KULTURA LONGMAN (258 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 Academy Award/ Oscar Oscar
2 act grać (o aktorze)
3 act akt (sztuki teatralnej)
4 acting gra aktorska
5 action film/action movie film akcji
6 adaptation adaptacja
7 adventure film film przygodowy
8 agent agent
9 album album
10 appear występować, grać
11 applaud oklaskiwać
12 art sztuka
13 art book album o sztuce
14 art gallery galeria sztuki
15 article artykuł
16 artist artysta
17 audience widownia
18 audition przesłuchanie do roli
19 award nagroda
20 background tło
21 ballet balet
22 band/group zespół muzyczny (2)
23 band/group zespół muzyczny
24 based on a book oparty na książce
25 based on a true story oparty na prawdziwej historii
26 bestseller bestseler
27 blockbuster przebój filmowy
28 box office kasa biletowa
29 broadcast transmisja
30 cable TV telewizja kablowa
31 cameraman operator, kamerzysta
32 cartoon film rysunkowey, kreskówka
33 cartoonist rysownik kreskówek, komiksów
34 cast obsada
35 cast obsadzać role
36 chapter rozdział
37 character postać
38 charts lista przebojów
39 cinema kino
40 clap klaskać
41 classical music muzyka klasyczna
42 classical music muzyka poważna
43 collage kolaż
44 collection of short stories zbiór opowiadań
45 comedian komik, aktor komediowy
46 comedy komedia
47 comment komentować
48 compose komponować
49 composer kompozytor
50 concert koncert (muzyki poważnej lub rozrywkowej)
51 concert koncert
52 concert hall sala koncertowa
53 conduct dyrygować
54 conductor dyrygent
55 copy egzemplarz
56 create stworzyć
57 create tworzyć
58 creation dzieło
59 creator twórca
60 crime story/detective story kryminał (2)
61 crime story/detective story kryminał
62 critic krytyk
63 culture kultura
64 daily/daily paper/newspaper gazeta codzienna, dziennik
65 design projektować
66 designer projektant
67 dialogue dialog
68 dialogues dialogi
69 direct reżyserować
70 director reżyser
71 disaster movie film katastroficzny
72 documentary film dokumentalny
73 drama dramat
74 draw rysować
75 draw in chalk rysować kredą
76 draw in charcoal rysować węglem
77 draw in pencil rysować ołówkiem
78 drawing rysunek
79 drums bębny, perkusja
80 dub dubbingować
81 dubbed dubbingowany
82 dubbing dubbing
83 editor redaktor
84 entertainment rozrywka
85 episode odcinek
86 exhibition wystawa
87 fairy tale baśń
88 feature film pełnometrażowy film fabularny
89 festival festiwal
90 fiction beletrystyka, literatura piękna
91 fiction beletrystyka, literaura piękna
92 film/movie/picture film
93 folk music muzyka ludowa, folk
94 folk music muzyka ludowa
95 gallery galeria
96 game show/ quiz show teleturniej
97 gig koncert (muzyki rozrywkowej)
98 glossy magazine magazyn ilustrowany
99 graphic arts grafika (dziedzina sztuki)
100 guitar gitara
101 guitar player/ guitarist gitarzysta
102 guitar player/guitarist gitarzysta (2)
103 headline nagłówek prasowy
104 hero bohater
105 heroine bohaterka
106 hit przebój
107 hit/number one hit przebój (2)
108 horror horror
109 inform informować
110 interval antrakt
111 interview wywiad
112 interview sb przeprowadząc z kimś wywiad
113 journalist dziennikarz
114 landscape pejzaż
115 leading role/ main role rola główna
116 letter to the editor list do redakcji
117 literature literatura
118 live na żywo
119 live broadcast transmicja na żywo
120 local press prasa lokalna
121 love story historia miłosna, romans
122 lyrics tekst piosenki
123 magazine czasopismo, magazyn
124 main character główny bohater
125 make a book into a film zekranizować książkę
126 make a film robić film
127 make-up artist charakteryzator
128 masterpiece arcydzieło
129 media celebrity osoba znana z mediów
130 modern music muzyka nowoczesna
131 monthly mieisięcznik
132 mural malowidło ścienne
133 museum muzeum
134 musical musical
