PRACA LONGMAN (374 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 (personal) assistant asystent/asystentka
2 accountant księgowy
3 administrative skills umiejętności administracyjne
4 advertise ogłaszać
5 annual bonus roczna premia
6 applicant osoba starająca się o pracę
7 application form formularz podania o pracę
8 apply for a job złożyć podanie o pracę
9 apply for a job ubiegać się o pracę
10 apply for a position ubiegać się o stanowisko
11 architect architekt
12 assist sb pomagać/asystować komuś
13 au pair au pair
14 au pair/babysitter opiekunka do dzieci
15 babysitter opiekun/opiekunka do dziecka
16 badly paid źle płatny
17 badly paid źle płatna
18 bank holiday dzień wolny od pracy (święto)
19 be a work być w pracy
20 be good at sth być w czymś dobrym
21 be in charge of sth kierować czymś/być za coś odpowiedzialnym
22 be in charge of sth kierować czymś, byc za coś odpowiedzialnym
23 be in charge of sth kierować czymś
24 be off sick być na zwolnieniu lekarskim
25 be on duty być na dyżurze
26 be on holiday być na urlopie
27 be on sick leave/be off sick mieć zwolnienie lekarskie
28 be on strike strajkować
29 be on the dole być na zasiłku dla bezrobotnych
30 be open for business być czynnym
31 be part of a team być częścią zespołu
32 be punctual być punktualnym
33 be qualified być wykwalifikowanym
34 be responsible for sb/sth być odpowiedzialnym za kogoś/coś
35 be sacked/be fired być zwolnionym
36 be self-employed prowadzić działalność gospodarczą/pracować na własny rachunek
37 be self-employed prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
38 be self-employed prowadzić działalność gospodarczą
39 be/get promoted awansować
40 beautican kosmetyczka
41 beautician kosmetyczka
42 bonus premia
43 boss szef
44 builder budowniczy
45 bus boy pomocnik kelnera
46 bus driver kierowca autobusu
47 by profession z zawodu
48 candidate kandydat
49 candidate kandydant
50 car mechanic mechanik samochodowy
51 career kariera zawodowa
52 career zawód, kariera
53 career advisor doradca zawodowy
54 career prospects perspektywy rozwoju zawodowego
55 carpenter stolarz
56 carrer prospects perspektywy rozwoju zawodowego
57 chef szef kuchni
58 chef szef kucni
59 chemist/pharmacist farmaceuta
60 chief executive officer (CEO) dyrektor generalny
61 cleaner sprzątacz/sprzątaczka
62 clock in/clock on odbic kartę zegarową, przychodząc do pracy
63 clock in/clock on odbić kartę zegarową przychodząc do pracy
64 close down a company/a store zamknąć firmę/sklep (zakończyć działalność)
65 colleague kolega/koleżanka z pracy
66 colleague/workmate kolega z pracy
67 communication skills umiejętności komunikacyjne
68 company firma/przedsiębiorstwo
69 competitive salary konkurencyjne wynagrodzenie
70 computer programmer programista
71 computer programmer informatyk
72 computer/IT skills umiejętność obsługi komputera
73 concentrate on sth koncentrować się na czymś
74 contract umowa/kontrakt
75 cook kucharz
76 current job obecna praca
77 curriculum vitae/CV życiorys/CV
78 cv, curriculum vitae życiorys
79 deadline termin wykonywania zadania/pracy
80 deadline termin wykonania zadania/pracy
81 deal with zajmować się czymś
82 deal with people pracować z ludźmi
83 decent pay przyzwoita płaca
84 dentist dentysta
85 do a hard day's work pracować ciężko cały dzień
86 do a training course brać udział w szkoleniu
87 do one's job well wykonywać dobrze swoją pracę
88 do physical work pracować fizycznie
89 do sth for a living zarabiać na życie
90 do sth for a living/earn a living zarabiać na życie
91 do/take a training course brać udział w szkoleniu
92 do/work overtime pracować w nadgodzinach
93 doctor lekarz
94 dressmaker krawiec
95 dressmaker/tailor krawiec
96 driving instructor instruktor nauki jazdy
97 dustman/rubbish collector śmieciarz
98 early retirement wcześniejsza emerytura
99 earn zarabiać
100 earn one's living as... zarabiać na życie jako...
