SZKOLA LONGMAN (354 Cards)
 by Offkaaa
   
  Front cards Back cards
1 absence nieobecnośc
2 absent nieobecny
3 absent from school nieobecny
4 academic results wyniki w nauce
5 academic standards poziom nauczania
6 academy akademia
7 active aktywny
8 ambitious ambitny
9 Art plastyka
10 attend uczęszczac
11 attend a course uczęszczac na kurs
12 attend classes uczęszczac na zajęcia
13 attend school uczęszczac do szkoły
14 attend school/classes/a course uczęszczać do szkoły/ na lekcje/na kurs
15 attendance obecnośc
16 BA (Bachelor of Arts) licencjat (nauki humanistyczne)
17 be present/absent być obecnym/nieobecnym
18 Biology biologia
19 blackboard tablica (czarna)
20 blackboard tablica czarna
21 blackboard marker pisak do tablicy
22 blackboard/whiteboard/board tablica
23 board tablica
24 break przerwa
25 break/lunch break przerwa/przerwa na lunch
26 BSc (Bachelor of Science) licencjat (nauki ścisłe)
27 bully uczeń prześladujący innych uczniów
28 bully uczeń prześladujący, zastraszający innych uczniów
29 calculator kalkulator
30 canteen, dining room stołówka (2)
31 canteen/dining room stołówka
32 chalk kreda
33 chatter paplac, trajkotac
34 cheat in an exam ściągac na egzaminie
35 cheat in an exam ściągać
36 Chemistry chemia
37 Civic studies, Civics wiedza o społeczeństwie (2)
38 Civic studies/Civics/Citizenship wiedza o społeczeństwie
39 class, lesson lekcja (2)
40 classmate kolega z klasy
41 classmate/schoolmate kolega/koleżanka ze szkoły/klasy
42 classroom klasa
43 classroom (2) klasa, sala lekcyjna
44 club kółko zainteresowań
45 club kółko (takie no tematyczne :P)
46 club kółko
47 collaborate współpracowac
48 college szkoła wyższa
49 college kolegium
50 college student, student student (2)
51 college/university student student
52 common room świetlica
53 competition olimpiada przedmiotowa
54 competition olimpiada szkolna
55 compulsory obowiązkowy
56 computer room pracownia komputerowa
57 computer room pracowanie komputerowa
58 cooperative chętny do współpracy
59 cooperative/uncooperative chętny/niechętny do wspołpracy
60 copy homework przepisywac od kogoś pracę domową
61 copybook, exercise book, notebook zeszyt (3)
62 copybook/excercise book/notebook zeszyt
63 copybook/notebook zeszyt
64 corridor korytarz
65 coursebook, textbook podręcznik (2)
66 coursebook/textbook podręcznik
67 curriculum program nauczania
68 deadline termin wykonywania pracy
69 deadline termin (wykonania prac)
70 deadline termin wykonania pracy
71 demanding wymagający
72 deputy head, assistant principal (US) wicedyrektor (2)
73 deputy head/assistant principal wicedyrektor
74 deputy head/assistant principal zastępca dyrektora
75 desk ławka
76 discuss set books omawiac lektury
77 do a course robic kurs
78 do a project robic projekt
79 do a task robić zadanie, ćwiczenie
80 do a task/ an activity wykonywać zadanie (2)
81 do a task/an activity wykonywac zadanie
82 do an excercise robić ćwiczenie
83 do an exercise robic cwiczenie
84 do an experiment przeprowadzic eksperyment
85 do an experiment przeprowadzać eksperyment
86 do badly in an exam źle poradzic sobie na egzaminie
87 do badly in an exan źle sobie poradzić na egzaminie
88 do homework odrabiac pracę domową
89 do one's best bardzo się starac
90 do well dobrze sobie radzic
91 do well in an exam dobrze poradzic sobie na egzaminie
92 do well in an exam dobrze sobie poradzić na egzaminie
93 do well/badly in an exam egzamin poszedł komuś dobrze/źle
94 do/ sit/ take an exam przystępować do egzaminu (3)
95 do/sit/take an exam przystępowac do egzaminu
96 do/take/sit an exam przystępować do egzaminu
97 duster gąbka do tablicy
98 elementary school, primary school szkoła podstawowa (2)
99 elementary school/primary school szkoła podstawowa
100 English language and literature język angieski
101 English language and literature język angielski
102 exam paper arkusz egzaminacyjny
103 exam results wyniki egzaminu
104 examination, exam egzamin (2)
105 examination/exam egzamin
106 examiner egzaminator
107 exercise book/workbook zeszyt cwiczeń
108 expel sb from school wydalic kogoś ze szkoły
109 extracurricular activities zajęcia pozalekcyjne
110 fail an exam oblac egzamin
111 fail an exam/test iblać egzamin (nie zdać :/)
112 fair sprawiedliwy
113 fair/unfair sprawiedliwy/niesprawiedliwy
114 fee-paying school płatna szkoła
115 file segregator
116 folder teczka tekturowa
117 folder teczka (tekturowa)
118 foreign languages języki obce
119 form teacher wychowawca
120 form teacher wychowaca
121 Geography geografia
122 get a place at a university dostac się na uniwersytet
123 get into university dostac się na uczelnię
124 get the results of a test/exam dostać wyniki testu/egzaminu
