POLITYKA LONGMAN (368 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 (five years') imprisonment (pięć lat) więzienia
2 accept bribes przyjmować łapówki
3 accuse sb of sth oskarżyc kogoś o coś
4 adopt the constitution przyjąć konstytucję
5 aid pomoc
6 alibi alibi
7 ambassador ambasador
8 Amnesty International Amnesty International (organizacja działająca na rzecz praw człowieka)
9 announce the verdict ogłosić werdykt
10 anti-social behaviour postawa aspołeczna
11 armed robbery napad rabunkowy z użyciem broni
12 arrest aresztować
13 arrest aresztowanie
14 arson podpalenie
15 arsonist podpalacz
16 assault napaść
17 attack atakować
18 attempt próbować, usiłować
19 authorities władze
20 ban zakaz
21 be homeless być bezdomnym
22 be identified zostać zidentyfikowanym
23 be out of work byc bez pracy
24 be under arrest być aresztowanym
25 become a citizen zostać obywatelem
26 black market czarny rynek
27 blackmail szantaż
28 blackmail szantażować
29 blackmailer szantażysta
30 blow up wysadzić w powietrze
31 border granica
32 border (with) graniczyć z
33 border countries państwa sąsiadujące
34 border with graniczyć z
35 break into włamać się do
36 break out wybuchnąć (o wojnie lub zamieszkach)
37 break out (of prison) uciec (z więzienia)
38 break the law złamać prawo
39 budget budżet
40 bureaucracy biurokracja
41 burglar włamywacz
42 burglary kradzież z włamaniem
43 burglary kradzież w włamaniem
44 burgle włamać się i okraść
45 cabinet rząd, gabinet
46 cabinet minister minister
47 capital stolica
48 capture schwytać
49 charity organizacja charytatywna
50 cheat oszukiwać
51 child pornography pornografia dziecięca
52 citizen obywatel
53 citizenship obywatelstwo
54 city councillor/town councillor radny
55 city hall/town hall ratusz
56 city/town council rada miejska
57 civil servant urzędnik państwowy
58 civilian cywil
59 coin moneta
60 commerce handel
61 commit a crime popełnić przestępstwo
62 common currency wspólna waluta
63 community service prace społeczne
64 conflict konflikt
65 conservative konserwatywny
66 constitution konstytucja
67 constitutional monarchy monarchia konstytucyjna
68 corruption korupcja
69 court/court of law sąd
70 credit kredyt
71 credit card karta kredytowa
72 crime przestępstwo
73 crime przestępstwo, przestępczość
74 crime scene miejsce popełnienia przestępstwa
75 criminal przestępca
76 currency waluta
77 death penalty/capital punishment kara śmierci
78 declare war on sb wypowiedzieć komuś wojnę
79 defence obrona
80 defence lawyer adwokat obrony
81 defendant oskarżony, pozwany
82 defendant pozwany
83 democractic demokratyczny
84 democracy demokracja
85 democratic demokratyczny
86 demonstrate manifestować
87 demonstration manifestacja
88 deny zaprzeczać
89 disability niepełnosprawność
90 discriminate against sb dyskryminować kogoś
91 discrimination dyskryminacja
92 discrimination dyskrymincaja
93 domestic krajowy
94 drop charges wycofać oskarżenie
95 drug abuse narkomania
96 drug dealer handlarz narkotyków
97 drug dealing/drug trafficking handel narkotykami
98 economics ekonomia
99 economy gospodarka
100 elect wybierać
101 election wybory
102 embassy ambasada
103 emigrate emigrować
104 emigration emigracja
105 empire imperium
106 equal równy
107 equality równouprawnienie
108 European Union/EU Unia Europejska
109 evidence dowody
110 execute sb stracić kogoś
111 exile wygnanie
112 fairness sprawiedliwość
113 fearless nieustraszony
114 federal federalny
115 finance finanse
116 financial finansowy
117 fine mandat, grzywna
118 fingerprint odcisk palca
119 fingerprint odciski palca
120 foreign obcy, zagraniczny
121 foreigner/foreign national obcokrajowiec
122 form a government/cabinet utworzyć rząd
123 fraud oszustwo
124 free market wolny rynek
125 free-market economy gospodarka wolnorynkowa
126 fund fundusz
