Reading 9 (252 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 acclaim تحسین ، ادعا کردن
2 account حساب ، گزارش ، شرح
3 Acoustics صداشناسی
4 Adherents طرفداران
5 adverse مضر ناسازگار
6 afflict رنجور کردن آزردن
7 agency عاملیت ماموریت پیشکاری
8 alienation بیگانگی
9 alleged به قول معروف
10 Amphibious دوزیست
11 Ancestry اصل و نسب
12 appointed منتصب ، مقرر
13 approach نزدیک شدن نزدیک آمدن
14 aptitude استعداد، شایستگی
15 aquatic آبزی
16 assumptions فرض
17 assure اطمینان دادن - بیمه کردن
18 astonishing عجیب
19 astronomical نجومی
20 Attenuated ضعیف شده
21 Auditory Function Deficit کاستی در عملکرد شنوایی
22 authenticity صحت سندیت
23 authoritarian طرفدار استبداد
24 Barriers موانع
25 beneath در زیر پایین
26 besieging محاصره کردن
27 bias جانبداری، بیک طرف متمایل کردن
28 boundaries مرزها
29 breakthroughs پیشرفت غیر منتظره
30 breed گونه ، تولید مثل کردن
31 bum out ول کردن، ول چرخیدن
32 caregiver مراقب
33 carry out انجام دادن
34 cellular fluids مایعات سلولی
35 centipedes صدپا ، پرپا
36 chaos هرج و مرج شلوغی آشفتگی
37 chief سالار سر دسته
38 chief assistant دستیار ارشد
39 chiefly عمدتا به طور عمده
40 clamoured مصرانه تقاضا کردن
41 codify تدوین کردن رمزی کردن
42 cognition شناخت معرفت ادراک
43 comprehend فهمیدن دریافتن
44 Conceive تصور کردن
45 confront رو به رو شدن
46 Conservative محافظه کار
47 constraint اضطرار اجبار توقیف
48 Contemporaries معاصران
49 contigent مشروط
50 conviction عقیده سرزنش
51 Cousins اقوام
52 crabs خرچنگ
53 criticize عیب جویی کردن ، نکوهش
54 crumpled مچاله
55 Crustaceans سخت پوستان
56 curiosity کنجکاوی
57 deficit کمبود
58 deserves استحقاق داشتن ، سزاوار بودن
59 desolate متروک
60 detailed مفصل دقیق پر جزئیات
61 deviations انحراف ضلالت
62 devote اختصاص دادن فدا کردن
63 devotion سرسپردگی هوا خواهی
64 diffraction انکسار
65 discrepancies اختلاف
66 Disinhibition عدم مهار
67 dispiriting افسرده کردن ، دلسرد کردن
68 disputes نزاع مشاجره
69 dog سگ، دنبال کردن
70 down to-earth واقع بین واقعی
71 Drafts پیش نویس تهیه کردن، طرح
72 embrace پذیرفتن در آغوش گرفتن در بر گرفتن
73 enactment تصویب ، به صورت قانو درامدن
74 endure تحمل کردن بردباری کردن
75 enthusiasm اشتیاق
76 Ethics اخلاق
77 evaporate تبخیر شدن
78 Evolutionary تکاملی
79 evolved استنتاج کردن ، نمو کردن ، بیرون دادن
80 exacerbate بدتر کردن ف تشدید کردن
81 excretions فضولات
82 exempt معاف عاری
83 expeditions سفر ، اردو
84 extraordinary خارق العاده
85 extraterrestrial فرازمینی
86 extreme مفرط بیهایت
87 faith ایمان ، اعتقاد
88 fantasy فانتزی
89 feats شاهکار
90 fierce شدید خشمگین
91 fins باله ها
92 flattered خوشامد گفتن تملق گفتن
93 forelimbs استخوان اندام جلویی
94 fortune ثروت بخت
95 fragments قطعه تکه قطعات متلاشی
96 frustration نا امیدی محرومیت محروم سازی
97 Gills شش
98 glandular غده وار
99 halo هاله
100 hard-earned به سختی به دست آورده
101 headed اداره می شد
102 Hearing Impairment نقص شنوایی
103 heritage میراث، ارثیه ،
104 hostile دشمن ضد
105 hue رنگ
106 immense وسیع بیکران بی اندازه
107 immersed فرو بردن
108 impaired دچار اختلال شده
109 impede مانع شدن ، ممانعت کردن
110 impediment اشکال گیر مانع
111 implies اشاره کرردن
112 impose تحمیل شدن
113 Incarnation تجسم
114 indented دندانه دار کردن ، برجسته کردن
115 indicative نشان دهنده
116 inevitable اجتناب ناپذیر
117 inextricably جدایی ناپذیر
118 inextricably bound به طور جدایی ناپذیر
119 infallible مصون از خطا
120 inherent ذاتی طبیعی
121 inhibit باز داشتن و نهی کرد، نمانع شدن
122 initiative ابتکارعمل
123 innermost درونی ترین
124 intensity شدت قوت
125 interference دخالت
