NAUKA I TECHNIKA LONGMAN (321 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 accept przyjować, akceptować
2 add dodawać
3 aerial antena
4 analyse analizować, przeprowadzać analizę
5 analysis analiza
6 anthropology antropologia
7 anti-virus software oprogramowanie antywirusowe
8 archaeologist archeolog
9 archaeology archeologia
10 archeologist archeolog
11 archeology archeologia
12 area of science/branch of science/field of science dziedzina sztuki
13 area/branch/field of science dziedzina nauki
14 assimilate przyswajać
15 astronaut astronauta
16 astronomer astronom
17 astronomy astronomia
18 atmosphere atmosfera
19 attach załączać
20 attachment załącznik
21 backup kopia zapasowa
22 bacteria bakterie
23 battery bateria
24 battery life żywotność baterii, akumulatora
25 be awarded/win the Nobel Prize in (physics) otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie (fizyki)
26 biologist biolog
27 biology biologia
28 blank screen pusty ekran
29 break down popsuc się
30 break down zepsuć się
31 button przycisk
32 cable kabel
33 camera aparat fotograficzny
34 carry out/conduct/do an experiment przeprowadzać doświadczenie
35 carry out/conduct/do research przeprowadzać badania
36 CD płyta kompaktowa
37 CD-ROM drive napęd CD-ROM
38 cell komórka
39 charger ładowarka
40 chemical element pierwiastek chemiczny
41 chemical reaction reakcja chemiczna
42 chemist chemik
43 chemistry chemia
44 click klinkąć
45 click kliknąć
46 come on zapalać się
47 come out ukazywać się
48 come to the conclusion that... dojść do wniosku, że...
49 comet kometa
50 compound związek chemiczny
51 computer programme program komputerowy
52 computer programmer programista
53 computer science informatyka
54 concentrated zagęszczony
55 conclusion wniosek
56 confirm potwierdzić
57 confirm a hypotesis potwierdzić hipotezę
58 confirm a hypothesis potwierdzić hipotezę
59 connection/link związek, połączenie
60 consist of składać się z
61 contain zawierać
62 controls ukłąd sterowania
63 crash awaria
64 crash psuć, zepsuć się
65 crash (n) awaria
66 crash (v) zepsuć się
67 create a document tworzyć dokument
68 cursor kursor
69 data dane
70 database baza danych
71 delete skasować
72 demonstrate pokazać, wykazać
73 determine ustalać, określać
74 determine ustalić, określać
75 development rozwój
76 device urządzenie
77 digital cyfrowy
78 digital addict osoba uzależniona od nowych technologii
79 digital native cyfrowy tubylec (osoba urodzona w erze cyfrowej)
80 discover/find out odkryć
81 discovery odkrycie
82 disk dysk
83 dissolve rozpuszczać, rozpuszczać się
84 divide dzielić
85 document dokument
86 doscovery odkrycie
87 double click kliknąć dwa razy
88 download ściągać
89 duplicate powielić
90 DVD drive napęd DVD
91 economics ekonomia
92 economist ekonomista
93 electricity energia elektryczna
94 electro-mgnetic induction ring pierścień indukcyjny
95 electromagnet elektromagnes
96 electronic elektroniczny
97 engine silnik
98 engineer inżynier
99 engineering inżynieria
100 error błąd
101 error message komunikat o błędzie
102 estimate oszacować
103 evaporate parować, wyparować
104 evidence dowody
105 exhale wydychać
106 experiment eksperyment, doświadczenie
107 experiment przeprowadzać doświadczenia
108 experiment doświadczenie, eksperyment
109 external memory pamięć zewnętrzna
110 extinguish zgasić, gasić
111 extinguish gasić
112 file plik
113 flash card/memory card karta pamięci
114 flat screen monitor płaski monitor
115 folder katalog
116 formula wzór, formuła
117 formulate a hypothesis formułować hipotezę
118 freeze zamrozić, zamrażać
119 gadget przyrząd, gadżet
120 gamepad gamepad
121 gas gaz
122 genetically modified food/GM food żywność modyfikowana genetycznie
123 geneticist genetyk
124 genetics genetyka
125 geneticst genetyk
126 geographer geograf
127 geography geografia
128 geologist geolog
129 geology geologia
130 germ/microbe drobnoustrój, zarazek
131 gravity grawitacja
132 hand-held communication device ręczne urządzenie komunikacyjne
133 hard disk dysk twardy
134 headphones słuchawki
135 hover unosić się w powietrzu
136 hydrogen wodór
137 hypothesis hipoteza
138 hypothesise postawić hipotezę
139 icon ikona
140 in orbit na orbicie
141 information technology/IT informatyka
142 install instalować
143 interal combustion engine silnik spalinowy
144 internal combustion engine silnik spalinowy
145 Internet connection łącze internetowe
146 invent wynależć
147 invention wynalazek
148 inventor wynalazca
149 jam zaciąć się, zaklinować
150 jam zaciąć się, zaklinować się
151 keep records prowadzić dokumentację
152 key klawisz
153 keyboard klawiatura
154 knowledge wiedza
155 laboratory/lab laboratorium, pracownia
156 laser printer drukarka laserowa
157 launch wystrzelić
158 launch a rocket wystrzelić rakietę
159 lens soczewka