125 get/ score 56 marks in a test dostać 56 punktów z egzaminu (2)
126 get/obtain a certificate/a degree/a diploma uzyskać świadectwo/stopień/dyplom
127 get/score 56 marks in a test dostac 56 punktów z testu
128 gifted/talented utalentowany
129 go to school chodzic do szkoły
130 grade stopień, ocena
131 grade, mark (2) stopień, ocena (2)
132 grade/ mark a test sprawdzać test (2)
133 grade/ mark exam papers sprawdzić arkusze egzaminacyjne (2)
134 grade/ mark homework sprawdzać pracę domową (2)
135 grade/mark ocena
136 grade/mark a test sprawdzac test
137 grade/mark exam papers sprawdzac arkusze egzaminacyjne
138 grade/mark homework sprawdzac pracę domową
139 graduate absolwent
140 graduate from a university skończyć uczelnie
141 graduate from university skończyc uniwersytet
142 grant, scholarship stypendium (2)
143 grant/scholarship stypendium
144 gym sala gimnastyczna
145 gym (gymnasium) sala gimnastyczna
146 gymnasium, gym sala gimnastyczna (2)
147 hand in homework oddawac pracę domową
148 hard-working pracowity
149 have a break zrobic sobie przerwę, miec przerwę
150 have a break zrobić sobie przerwę
151 have a break (2) zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
152 head teacher/principal/headmaster/headmistress dyrektor/dyrektorka
153 headmaster's office gabinet dyrektora
154 headmaster, head teacher, principal (US) dyrektor (3)
155 headmaster/head teacher/principal dyrektor
156 headmistress dyrektorka
157 headmistress, head teacher, principal (US) dyrektorka (3)
158 high school, secondary school szkoła średnia (2)
159 high school/secondary school szkoła średnia
160 History historia
161 holiday wakacje
162 holidays wakacje
163 humanities przedmioty humanistyczne
164 imaginative obdarzony wyobraźnią
165 imaginative z wyobraźnią
166 independent school szkoła niepubliczna
167 independent school szkoła niepubliczna, społeczna
168 Information and Communication Technology, Informat informatyka (4)
169 Information and Communication Technology/Informati informatyka
170 Information Technology (IT) informatyka
171 interactive whiteboard tablica interaktywna
172 interactive whiteboard interaktywna tablica
173 junior high school/middle school gimnazjum
174 kindergarten, nursery school przedszkole (2)
175 kindergarten/nursery school przedszkole
176 kindergarten/nusery school przedszkole
177 labolatory/lab pracownia
178 laboratory, lab pracownia (2)
179 laboratory/lab pracownia
180 lazy leniwy
181 learn uczyc się
182 learn a new skill nabyc nową umiejętnośc
183 learn by heart uczyć się na pamięć
184 learn sth/about sth uczyć się czegoś/o czymś
185 learning difficulties trudności w nauce
186 leave school skończyć szkołę
187 lecturer wykładowca
188 lenient pobłażliwy
189 lesson/class lekcja
190 library bibloteka
191 library biblioteka
192 locker szafka
193 lunch break przerwa na lunch
194 MA magister
195 MA (Master of Arts) magister (nauki humanistyczne)
196 make a good impression zrobic dobre wrażenie
197 make a presentation zrobic prezentację
198 make a presentation przygotowywać prezentacje
199 make mistakes robic błędy
200 make notes robic notatki
201 make progress robic postępy
202 make/take notes robić notatki
203 mark ocena
204 mark homework/a test sprawdzać pracę domową/test
205 mark/correct/grade exam papers sprawdziać testy
206 Mathematics, Maths matematyka (2)
207 Mathematics/Maths matematyka
208 Maths matematyka
209 memorise uczyć się czegoś na pamięć
210 memorise, learn by heart uczyć się na pamięć (2)
211 memorise/learn by heart uczyc się na pamięc
212 middle school, junior high school (US) gimnazjum (2)
213 middle school/junior high school gimnazjum
214 miss lessons opuszczac lekcje
215 mixed school, co-educational school szkoła koedukacyjna (2)
216 mixed school/co-education school szkoła koedukacyjna
217 motivated zmotywowany
218 motivating motywujący
219 MSc (Master of Science) magister (nauki ścisłe)
220 Music muzyka
221 newcomer nowy uczeń
222 office sekretariat
223 optional nieobowiązkowy
224 participate/ take part in a lesson brać udział w lekcji (2)
225 participate/take part in a lesson brac udział w lekcji
226 pass an exam zdac egzamin
227 pass an exam zdać egzamin :))
228 passive bierny
229 past exam paper arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
230 pay attention in class uważac na lekcji
231 PE kit strój gimnastyczny
232 pen długopis
233 pen (2) pióro, długopis
234 pencil ołówek
235 pencil case piórnik
236 pencil sharpener temperówka
237 PhD (Doctor of Philosophy) doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
238 Physical Education w-f
239 Physical Education, PE (2) wychowanie fizyczne, WF (2)
