DODATKOWE LONGMAN (408 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 accommodate pomieścić
2 accommodation zakwaterowanie
3 accuse sb of doing sth oskarżać
4 action postępowanie sądowe
5 activate aktywować, uruchomić
6 add dodać
7 adhesive spoiwo
8 admit doing sth przyznawać
9 advert reklama
10 advice sb to do sth radzić
11 aerosol PU pianka poliuretanowa
12 against przeciwko
13 agree to do sth zgadzać się
14 airy przewiewny
15 align wzdłuż jakiejś linii
16 allow dopuszczać, pozwalac
17 allow sb to do pozwalać
18 almost prawie niemal
19 apologise to sb for doing sth przepraszać
20 appearance wygląd
21 appliance urządzenie
22 area obszar, powierzchnia, teren
23 arrangement układ
24 ask for bill poprosić o rachunek
25 ask sb to do sth pytać, prosić
26 assemble montować
27 assembly montaż
28 assembly instrument przyrząd, instrument montażowy
29 assume przyjąć, zakładać że
30 at first na początku
31 at least przynajmniej
32 average przeciętna, średnia
33 balance równowaga
34 barge barka
35 be capable of doing sth być zdolnym do zrobienia czegoś
36 be in charge of być odpowiedzialnym za
37 bedclothes pościel
38 beg sb to do sth błagać
39 below poniżej
40 berth cumować
41 biofuel biopaliwo
42 biogas biogaz
43 blades łopatki
44 blind niewidomy
45 boast of doing sth chwalić się
46 borders granice
47 both zarówno, oba
48 boundary granica
49 brake hamulec
50 bring the menu przynieść menu
51 bring up wychować
52 burst open otworzyć nagle
53 bury pochować, schować
54 cable TV kablówka
55 candle świeca
56 capable zdolny
57 carbon dioxide dwutlenek węgla
58 carbon emissions emisja dwutlenku węgla
59 cargo deck pokład towarowy
60 carry on kontynuować
61 carry out tasks wykonywać zadania
62 cartoon kreskówka
63 case przypadek, sprawa
64 casing obudwa
65 chamber komora
66 change energy zamiana energii
67 Channel program
68 chemical energy energia chemiczna
69 claim to do twierdzić
70 climate change zmiana klimatu
71 close bliski, zamknięte
72 coast wybrzeże
73 coastal przybrzeżny
74 cogeneration plant CHP elektrociepłownia kogeneracyjna
75 collapse zawalić się, upadek
76 command sb to do rozkazać
77 compare porównać
78 complain about skarżyć się
79 condensation skraplanie
80 condense skraplać
81 confess to doing sth przyznawać się
82 considerably znacząco
83 consist of składa się z
84 construction ograniczenie
85 consumer choice wybór konsumenta
86 contribute to przyczynić się do
87 convert konwertować, przekształcać, przetwarzać
88 converter przetwornik
89 convertible rozkładane
90 convince przekonać
91 cookery kuchnia (sposób gotowania)
92 corner róg
93 corporate greed chciwość korporacyjna
94 cottage domek wiejski
95 cough kaszel
96 counterforts przypory
97 crack pęknięcie
98 crankshaft wał korbowy
99 curve krzywa
100 customs odprawa celna, zwyczaje
101 damp-proof odporny na wilgoć
102 dash out of the room wylecieć z pokoju
103 decide to do sth zdecydować
104 decrease spadek, spadać
105 deep głęboki
106 delighted zachwycony
107 demand to do żądać, domagać się
108 dense gęsty
109 deny doing sth zaprzeczać
110 depend zależeć
111 depth głębokość
112 deregulation deregulacja
113 detached house dom wolnostojący
114 deterioration pogorszenie
115 deterioration of insulation pogorszenie izolacji
116 develop rozwinąć się
117 device urządzenie
118 disabled access dla osób niepełnosprawnych
119 disaster-proof odporny na katastrofy
120 discharge rozładowanie, spust,
121 doubt wątpić, wątpliwość
122 draught przeciąg
123 draw the curtains odsunąć zasłony
124 drive napęd, napędzać
125 drop upadać, spadać
126 Due to ze względu na, spowodowany
127 dusting ścieranie kurzu
128 edge krawędź
129 elderly starszy
130 electrical energy energia elektryczna
131 elevated podniesiony
132 embarrassed skompromitowany
133 enclosed zamknięty / dołączony(?)