127 gain/win independence uzyskać niepodległość
128 gain/win support zdobyć poparcie
129 general election wybory powszednie
130 generla election wybory powszechne
131 get away with sth uniknąć kary za coś
132 getaway car samochód używany do ucieczki z miejsca przestępstwa
133 go down spadać
134 go on trial stanąć przed sądem
135 government rząd
136 government programme program rządowy
137 gross domestic product/GDP produkt krajowy brutto/PKB
138 gross domestic product/GDP produkt krajowy brutto, PKB
139 grow by (four) per cent urosnąć o (cztery) procent
140 guilty winny
141 hacker haker
142 hacking hakerstwo
143 have a criminal record być notowanym (przez policję)
144 have the right to remain silent mieć prawo zachować milczenie
145 head of state głowa państwa
146 heartless okrutny
147 hoax call fałszywy telefon
148 hold an election zorganizować wybory
149 hold up sth napadać (np. na bank)
150 home country/homeland ojczyzna
151 homeless bezdomny
152 homelessness bezdomność
153 hostage zakładnik
154 House of Commons Izba Gmin
155 House of Lords Izba Lordów
156 House of Representatives Izba Reprezentantów
157 human rights prawa człowieka
158 immigrant imigrant
159 immigrate imigrować
160 immigration imigracja
161 imprisonment kara pozbawienia wolności
162 imprisonment kara więzienia
163 in cold blood z zimną krwią
164 income dochód
165 independence niepodległość
166 industry przemysł
167 inflation inflacja
168 inhabitant/resident mieszkaniec
169 innocent niewinny
170 institution instytucja
171 intelligence service służby wywiadowcze
172 International Monetary Found/IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy
173 International Monetary Fund/IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy
174 international trade handel międzynarodowy
175 invade najeżdżać
176 invest inwestować
177 investigate prowadzić dochodzenie
178 investigation śledztwo, dochodzenie
179 investment inwestycja
180 jaywalking przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
181 join a political party wstąpić do partii politycznej
182 judge sędzia
183 jury ława przysięgłych
184 justice sprawiedliwość
185 kidnap porwać
186 kidnapper porywacz
187 kidnapping porwanie
188 kill zabić
189 king król
190 kingdom królestwo
191 law prawo
192 lawyer prawnik
193 left wing lewicowy
194 liberal liberalny
195 life imprisonment dożywocie
196 littering zaśmiecanie
197 local election wybory samorządowe
198 lock sb up zamykać kogoś w areszcie/więzieniu
199 machine gun karabin maszynowy
200 majority większość
201 make off uciekać
202 market rynek
203 Mayor burmistrz
204 member członek
205 Member of Parliament/MP poseł
206 Minister minister
207 minority mniejszość
208 minority government rząd mniejszościowy
209 monarch monarcha
210 monarchy monarchia
211 mug napaść (na ulicy)
212 mugger bandyta uliczny
213 mugging rozbój
214 murder morderstwo
215 murder zamordować
216 murderer morderca
217 nation naród
218 national narodowy, państwowy
219 national anthem hymn państwowy
220 national flag flaga państwowa
221 national identity tożsamość narodowa
222 nationality narodowość
223 non-governmental organisation/NGO organizacja pozarządowa
224 North Atlantic Treaty Organisation/NATO Pakt Północnoatlantycki/NATO
225 North Atlantic Treaty Organisation/NATO Pakt Północnoatlantycki, NATO
226 note banknot
227 offence przestępstwo, wykroczenie
228 on suspicion of murder pod zarzutem morderstwa
229 on the dole na zasiłku dla bezrobotnych
230 opinion poll badanie opinii publicznej
231 opposition opozycja
232 orphanage sierociniec
233 out of work bez pracy
234 parliament parlament
235 party member członek partii
236 peace conference konferencja pokojowa
237 penalty kara
238 pick sb's pocket kraść z kieszeni
239 pickpocket kieszonkowiec
240 pickpocketing kradzież kieszonkowa