101 earnings zarobki
102 economic crisis kryzys gospodarczy
103 economist ekonomista
104 electrician elektryk
105 employ zatrudniać
106 employ sb zatrudniać kogoś
107 employee pracownik
108 employee/worker pracownik
109 employer pracodawca
110 employment zatrudnienie
111 employment zatrudnianie
112 employment contract umowa o pracę
113 enclose a cv załączyć cv
114 enclose/attach a CV załączyć życiorys
115 engineer inżynier
116 executive pracownik na kierowniczym stanowisku
117 executive/maganer pracownik na kierowniczym stanowisku
118 experience doświadczenie
119 factory worker pracownik fabryki
120 farmer rolnik
121 fashion designer projektant mody
122 fee wynagrodzenia za usługi
123 fee wynagrodzenie za usługi (np. lekarzy, adwokatów)
124 fee wynagrodzenie za usługi lekarzy, adwokatów
125 fill in a form wypełnić formularz
126 fill in a form wypełniać formularz
127 film director reżyser
128 find a job/work znaleźć pracę
129 fire sb/let sb go/sack sb/give sb the sack zwolnić kogoś z pracy
130 fire sb/sack sb/give sb the sack zwolnić kogoś z pracy
131 firefighter strażak
132 five years' experience pięcioletnie doświadczenie
133 flight attendant steward/stewardesa
134 flight attendant steward/sterwardesa
135 form formularz
136 fringe benefis śwaiadczenia dodatkowe
137 fringe benefits/perks świadczenia dodatkowe
138 fruit picker osoba zbierająca owoce
139 fruit picker osoba zbierająca owoce (praca sezonowa) :)
140 fruit picking zbieranie owoców
141 full-time pełnoetatowy
142 full-time pełnoetatowa
143 get a bonus dostać premię
144 get a job dostać pracę
145 get a pay rise dostać podwyżkę
146 get paid otrzymać wypłatę
147 get paid overtime otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
148 get promoted dostać awans
149 give sb a hand pomagać komuś
150 give sb a hand/assist sb pomagać komuś
151 give up/quit one's job rzucić pracę
152 give up/quit work rzucić pracę
153 go bankrupt zbankrutować
154 go on strike rozpocząć strajk
155 go on strike strajkować
156 go to work iść do pracy
157 hairdresser fryzjer
158 hand in one's resignation złożyć wypowiedzenie
159 hand in one's resignation złożyć rezygnację
160 hard work ciężka praca
161 high unemployment wysokie bezrobocie
162 high/low unemployment wysokie niskie bezrobocie
163 holiday urlop
164 holiday/summer job praca wakacyjna
165 housewife gospodyni domowa
166 HWPD JP na 100%
167 income dochód
168 instructor instruktor
169 interior designer projektant wnętrz
170 interview rozmowa o pracę
171 interview applicants przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami
172 interview/job interview rozmowa kwalifikacyjna
173 interviewer osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
174 IT specialist informatyk
175 job zawód/praca
176 job zawód, praca, posada
177 job advertisement ogłoszenie o pracy
178 job advertisement ogłoszenie o pracę
179 job application podanie o pracę
180 job center biuro pośrednictwa pracy
181 job centre biuro pośrednictwa pracy
182 job losses zlikwidowane miejsca pracy
183 journalist dziennikarz
184 language skills znajomość języka
185 lawyer prawnik
186 leave urlop, zwolnienie
187 leave a job odejść z pracy
188 lecturer wykładowca
189 letter of reference list referencyjny
190 librarian biblotekarz
191 librarian bibliotekarz
192 lifeguard ratownik/ratowniczka
193 lollipop lady pani przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do szkoły
194 lollipop man pan przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do szkoły
195 look for a job szukać pracy
196 lorry driver kierowca ciężarówki
197 lose one's job stracić pracę
198 low unemployment niskie bezrobocie
199 make sb redundant zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
200 make sb redutant zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
201 manage zarządzać
202 manage/run a business zarządzać
203 management zarządzanie
204 management zarząd
205 manager menadżer, kierownik
206 manual fizyczny
207 manual work praca fizyczna
208 maternity leave urlop macierzyński
209 miner górnik
210 minimum wage płaca minimalna
211 monotonous monotonny
212 musician muzyk
213 nurse pielęgniarka
214 occupation zawód
215 odd jobs różnorodne, drobne prace na zlecenie
216 odd jobs drobne prace
217 office biuro
218 on holiday na urlopie
219 on the dole na zasiłku dla bezrobotnych
220 opportunity okazja/szansa
221 opportunity okazja, szansa
222 organisational skills umiejętności organizacyjne
223 overwork przepracowanie
224 paid leave urlop płatny
225 painter malarz
226 part-time w niepełnym wymiarze godzin
227 part-time w niepełnym wymiarze czasu
228 pay płaca
229 pay płacić
230 pay per hour płacić za godzinę pracy
231 pay per month płacić za miesiąc pracy
232 pay per week płacić za tydzień pracy
233 pay rise podwyżka wynagrodzenia
234 pay rise podwyżka
235 pension emerytura (pieniądze)
236 pension emerytura
237 pensioner emeryt
