this always been Tokyo? Mukashi kara koko wa Tōkyōdesu ka? Īe. Ima wa Tōkyōdesuga, mukashi wa Edodeshita.
13 How to get to Shibuya Sumimasen Shibuya wa do ikimasu ka?
14 I understand. Wakarimashita!
15 If you eat it, you'll understand Tabetara, wakarimasu yo.
16 If you like them, take one Yokattara, dōzo.
17 Japanese food Nihonshoku wa dōdesu ka? Daibu naremashita
18 Japanese summers Nihon no natsu wa omotta yori atsui desu ne.
19 Left hand right hand Migi mo hidari mo wakarimasen. Dōzo yoroshiku onegai shimasu.
20 Miso and natto Misoshiru wa nomemasuga, natto wa mada tabe raremasen.
21 Nicer cooler Suzushiku naru to ii desu ne.
22 Ochanomizu restaurants Ochanomizu no resu toran wa yasukute oishīnode, tasukarimasu.
23 Please take a piece Yokattara o ichitsu dozou.
24 Roppongi always big? Roppongi wa mukashi kara ōki machideshita ka? Īe, san jū-nen mae roppongi wa kon'nani ōki machi janakattadesu yo.
25 Speech easy to understand Takahashi sensei no hanashi kata wa wakari yasuidesu.
26 Sugar Osatou wo iremashou ka? Mo satou wa haiteimasu
27 Sushi and natto O sushi wa nan to ka taberaremasuga, natto wa taberaresōmo arimasen.
28 Tea Ko cha wa dasu, ocha wa deru.
29 Tell me without looking Minaide, itte kudasai.
30 That looks good Sore ga yosasōdesu.
31 The lunch my wife was kind enough to make me O bentō wa tsuma ga sukutte kure ma su.
32 This area will do Kono hende īdesu
33 This looks like a delicious fruit Oishi-sōna kudamono sōdesune
34 Tokyo cheaper NY Nyūyōku to kurabete Tōkyō wa kanari yasuidesu.
35 Understand kanji Kanji ga wakaru yoo ni narimashita.
36 Vegetables or steak Anta ga aisuru hito to taberu yasui yasai no ho ga takai resutoran de taberu beef sutēki yori daiji desu.
37 What is in this? Nanika haite imasu ka?
38 What is this made of? Kore wa nani de dekite imasu ka?
39 Which god? Watashi wa iesu ga shōkai shite kureta kamisama o shinjite imasu.
40 Will the work be finished today? Shigoto wa kyo ju ni owari masu ka? Owari-sō mo arimasen