روز یازدهم (58 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 * It just needs a few minor adjustments. این فقط چنتا اصلاح (تنظیم) کوچیک لازم داره
2 acclimate‭ (‬v‭) ‬ adapt‭, ‬adjust‭ ‬ به‭ ‬شرایط‭ ‬جدید‭ ‬خو‭ ‬کردن‭ ‬مأنوس‭ ‬شدن‭ ‬
3 acclimatize سازگار شدن
4 accommodate to the darkness‭ ‬با‭ ‬تاریکی‭ ‬وفق‭ ‬شه
5 accommodate‭ (‬v‭) جا‭ ‬دادن‭ ‬وفق‭ ‬دادن‭ ‬تطبیق‭ ‬یافتن‭ ‬ ‬lodge‭, ‬hold‭, ‬adjust‭, ‬adapt
6 adapt (v) adjust, acclimatize, modify وفق دادن سازگار شدن اصلاح کردن
7 adapt‭ (‬v‭) ‬ وفق‭ ‬دادن‭ ‬سازگار‭ ‬شدن‭ ‬اصلاح‭ ‬کردن‭ ‬ adjust‭, ‬acclimatize‭, ‬modify‭ ‬
8 adjust (v) تنظیم ،کردن وفق دادن تغییر دادن adapt, tune, modify, alter
9 adjust it to suit you مناسبت‭ ‬شه
10 applauded تحسین کردن آفرین گفتن Admire
11 argue استدلال مردن جر و بحث بحث کردن
12 bowed to public opinion ‬تسلیم‭ ‬نظر‭ ‬عمومی‭ ‬شدن
13 bow‭ (‬v/n‭) yield‭; ‬bend‭/ ‬obeisance‭ ‬ تسلیم‭ ‬شدن؛‭ ‬خم‭ ‬شدن‭ / ‬تعظیم‭ ‬
14 character‭ نهاد، خوی، طبع، شخصیت، دخشه، خط، خیم،
15 compatible‭ (‬adj‭) ‬suited‭, ‬well matched‭, ‬in tune‭ ،سازگار‭ ‬جور‭ ‬همساز‭ ‬همخوان‭ ‬
16 congenial‭ (‬adj‭) ‬ like-minded‭, ‬pleasant‭ ‬ همفکر،‭ ‬سازگار‭ ‬و‭ ‬مساعد‭ ‬
17 congruous‭ (‬adj‭) corresponding‭, ‬in agreement ،مرتبط‭ ‬همخوان‭ ‬همراستا‭ ‬
18 custom‭ عادت، خوی، رسم، عرف، مرسوم، سنت، حقوق گمرکی، برحسب عادت
19 earlier observations ‬مشاهدات‭ ‬پیشین
20 enthusiastically‭ با اشتیاق با شوق و ذوق، از روى غیرت
21 flexible‭ (‬adj‭) ‬ pliable‭, ‬bendable‭, ‬adaptable منعطف،‭ ‬تاشو،‭ ‬وفق‭ ‬پذیر‭ ‬
22 habituate‭ (‬v‭) ‬accustom‭, ‬adapt‭, ‬adjust‭ ‬ عادت‭ ‬کردن‭ ‬خو‭ ‬گرفتن‭ ‬
23 habit‭ (‬n‭) ‬ custom‭, ‬mannerism‭, ‬character‭ ‬ عادت‭ ‬سلوک‭ ‬،رفتار‭ ‬منش‭ ‬خلق‭ ‬وخو‭ ‬
24 hand-held دستی
25 her eyes to adjust to the darkness‭ ‬تا‭ ‬چشاش‭ ‬به‭ ‬تاریکی‭ ‬عادت‭ ‬کنه‭
26 incompatible(adj‭) unsuited‭, ‬mismatched ،ناجور‭ ‬ناسازگار‭ ‬ناموافق‭ ‬
27 infections‭ ‬بیماریها‭
28 Lead راهنمایی، سبقت، رهبری، تقدم، سر پوش، مدرک، هدایت، راه آب، سرب،
29 like-minded‭ هم سلیقه، هم فکر، هم عقیده، هم خو، همدل، هم مشرب، دارای فکر متجانس
30 limber‭ (‬adj‭) ‬ lithe‭, ‬nimble‭, ‬flexible‭ ‬ منعطف‭ ‬قابلیت‭ ‬خم‭ ‬شدن،‭ ‬تاشو‭ ‬و‭ ‬نرم‭ ‬
31 lithe‭ معنی: نرم، خم شو، لاغر اندام
32 malleable‭ (‬adj‭) ‬ pliable‭, ‬plastic‭, ‬soft‭ ‬ خم‭ ‬شونده‭ ‬چکش‭ ‬خوار‭ ‬قابل‭ ‬انعطاف‭ ‬
33 mayor شهردار‭
34 mobility‭ (‬n‭) ‬ movability‭, ‬flexibility‭ ‬ قابلیت‭ ‬جابجایی،‭ ‬تحرک،‭ ‬انعطاف‭ ‬پذیری‭ ‬
35 movability‭ قابلیت حرکت، نابرجایی، منقولیت، تغییر پریزی
36 nimble‭ : زیرک، زرنگ، چابک، چالاک، تردست، فرز، جلد، چست
37 pleasant‭ پسندیده، خوب، خوش ایند، دلپذیر، مطبوع
38 pliable‭ قابل انعطاف، خم شو، خم پذیر، انحناء پذیر، نرم شدنی
39 political views ‬دیدگاههای‭ ‬سیاسی
40 remarkable خیلی خوب، عالی، قابل توجه، جالب توجه
41 resilience‭ (‬n‭) ‬to elasticity‭, ‬toughness‭, ‬flexibility‭ ‬ بازگشت‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬قبل،‭ ‬انعطاف،‭ ‬الاستيسيته‭ ‬
42 spelled its doom ‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬کار دادن
43 strength and mobility قدرت‭ ‬و‭ ‬تحرک‭
44 take bow تعظیم کرد
45 typically malleable features‭ ویژگیهای‭ ‬منعطف‭ ‬معمول
46 versatility‭ (‬n‭) adaptability‭ ‬ تطبیق‭ ‬پذیری‭ ‬همه‭ ‬فن‭ ‬حریف‭ ‬بودن‭ ‬
47 yield‭ تسلیم کردن یا شدن،محصول، سودمندی، بازده، حاصل، ثمر دادن، ارزانی داشتن، واگذار کردن
48 ‬acclimatize‭ خو گرفتن
49 ‬alter‭ تغییر دهید
50 ‬bendable‭ قابل خم شدن
51 ‬lodge‭ خانه، کلبه، منزل، جا، انبار
52 ‬Maintaining نگهداری، حفظ ‬Maintaining quality حفظ‭ ‬کیفیت‭
53 ‬mannerism‭ اطوار و اخلاق شخصی، سبک بخصوص نویسنده
54 ‬modify‭ تغییر
55 ‬obeisance‭ : تعظیم، تواضع، احترام، کرنش
56 ‬tune‭ اهنگ، تغییر
57 ‬We had to adapt our plans باید برنامه هایمان را تطبیق می دادیم
58 ‭ ‬Versatility allows you ‬به‭ ‬شما‭ ‬اجازه‭ ‬میده