240 Physical Education/PE wychowanie fizyczne
241 Physics fizyka
242 playground boisko do zabawy
243 Polish language and literature język polski
244 prepare for an exam przygotowac się do egzaminu
245 prepare for an exam przygotowywać się do egzaminu
246 prepare for exams przygotowywać się do egzaminów
247 present obecny
248 present at school obecny
249 primary/elementary school szkoła podstawowoa
250 private school szkoła prywatna
251 private school, public school (UK) szkoła prywatna (2)
252 professional profesjonalny
253 professional profesionalny
254 professor profesor
255 professor nauczyciel
256 public school szkoła prywatna (BrE)
257 punctual punktualny
258 punctual punktualny :P
259 pupil uczeń/uczennica
260 pupil/student/schoolboy uczeń
261 read maps czytac mapy
262 receive/ obtain/ get a certificate otrzymać świadectwo (3)
263 receive/ obtain/ get a degree uzyskać stopień naukowy (3)
264 receive/ obtain/ get a diploma otrzymać dyplom (3)
265 receive/obtain/get a certificate otrzymac świadectwo
266 receive/obtain/get a degree uzyskac stopień naukowy
267 receive/obtain/get a diploma otrzymac dyplom
268 Religious Education religia
269 Religious Education, RE religia (2)
270 retake an exam ponownie przystępowac do egzaminu
271 retake an exam ponownie przystępywać do egzaminu
272 retake an exam ponowie przystępować do egzaminu
273 revise for an exam powtarzac do egzaminu
274 revise for exams powtarzać materiał do examinów
275 row of desks rząd ławek
276 rubber gumka
277 ruler linijka
278 scholarship stypendium
279 school bag plecak
280 school certificate świadectwo szkolne
281 school fee czesne
282 school trip wycieczka szkolna
283 school-leavin test/exam egzamin na zakończenie szkoły (coś al'a matura...)
284 school-leaving exam egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
285 schoolboy uczeń
286 schoolboy, pupil uczeń (2)
287 schoolgirl uczennica
288 schoolgirl, pupil uczennica (2)
289 schoolmate kolega ze szkoły
290 Science przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
291 Science przedmioty scisłe
292 Science (2) przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
293 science lab sala do nauki biologii, chemii, fizyki
294 score/get 100 marks in an exam/test uzyskać/dostać 100 punktów na egzaminie
295 secondary/high school szkoła średnia
296 secretary sekretarz
297 set zadawac
298 set an essay zadawac wypracowanie
299 set books lektury szkolne
300 set homework zadawac pracę domową
301 set homework zadać pracę domową
302 single sex-school szkoła jednopłuciowa
303 single-sex school szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt
304 single-sex school szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
305 skip classes, play truant (2) opuszczać zajęcia, chodzić na wagary (2)
306 skip classes/play truant opuszczac zajęcia, chodzic na wagary
307 solve a problem rozwiązywac zadanie matematyczne
308 solve a problem rozwiązywać zadanie
309 sports club klub sportowy
310 sports club SKS (szkolne koło sportowe)
311 sports field boisko sportowe
312 staff meeting rada pedagogiczna
313 staffroom pokój nauczycielski
314 state school szkoła państwowa
315 state school (UK), public school (US) szkoła państwowa
316 state/public school szkoła państwowa (AmE)
317 strict surowy
318 strict rules surowe zasady
319 student uczeń/student
320 student uczeń
321 study for a test/exam uczyć się do testu examinu
322 study for an exam uczyc się do egzaminu
323 study hard uczyc się pilnie
324 study sources studiowac teksty źródłowe
325 study/read maps czytać mapy
326 subject przedmiot szkolny
327 systematic systematyczny
328 take part/participate in a lesson brać udział w lekcji
329 take the register sprawdzac listę obecności w dzienniku
330 talented, gifted utalentowany (2)
331 teacher nauczyciel
332 teaching staff grono pedagogiczne
333 term semestr
334 textbook/coursebook podręcznik
335 timetable plan lekcji
336 turn up late, be late spóźnić się
337 turn up late/be late spóźniac się
338 tutorial zajęcia w niewielkiej grupie (na uniewersytecie)
339 uncooperative niechętny do współpracy
340 unfair niesprawiedliwy
341 university uniwersytet
342 university entrance exam egzamin wstępny na uczelnię
343 university entrance exam rgzamin wstępny na uniwersytet
344 university student student uniwersytetu
345 vocational school szkoła zawodowa
346 weak słaby
347 whiteboard tablica (biała)
348 whiteboard tablica biała
349 whiteboard marker pisak do tablicy
350 wipe the board ścierac tablicę
351 work in groups pracowac w grupach
352 workbook zeszyt ćwiczeń
353 write an essay pisac wypracowanie
354 written work praca pisemna