126 interlinking بهم پیوستن
127 Intermediate میانی
128 interpret تفسیر کردن ترجمه کردن
129 interpretation تفسیر
130 interpretation تفسیر ترجمه
131 invective طعنه پرخاش
132 inveigle از راه به در کردن
133 irrelevant نامربوط
134 joint مشترک ، مفصل
135 jointly یک کاسه
136 labour زحمت کشیدن ، تقلا کردن
137 launch شروع کردن روانه کردن
138 legislation قانون ، قانون گذاری
139 life expectancy سن متوسط
140 Life-long Disorder اختلال مادام‌العمر
141 limb اندام
142 linguistic وابسته به زبان شناسی
143 longitudinal وابسته بطول جغرافیایی
144 manatees گاو دریایی
145 march to a different drumbeat راه به ضرب طبل متفاوت
146 Mercury عطارد
147 millipedes هزارپا
148 mimic تقلید کردن دست انداختن تقلیدی
149 Ministry of Health وزارت بهداشت
150 misconception تصور غلط
151 mistresses معشوقه دلبر بانو
152 mounted نصب شده سوار شده
153 mucus مخاط
154 Nested لانه کرده اند
155 Neurological عصبی
156 Novelty تازگی چیز تازه
157 omit حذف کردن از قلم انداختن
158 optimism خوش بینی
159 outrageously به سختی
160 Overlap همپوشانی
161 parallax انطباق
162 passage گذر
163 patenting ثبت اختراع
164 penetrate نفوذ کردن رخنه کردن
165 Perception ادراک
166 perceptual ادراکی دریافتی
167 pin down پی بردن
168 plentiful فراوان
169 polemic جدلی
170 policies سیاست
171 polymath دانشمند همه چیز دان
172 Possession مالکیت
173 prejudices پیش داوری تعصبات
174 preliminary مقدماتی
175 prescribe تجویز کردن مقرر داشتن
176 prescript مقرر شده تجویز شده
177 prestigious با اعتیار
178 Primeval کهن باستانی اولیه
179 principle اصل قاعده منشا
180 Promulgate اعلام کردن، ترویج کردن
181 propellers پروانه هواپیما وکشتی وغیره
182 propound مطرح شدن پیشنهاد شدن
183 prototype نمونه اولیه
184 Re-tooling بازطراحی
185 redundant افزونه، مفرط
186 relation رابطه
187 relics آثار ، عتیقه ها یادگاری ها
188 Reproduction تولید مثل
189 Reptiles خزندگان
190 reputation شهرت اعتبار
191 restrictively به صورت محدود
192 returnees بازگشته
193 reverberation طنین
194 reverted برگشتن
195 ridicule تمسخر
196 rod میله چوب عصا
197 saline نمک شور
198 scorpions عقرب
199 Seawater آب دریا
200 seaweed جلبک دریایی
201 sensibility حساسیت
202 Sensory Stimuli محرک حسی
203 severely به شدت
204 shunned اجتناب کردن از
205 sludge لجن
206 smeared لکه دار کردن
207 solidified سفت کردن متبلور شدن
208 spectacle نمایش منظره
209 stain رنگ کردن لکه دار کردن
210 Streamlined ساده شده
211 stripping out تهی کردن ، محروم کردن
212 stumbling سکندری خورنده
213 subsidiary فرعی کمکی
214 substitute جایگزین
215 superfluous زائد زیادی
216 superior برتر
217 superseded جایگزین
218 Survival بقا
219 sustain نگه داشتن، تقویت کردن ، تحمل کردن
220 Sustaining Attention حفظ توجه
221 synthetic dyes رنگ های مصنوعی
222 tangible محسوس قابل لمس
223 tar قیر
224 Terrestrial زمینی
225 testimony گواهی تصدیق مدرک
226 theme زمینه ، موضوع
227 Thoroughgoing در حال گذر
228 thwarted بی نتیجه گذاردن ، خنثی کردن
229 tide جریان ، جزر و مد ایجاد کردن
230 TORTOISE لاکپشت آبی
231 transit گذر ، عبور
232 Traversing پیمایش ، پیمودن
233 treated مهمان کردن،درمان کردن ، رفتار کردن
234 triumph پیروزی
235 triumphant پیروز
236 trivial جزیی، مبتذل ، بیهوده
237 ultimate نهایی، آخر، دورترین
238 ultimate نهایی
239 undercutting به بای کمتری فروختن
240 Undiagnosed بدون تشخیص
241 Urgency فوریت
242 vacation تعطیلات
243 venture ریسک جرات
244 Venus سیاره زهره
245 veracity صداقت راستگویی
246 Verbal Communication ارتباط کلامی
247 vertebrate مهره داران
248 vocalization صداسازی
249 vulgarization عوام پسند سازی
250 vulnerable آسیب‌پذیر
251 warship ناو جنگی
252 worms کرم