238 per hour/week/month na godzinę/tydzień/miesiąc
239 permanent stały
240 permanent stała
241 personal details dane osobowe
242 pharmacist/chemist farmaceuta
243 photographer fotograf
244 pilot pilot
245 pizza delivery dostawa pizzy
246 plumber hydraulik
247 police officer policjant
248 politician polityk
249 portrait painter malarz portretowy
250 position/post stanowisko/posada
251 post/position stanowisko
252 postman listonosz
253 postman/postwoman listonosz/listonoszka
254 postwoman listonoszka
255 previous experience dotychczasowe doświadczenie
256 profession zawód (wymagający kwalifikacji)
257 profession zawód wymagający kwalifikacji
258 profit zysk
259 psychologist psycholog
260 qualifications kwalifikacje
261 reasonable pay rozsądna płaca
262 receptionist recepcjonista
263 receptionist receptionistka
264 recruit rekrutować
265 recruit zatrudniać pracowników
266 recruitment rekrutacja
267 recruitment zatrudnianie pracowników
268 references referencje
269 resign złożyć wypowiedzenie
270 resign/hand in your resignation złożyć rezygnację
271 retire odejść na emeryturę
272 retire odejś na emeryturę
273 retirement emerytura (okres w życiu człowieka)
274 retirement emerytura (okres w życiu)
275 run a bussines prowadzić firmę
276 run one's own business prowadzić własną firmę
277 sack sb/give sb the sack/fire sb zwolnić kogoś
278 sailor żeglarz
279 salary pensja
280 salary pensja (np. miesięczna, roczna)
281 salary pensja (miesięczna, roczna)
282 sales representative przedstawiciel handlowy
283 sales representative (rep) przedstawiciel handlowy
284 sales representative/sales rep przedstawiciel handlowy
285 satisfying satysfakcjonujący
286 scientist naukowiec
287 seasonal work praca sezonowa
288 secretary sekretarz/sekretarka
289 security guard pracownik ochrony
290 service sector sektor usług
291 shop assistant sprzedawca
292 shopkeeper sklepikarz
293 shopkeeper właściciel sklepu
294 sick leave zwolnienie lekarskie
295 sick pay wynagrodzenie za czas choroby
296 sign a work contract podpisać umowę o pracę
297 skills umiejętności
298 staff personel
299 start one's own business założyć własną firmę
300 starting salary pensja początkowa
301 stockbroker makler giełdowy
302 stressful stresujący
303 suitable candidate odpowiedni kandydat
304 summer camp supervisor kierownik obozu wakacyjnego
305 support staff pracownicy obsługi technicznej
306 surgeon chilurg
307 tailor krawiec męski
308 take (a week's) leave wziąć (tydzień) urlopu
309 take a day /time off brać dzień wolny
310 take a day off work wziąć dzień wolny
311 take leave wziąć urlop
312 take leave brać urlop
313 take over duties from sb przejmować od kogoś obowiązki
314 take over from sb przejmować od kogoś nnp obowiązki
315 tax podatek
316 taxi driver taksówkarz
317 teacher nauczyciel
318 team zespół
319 team worker członek zespołu
320 teamwork praca zespołowa
321 temporary tymczasowy
322 temporary tymczasowa
323 the job includes dealing with people praca wymaga kontaktów z ludźmi
324 the job involves dealing with people praca wymaga kontaktów z ludźmi
325 the job/work involves... z pracą wiąże się...
326 ticker inspector kontroler biletów
327 ticket inspector kontroler biletów
328 tip napiwek
329 tour guide przewodnik
330 trade union związek zawodowy
331 training szkolenie
332 training session sesja szkoleniowa
333 training session szkolenie
334 translator tłumacz
335 travel agent agent biura podróży
336 TV presenter prezenter telewizyjny
337 unemployed benefit zasiłek dla bezrobotnych
338 unemployed/out of work bezrobotny
339 unemployment bezrobocie
340 unemployment benefit zasiłek dla bezrobotnych
341 vacancy wolna posada
342 vacancy wakat, wolna posada
343 vacancy wolna posada, wakat
344 vet weterynarz
345 voluntary work wolontariat
346 wages płaca tygodniowa, dzienna lub godzinowa (za pracę niewykwalifikowaną)
347 wages zapłata tygodniowa, dniówka....
348 waiter kelner
349 waiter/waitress kelner/kelnerka
350 waitress kelnerka
351 well-paid dobrze płatny
352 well-paid dobrze płatna
353 work pracować
354 work (well) in a team (dobrze) pracować w zespole
355 work as pracować jako
356 work as (an engineer) pracować jako (inżynier)
357 work contract umowa o pracę
358 work experience doświadczenie zawodowe
359 work for (a company/a person) pracować (w firmie/dla kogoś)
360 work for a company pracować w firmie
361 work from home pracować w domu
362 work hard ciężko pracować
363 work long hours pracować wiele godzin dziennie
364 work on one's own pracować samodzielnie
365 work on sth pracować nad czymś
366 work shifts pracować na zmiany
367 work to deadlines pracować z zachowaniem terminów
368 work under pressure pracować pod presją
369 work with someone pracować z kimś
370 work/do overtime pracować w nadgodzinach
371 work/do shifts pracować na zmiany
372 worker pracownik fizyczny
373 working conditions warunki pracy
374 workplace miejsce pracy