Reading 11 (147 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 abject فرومایه
2 Adept ماهر
3 Aficionados علاقمندان
4 algae جلبک ها
5 Alleged ادعا شده
6 Antelope plains دشت‌های گاومیش
7 aqueduct قنات، کانال یا مجرای اب
8 Arid زمین یا آب و هوای خشک و بی‌اب است زیرا باران کمی دارد.
9 Arithmetic حساب
10 artefact مصنوع
11 assert ادعا کردن دفاع کردن
12 beneath در زیر
13 blame سرزنش، مقصر دانستن
14 Bounty فراوانی
15 Canes نی
16 cannibalism ادم خواری
17 canoe قایق رانی
18 Caste طبقه
19 cement سیمان ، چسباندن، پیوستن
20 Choke off مسدود کردن
21 Citing نقل قول کردن
22 clamp بند گیره ،با گیره نگاهداشتن
23 clay گل خاک رس
24 climax اوج قله ، به اوج رسیدن
25 cog چرخ دنده
26 commemoration بزرگداشت ، یادبود
27 Compositions آثار
28 Concealed مخفی
29 conjunction پیوستگی اتصال حرف ربط
30 Conquered تسخیر شده
31 Constriction تنگی
32 contend مبارزه کردن ادعا کردن ستیزه کردن
33 Converged همگرا شده
34 crew کارکنان هواپیما و امثال ان، خدمه
35 decimate تلفات زیاد وارد کردن، از هرده نفر یکی را کشتن
36 Demographic اطلاعات درباره یک گروه مانند افرادی که در یک منطقه خاص زندگی می‌کنند.جمعیت شناختی
37 Depleted خالی شده
38 Destruction تخریب
39 dim تیره کردن ، کم نور
40 dismantle از بین بردن ، بی مصرف کردن
41 dispute اختلاف نظر
42 dominance تسلط
43 Entitled مستحق
44 erode ساییده شدن فرساییدن
45 erosion فرسایش
46 Esteemed محترم
47 excavation حفاری خاک برداری
48 exclude محروم کردن ،مستثنی کردن،مانع شدن
49 Exotic خارجی
50 extraterrestrial فرازمینی
51 feasible عملی امکان پذیر
52 Fibres الیاف
53 fleet ناوگان ، به سرعت گذشتن
54 folklore فرهنگ عامه افسانه های قومی واجدادی
55 Gravelly خاکریز
56 Grove باغچه
57 heroic قهرمانانه
58 Herring gulls ماهی‌خوارها
59 Hothouse ساختمان گرمازی که معمولاً از شیشه ساخته شده است و در آن گیاهان حساس می‌توانند رشد کنند؛ گلخانه.گرمخانه
60 immunity مصونیت معافیت
61 Incompatible ناسازگار
62 Indication نشانه
63 infertile نابارور، غیر حاصلخیز
64 Instinct غریزه
65 Instinctive غریزی
66 intact دست نخورده
67 Intent قصد
68 Intricate پیچیده
69 Intuitive شهودی
70 Invariance ثابت ماندگاری
71 manipulation دستکاری ، اعمال نفوذ
72 Merchandise کالا
73 Merchant بازرگان
74 Millennia هزاران سال
75 mishandle بد اداره کردن
76 Monopoly انحصار
77 Monsoon فصل بارانی، موسم بارندگی.
78 Mulberry توت
79 Noble نجیب
80 Notorious مشهور
81 obscurity ابهام گمنامی
82 obstruction گرفتگی انسداد جلوگیری
83 Omit حذف کردن
84 opposition مخالفت
85 overladen پوشیده شده
86 overrun بیش از حد ،تاخت و تاز کردن
87 palm نخل
88 parade رژه نمایش تظاهرات
89 Passageway گذرگاه
90 Peasants کشاورزان
91 Plough یک قطعه ابزار کشاورزی که برای وارواندن خاک برای کاشت بذرها استفاده می‌شود.شخم زدن
92 Preface پیشگفتار
93 prevent جلوگیری کردن
94 Prolonged درازکشیده
95 Pronghorn beasts حیوانات گوناگون
96 proponent توضیح دهنده ، استدلال کننده
97 protrude برامدگی داشتن خارج شدن
98 rat موش صحرایی
99 Rear عقب-پروردن
100 Rear offspring پرورش +نسل
101 Reasoning استدلال
102 Reckless بی پروا بی ملاحظه
103 refract برگرداندن ،شکستن
104 reinforce تقویت کردن ، مستحکم کردن
105 replenish دوباره پر کردن ، باز پر کردن
106 Restored بازیابی شده
107 Rigour سختگیری
108 rope طناب
109 scheme برنامه ،رویه،طرح کلی
110 Severity شدت
111 shrivel خشک شدن چروک شدن
112 sledge سورتمه ، سورتمه سواری کردن
113 Smuggled قاچاقی
114 sonar ردیاب آوایی
115 Spectator تماشاگر
116 spoil خراب کردن ضایع کردن
117 Stack یک پشته منظم از اشیاء یا مقدار زیادی از چیزی.پشته
118 starboard بطرف راست حرکت کردن،واقع در سمت راست کشتی
119 statues مجسمه ها
120 steward ناظر پیشکار
121 Stifled سرکوب شده
122 stray سرگردان بودن منحرف شدن
123 suction مکش
124 sunshade سایبان،آفتابگیر
125 Sustained پایدار
126 take into account آن را در نظر بگیرید
127 Tantalized مشوق شده
128 Temptations وسوسه‌ها
129 Tender نرم
130 Testimonials گواهی‌نامه‌ها
131 Theorems قضایا
132 Thread نخ
133 timber چوب الوار کنده
134 Tomb قبر
135 topple سرنگون کردن ، واژگون کردن
136 transparent شفاف ،نور گذراندن ناپیدا
137 Traverse عبور کردن
138 Tray سینی
139 treasure گنج،گنجینه،ثروت
140 Undeterred نا دیده
141 Unravel بازکردن
142 Verdant سرسبز
143 vessel کشتی ظرف بشقاب
144 Vogue یک سبک، فعالیت یا روش محبوب و مد روز.
145 Weaving بافت
146 windblown volcanic ash خاکستر آتشفشانی بادکش
147 wreck خرابی لاشه کشتی و هواپیما