134 energy conservation oszczędzanie energii
135 energy conversion konwersja energii
136 enthusiastically entuzjastycznie
137 envelope koperta, warstwa
138 exceptionally wyjątkowo
139 expanded rozszerzony
140 exploit wykorzystywać
141 eyesore paskudztwo, szkaradztwo
142 face to face twarzą w twarz
143 facility obiekt
144 fair trade uczciwy handel
145 fill wypełniac
146 filled with wypełnione
147 find out dopytać się
148 finishing school zakończenie szkoły
149 fit dopasowany
150 flat bottomed river craft płaskodenne statki rzeczne
151 flexible elastyczny
152 forbid sb to do zabraniać
153 forced zmuszany, wymuszony
154 foreign obcy
155 fossil fuels paliwa kopalne
156 free markets wolne rynki
157 fuselage kadłub samolotu
158 gadget gadżet
159 gap luka
160 gasification plant gazyfikacja
161 gauge instrument pomiarowy
162 gear transmission skrzynia biegów
163 generator generator
164 geothermal power energia geotermalna
165 get by dawać sobie radę
166 give up # zrezygnować
167 global warming globalne ocieplenie
168 go away wyjechać
169 gradient stopień nachylenia
170 grass trawa
171 groove rowek, wyżłobienie
172 grow sadzić
173 grow rosnąć
174 grow up dorastać
175 hamlet mała wioska
176 heat energy energia cieplna
177 heat pump pompa ciepła
178 hesitation wahanie
179 high-speed shaft wał wysokoobrotowy
180 hoistable podnośnik
181 hoistable decks podnoszony pokład
182 household chores obowiązki domowe
183 housing (nacelle) obudowa (gondola)
184 hub piasta
185 hug uściskać
186 human rights prawa człowieka
187 hydraulic system system hydrauliczny
188 hydropower energia wodna
189 ignite zapalać, zapłon
190 immediately natychmiast
191 import license pozwolenie na przewóz
192 in the end w końcu
193 included uzwględniając
194 increase wzrost, wzrastać
195 increase competition zwiększać konkurencję
196 ingredients składniki do gotowania
197 inlet wlot
198 insist on sb's doing sth nalegać
199 insist on sth nalegać na coś
200 instead of zamiast
201 insulation izolator
202 insurance ubezpieczenie
203 internal wewnętrzny
204 invite sb to do zapraszać
205 iron żelazko
206 ironing prasowanie
207 jig uchwyt montażowy
208 joint złącze, styk
209 labour child praca dzieci
210 labour saving device urządzenia spełniające pracę
211 labourer robotnik
212 laissez-faire wolna ręka w handlu
213 lead prowadzić
214 leap (leapt) onto przeskoczyć na
215 let us take weźmy
216 level crossing przejazd kolejowy
217 liberalize liberalizować
218 life expectancy przewidywana długość życia
219 light bulb żarówka
220 look forward to nie móc się doczekać
221 look out uważaj
222 look totally blank mieć skonsternowaną minę
223 lorry ciężarówka
224 low-speed shaft wał niskoobrotowy
225 magnetic attraction przyciąganie magnetyczne
226 magnetic repulsion odpychanie magnetyczne
227 magnetic train pociąg magnetyczny
228 mainly głównie
229 maintenance konserwacja
230 major undertaking duże przedsiębiorstwo
231 make up wymyślać
232 manage zarządzać
233 Marine Engine inżynier pokładowy
234 market on wprowadzić na rynek
235 mechanical energy energia mechaniczna
236 mentioned nadmieniony
237 mess bałagan
238 most offended bardzo urażony
239 motion ruch
240 move back przeprowadzić się z powrotem
241 multi purpose wielofunkcyjny
242 multi-purpose vehicle (MPV) pojazd wielozadaniowy
243 multileaf concrete beton wielowarstwowy
244 multinational companies firmy międzynarodowe
245 municipal waste odpady komunalne
246 natural resources zasoby naturalne
247 necessary koniecznie, niezbędnie
248 noise hałas
249 nuclear energy energia nuklearna
250 object to sb's doing sth sprzeciwaiać się, protestować
251 odd dziwny
252 offer to do sth oferować
253 offshore na morzu, przybrzeżny, morski
254 onto na
255 order sb to do sth kazać
256 organic municipal waste organiczne odpady komunalne
257 outlet wylot
258 outstanding doskonały, wyróżniający się, wybitny
259 pass przechodzić
260 pass away umrzeć
261 passed przekazywane
262 pause przerwać
263 persuade namawiać
264 persuade sb to do sth przekonać, namówić
265 persuasion perswazja, przekonanie
266 persuasive przekonujący
267 pick up zacząć na nowo
268 pick up podnieść
269 pillars filary, podpory