160 lift-off start (statku kosmicznego)
161 light bulb żarówka
162 linguist językoznawca
163 linguistics językoznawstwo
164 liquid ciecz
165 lose a document stracić dokument
166 machine maszyna
167 magnesium magnez
168 magnetic forces siły magnetyczne
169 make a discovery dokonać odkrycia
170 make a funny noise wydawać dziwne dźwięki
171 make funny noises wydawać dziwne dźwięki
172 make predictions/predict przewidywać
173 manual instrukcja obsługi
174 mass masa
175 mathematican matematyk
176 mathematician matematyk
177 mathematics/maths matematyka
178 melt topnieć
179 meteor meteor
180 microphone mikrofon
181 microwaves mikrofale
182 mineral minerał
183 mobile phone telefon komórkowy (aparat)
184 mobile phone telefon komórkowy
185 mobile phone handset słuchawka
186 mobile phone handset zestaw słuchawkowy
187 mobile phone operator operator telefonii komórkowej
188 molecule cząsteczka, molekuła
189 monitor monitor
190 morecule cząsteczka, morekuła
191 mould pleśń
192 mouse mysz
193 MP3 player odtwarzacz MP3
194 multiply mnożyć, zwielokrotnić
195 multiply mnożyć
196 nuclear physics fizyka jądrowa
197 nuclear power energia jądrowa
198 observation obserwacja
199 observe obserwować, prowadzić obserwacje
200 obtain otrzymać
201 on-off switch włącznik
202 online w sieci
203 open a document otworzyć dokument
204 orbit orbita
205 orbit sth okrążać coś
206 out of order nie działa
207 outer space przestrzeń kosmiczna
208 oxidise utleniać
209 oxygen tlen
210 patent an invention opatentować wynalazek
211 pendrive pamięć USB
212 pendrive/memory stick pamięć USB
213 personal computer/PC komputer stacjonarny
214 photocopier kserokopiarka
215 physicist fizyk
216 physics fizyka
217 physicst fizyk
218 plan an experiment planować eksperyment naukowy
219 planet planeta
220 plug wtyczka
221 power napędzać
222 present research findings prezentować wyniki badań
223 press a brutton nacisnąć guzik
224 press a button nacisnąć guzik
225 print drukować
226 process data przetwarzać dane
227 prove udowodnić
228 psychologist psycholog
229 psychology psychologia
230 rate tempo, prędkość
231 reboot a computer/restart a computer restartowac komputer
232 reboot/restart a computer restartować komputer
233 receive texts dostawać SMS-y
234 record zapis, dkoumentacja
235 record zapis, dokumentacja
236 reject odrzucić
237 reject a hypothesis odrzucić hipotezę
238 remote control pilot (urządzenie)
239 research,study badania
240 research/study badania
241 research/study findings/results wyniki badań
242 researcher pracownik naukowy
243 researcher pracownik naukowy, badacz
244 rocket rakieta
245 rotate obracać się (wokół własnej osi)
246 salt sól
247 salty słony
248 satellite satelita
249 save zapisać
250 scan skanować
251 scanner skaner
252 science nauka
253 scientific naukowy
254 scientific journal czasopismo naukowe
255 scientific law prawo naukowe
256 scientific method metoda naukowa
257 scientific theory teoria naukowa
258 scientifically naukowo
259 scientist naukowiec
260 screen ekran
261 send sth into space wysłać coś w kosmos
262 sensor czujnik
263 share content udostępniać pliki
264 smartphone smartfon
265 social networking site portal społecznościowy
266 sociologist socjolog
267 sociology socjologia
268 socket gniazdko
269 socket gniazdo
270 sodium sód
271 software oprogramowanie
272 solid ciało stałe
273 sound dźwięk
274 space kosmos
275 space exploration badania kosmosu
276 space station stacja kosmiczna
277 spacecraft/spaceship statek kosmiczny
278 speakers głośniki
279 specialise in sth specjalizować się w czymś
280 star gwiazda
281 statistical data dane statystyczne
282 statistically statystycznie
283 statistics statystyka
284 steam para
285 study/investigate badać
286 subtract odejmować
287 surf the net surfować po internecie
288 survey badania, sondaż
289 switch przełącznik
290 switch off wyłączyć
291 switch on włączyć
292 tablet tablet
293 technological innovation innowacja technologiczna
294 technology technika
295 test próba, analiza
296 text pisać SMS-y
297 text message/text SMS
298 the Earth Ziemia
299 the Internet internet
300 the Moon Księżyc
301 the Sun Słońce
302 theory teoria
303 theory of evolution teoria ewolucji
304 touch screen ekran dotykowy
305 transform zmieniać, przekształcać
306 transistor tranzystor
307 transmitter nadajnik, przekaźnik
308 undertake research podjąć badania
309 universe wszechświat
310 upload wysłać (na serwer internetowy)
311 USB port port USB
312 vaccine szczepionka
313 veterinary medicine medycyna weterynaryjna
314 virtual reality rzeczywistość wirtualna
315 virus wirus
316 vitamin witamina
317 website strona internetowa
318 win the Nobel Prize in (physics) otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie (fizyki)
319 wireless bezprzeowodwy
320 wireless bezprzewodowy
321 work działać