241 piracy piractwo
242 plant a bomb podłożyć bombę
243 poison gas gaz trujący
244 police officer pocjant
245 police officer policjant
246 policy polityka (sposób postępowania)
247 political polityczny
248 political leader przywódca polityczny
249 political scene scena polityczna
250 political system system polityczny
251 politician polityk
252 politics polityka (działalność publiczna)
253 popuation ludność
254 population ludność
255 poverty bieda
256 President prezydent
257 Prime Minister/PM premier
258 prison sentence kara pozbawienia wolności
259 prison,jail więzienie
260 prison/jail więzienie
261 private detective prywatny detektyw
262 prosecution oskarżenie
263 prosecutor prokurator
264 provide new jobs tworzyć nowe miejsca pracy
265 provide new jobs dostarczyć nowych miejsc pracy
266 province prowincja
267 punish karać
268 punishment kara
269 queen królowa
270 racism rasizm
271 raise money zbierać pieniądze
272 ransom okup
273 rape gwałt
274 rape zgwałcić
275 rapist gwałciciel
276 rate of inflation stopa inflacji
277 reach a verdict uzgodnić werdykt
278 reduce taxes obniżyć podatki
279 reduce taxes ograniczyć podatki
280 reform reforma
281 refugee uchodźca
282 release from prison zwolnić z więzienia
283 religion religia
284 represent reprezentować
285 representative reprezentant
286 republic republika
287 right wing prawicowy
288 rob obrabować
289 robber rabuś
290 robbery napad rabunkowy
291 royal family rodzina królewska
292 rule/govern rządzić
293 secret service służby specjalne
294 security camera kamera nadzorująca
295 Senate senat
296 Senator senator
297 sentence wyrok
298 sentence kara,wyrok
299 sentence skazać
300 sentence to skazać na
301 serve a sentence odsiadywać wyrok
302 set fire to sth podpalić coś
303 severe punishment surowa kara
304 shell-shock wstrząs psychiczny wywołany przez ostrzał artyleryjski
305 shoot strzelać, zastrzelić
306 shoplift kraść w sklepie
307 shoplifter złodziej sklepowy
308 shoplifting kradzież sklepowa
309 small business drobne przedsiębiorstwo
310 smuggle przemycać
311 smuggler przemytnik
312 smuggling przemyt
313 social democratic socjaldemokratyczny
314 social issues kwestie społeczne
315 social policy polityka społeczna
316 socialist socjalistyczny
317 socialist (adj) socjalistyczny
318 socialist (n) socjalista
319 soldier żołnierz
320 solve a mystery rozwiązać zagadkę
321 speeding przekroczenie prędkości przez kierowcę
322 stadium ban zakaz stadionowy
323 state państwo
324 state państwa
325 steal kraść
326 support popierać
327 suspect podejrzany
328 suspect sb of sth podejrzewać kogoś o coś
329 suspended sentence wyrok w zawieszeniu
330 system of government system polityczny
331 take sb hostage wziąć kogoś jako zakładnika
332 tank czołg
333 tax podatek
334 term kadencja
335 terrorism terroryzm
336 testify zeznawać
337 the people naród, lud
338 the people lud, naród
339 theft kradzież
340 thief złodziej
341 trade union związek zawodowy
342 trial rozprawa, proces
343 troops wojsko
344 undercover tajny (np. agent)
345 unemployment bezrobocie
346 unequal nierówny
347 United Nations/UN Organizacja Narodów Zjednoczonych/ONZ
348 United Nations/UN Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ
349 United States Congress Kongres Stanów Zjednoczonych
350 vandal wandal
351 vandalism wandalizm
352 verdict werdykt
353 verdict wyrok
354 victim ofiara
355 violence przemoc
356 voluntary work wolontariat
357 volunteer wolontariusz
358 vote głosować
359 vote for głosować na
360 weapon broń
361 win support zdobyć poparcie
362 witness świadek
363 World Health Organisation Światowa Organizacja Zdrowia, WHO
364 World Health Organisation/WHO Światowa Organizacja Zdrowia
365 world peace pokój na świecie
366 world war wojna światowa
367 Your Honour Wysoki sądzie
368 Your Majesty Wasza Królewska Mość