270 planning permission pozwolenie na budowę
271 plug in podłącz, włączyć do prądu
272 ponit sprawa
273 potential energy energia potencjalna
274 pour on some olive oil nalej trochę oliwy
275 poverty ubóstwo
276 predict przewidzieć
277 predictable możliwy do przewidzenia
278 prediction prognoza
279 preparation przygotowanie
280 promise to do sth obiecywać
281 property właściwości
282 purpose cel powód
283 put away # schować
284 put in wprowadzić
285 qualifier kwalifikacja
286 quantity ilość
287 quickly szybko
288 quota limit
289 raised guideways podwyższone prowadnice
290 rape seed nasiona rzepaku
291 raw surowy
292 realize mieć świadomość
293 recipe przepis
294 recommend polecać
295 recommend sb to do sth polecać, zalecać
296 refuse odrzucać
297 refuse to do sth odmówić
298 regulations rozporządzenia
299 reliable niezawodny, odpowiedzialny
300 reliant on zależny od, uzależniony od
301 remind sb to do przypomnieć
302 remote control zdalnie sterowany
303 renewable odnawialny
304 renewable energy energia odnawialna
305 renewable energy sources odnawialne źródła energii
306 researcher badacz
307 resist teasing sprzeciwiać się dokuczaniu
308 restriction ograniczenie
309 rise wzrost, przyrost
310 rises up wznosić się
311 rotate obracać
312 rural wiejski
313 rush pośpiech, napływ
314 safety belt pas bezpieczeństwa
315 salty słony
316 satellite satelita
317 scheduled zaplanowany
318 scorching upalny piekący
319 self-sufficient samowystarczalny
320 sell out wyprzedać
321 semi-detached house bliźniak (dom)
322 set up założyć
323 sewage ścieki
324 sewage treatment plants oczyszczalnie ścieków
325 sewage works prace kanalizacyjne
326 shaft wał
327 shake head potrząsać głową
328 shoot zastrzelić
329 shortage niedobór
330 site miejsce, usytuować, umiejscowić
331 slabs płyty
332 slabs of expanded polyurethane płyty z ekspandowanego poliuretanu
333 slighty ill nieznacznie chory
334 slow down zwolnić się
335 smile at sb uśmiechnąć się do kogoś
336 soap opera mydlana opera
337 solar energy energia słoneczna
338 space obszar przestrzeń
339 specially built specjalnie zbudowany
340 spread butter rozsmarować masło
341 spring sprężyna
342 start tickling us zacząć łaskotać nas
343 starving absolutnie głodny
344 steep slopes strome zbocza
345 stern rufa
346 straight prosty, prosto
347 straighten wyprostować
348 strategic industries przemysły strategiczne
349 stuffing farsz
350 stunning oszałamiający
351 subsidy dotacje
352 suction ssanie
353 suggest doing sth sugerować
354 suit pasować
355 swap wymienić
356 sweep zamiatać
357 switch off wyłączyć
358 take off # zdjąć
359 tariffs cło
360 taxes podatki
361 tell sb to do sth powiedzieć
362 terraced house dom szeregowy
363 that is where to właśnie tam
364 the news wiadomości
365 the outermost najbardziej zewnętrzny
366 they returned carrying a tray with toast oni wrócili przynosząc tacę z tostem
367 threat groźba
368 threaten to do sth grozić
369 throw zaskoczyć
370 throw out # wyrzucić
371 thus w ten sposób, a zatem, tak więc
372 tickles łaskotania
373 tough twardy
374 towards w stronę
375 traffic congestion zatłoczenie ulicy, zagęszczenie ruchu
376 transfer przeniesienie, transfer
377 transmit przekazać, przenieść, transmitować
378 trigeneration plant - CCHP cooling instalacja trigeneracyjna - chłodzenie CCHP
379 turbine turbina
380 turn skręcać, obrót
381 turn off gasić, zakręcić, wyłączyć
382 turn up # pogłośnić
383 TV set telewizor
384 type rodzaj
385 ugre sb to do sth usilnie namawiać
386 un predictable nieprzewidywalny, nieobliczalny
387 unemployment bezrobocie
388 urban miejski
389 vacuum cleaner odkurzacz
390 vapor barrier paraizolacja, ochrona przed wilgocią
391 variable zmienna, zmienny
392 viable wykonalny
393 warn sb against doing sth ostrzegać
394 warn sb not to do sth ostrzegać
395 water supply zaopatrzenie w wodę
396 water-tight wodoszczelny
397 waterfall wodospad
398 wave fala
399 well studnia
400 What's going on? Co jest grane?
401 wide szeroki
402 widen poszerzać
403 wind wiatr
404 wind energy energia wiatrowa
405 wind power moc/siła wiatru
406 wish zażyczyć
407 within w ciągu, wewnątrz
408 withstand wytrzymać