135 musician muzyk
136 national press prasa ogólnokrajowa
137 national TV and radio stacja telewizyjna i radiowa o zasięgu krajowym
138 newsagent sprzedawca prasy
139 Nobel Prize nagroda Nobla
140 non-fiction literatura faktu
141 novel powieść
142 novelist powieściopisarz
143 number one hit przebój
144 oil painting obraz olejny
145 opera opera
146 orchestra orkiestra
147 paint malować
148 painter malarz
149 painting obraz
150 part rola
151 percussion perkusja
152 perform występować
153 performance przedstawienie, występ
154 perspective perspektywa
155 photographer forograf
156 photography fotografia
157 piano fortepian
158 piece of art/ work of art dzieło sztuki
159 piece of music utwór muzyczny
160 play sztuka teatralna
161 play grać
162 play an instrument grać na instrumencie
163 play the part/ role of sb grać rolę kogoś
164 plot fabuła
165 poem wiersz
166 poet poeta
167 poetry poezja
168 portrait portret
169 post sth on a website zamieścić coś na stronie internetowej
170 presenter prezenter
171 producer producent
172 production produkcja
173 programme program
174 psychological drama dramat psychologiczny
175 reality show reality show
176 reality TV reality TV
177 recomend sth to sb polecać coś komuś
178 recommend sth to sb polecać komuś coś
179 record płyta
180 recording contract kontrakt płytowy
181 recording studio studio nagraniowe
182 rehearsal próba
183 rehearse robić próby
184 release wydać, wprowadzić na rynek/ekrany
185 release wydać, wyprowadzić na rynek
186 release of a single ukazanie sie singla
187 remote control pilot do telewizora
188 report doniesienie, relacja
189 reporter reporter
190 review recenzja/zrecenzować
191 review recenzja
192 review zrecenzować
193 reviewer recenzent
194 romantic comedy komedia romantyczna
195 satellite TV telewizja satelitarna
196 sceince fiction film/ sci-fi film film science fiction
197 scene scena (część sztuki książki/filmu)
198 scene scena (część sztuki, książki lub filmu)
199 screenplay scenariusz
200 sculpt rzeźbić
201 sculptor rzeźbiarz
202 sculpture rzeźba
203 seat miejsce, siedzenie
204 self-portrait autoportret
205 series/serial serial
206 set in osadzony
207 set in osadzony w
208 shoot kręcić, filmować
209 short story opowiadanie
210 shot ujęcie, scena
211 show przedstawienie
212 singer piosenkarz
213 sitcom serial komediowy
214 sketch szkic
215 sketch szkicować
216 soap opera telenowela, opera mydlana
217 songwriter autor piosenek
218 soundtrack ścieżka dźwiękowa
219 special effects efekty specjalne
220 stage scena (miejsce)
221 star in a film grać, występować w filmie
222 still life martwa natura
223 studio pracownia
224 study at drama school studiować w szkole teatralnej
225 subtitled z napisami
226 subtitles napisy
227 Sunday paper niedzielne wydanie gazety codziennej
228 take photographs/ take photos robić zdjęcia
229 talk show host gospodarz talk show
230 talk show/ chat show talk show
231 tell the story opowiadać historię
232 tell the story of sth opowiadać historię czegoś
233 the action takes place in akcja odbywa się w
234 the action takes places in akcja odbywa się w
235 the front page pierwsza strona gazety
236 the media środki masowego przekazu
237 the news wiadomości
238 theatre teatr
239 thriller film sensacyjny, thriller
240 tour tournee
241 trilogy trylogia
242 TV channel kanał telewizyjny
243 TV studio studio telewizyjne
244 TV/ television telewizja
245 venue miejsce, gdzie coś się odbywa
246 venue miejsce gdzie coś się odbywa
247 viewer widz
248 visual arts sztuki plastyczne
249 volume tom
250 volume ton
251 war drama dramat wojenny
252 weekly tygodnik
253 well-known słynny
254 western western
255 what's on co grają
256 women's magazine magazyn dla kobiet
257 worth seeing warty zobaczenia
258 writer pisarz