Doulingo Farhad (189 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 a pair of khaki pant یک شلوار خاکی
2 abolish , لغو کردن،
3 abruptly ناگهان
4 adjacent مجاور
5 allegedly, ظاهرا،
6 alloys آلیاژها
7 ambiguous مبهم
8 anchor , لنگر ،
9 anonymous , ناشناس ،
10 Apart from that
11 As for personal view writing
12 ballad تصنیف
13 Before delving into this topic قبل از پرداختن به این موضوع
14 blunt , صریح،
15 breast , پستان ،
16 carrots هویج
17 casualty, سانحه، کشته،
18 celery کرفس
19 census سرشماری
20 chaotic بی نظم
21 chaotic , بی نظم ،
22 choppy متلاطم
23 clash برخورد
24 cliched , کلیشه ای،
25 coherence انسجام
26 coldness , سردی،
27 conceited , متکبر ،
28 consensus اجماع، وفاق
29 constraints محدودیت ها
30 contribute مشارکت
31 coother حمام
32 council شورا
33 crisp, ترد،
34 cunning, حیله گری،
35 dazed مات و مبهوت
36 dazzle , خیره شدن،
37 decade , دهه،
38 defendable , قابل دفاع ،
39 delegation , هیئت،
40 denial , انکار،
41 depleter , تخلیه کننده،
42 disgrace , ننگ،
43 disillusioned سرخورده
44 dismay , ناراحتی،
45 displace , جابجا کردن،
46 disruption , قطع ،
47 distressing , ناراحت کننده،
48 doddering پیر خرفت
49 dopt , دپت،
50 elaborate , دارای جزئیات - بسیط ،
51 elderly مسن
52 engrossed , غرق،
53 enterprise , شرکت، پروژه ،
54 eradicate ریشه کن کردن
55 erode , فرسایش،
56 erupt , فوران،
57 ethical , اخلاقی،
58 examine معاینه کردن
59 exemplify , مثال زدن،
60 extravagant , مسرف ،
61 facets وجوه
62 feel compelled احساس اجبار
63 fierce شدید
64 fingertip , نوک انگشت،
65 foreground پیش زمینه
66 fulfilling , انجام ،
67 garment لباس
68 gasp نفس نفس زدن
69 handkerchief دستمال
70 harassment , آزار و اذیت،
71 herb گیاه دارویی
72 horrifying , وحشتناک،
73 humanitarian بشردوستانه
74 hygienic , بهداشتی،
75 imminent , قریب الوقوع،
76 incurable , لاعلاج،
77 indisputable , بی چون و چرا ،
78 inequality , نابرابری ،
79 inheritance , وراثت ،
80 innocence بی گناهی
81 intervention , مداخله،
82 intolerance , عدم تحمل،
83 intriguing , جذاب،
84 intrinsic ذاتی
85 irrational , غیر منطقی،
86 irreversible , برگشت ناپذیر،
87 legacy , میراث،
88 legend افسانه
89 legislation , قانون گذاری ،
90 lichens گلسنگ ها
91 literate , با سواد،
92 loneliness , تنهایی ،
93 malicious مخرب
94 materialism , ماتریالیسم،
95 memo , یادداشت،
96 misuse سوء استفاده
97 mundane دنیوی
98 murderous قاتل
99 musically , از نظر موسیقی،
100 nostalgic , نوستالژیک،
101 oligarchy  الیگارشی
102 omitable , قابل حذف،
103 once in a while هر از چند گاهی
104 openness, باز بودن،
105 orchestral , ارکسترال،
106 overlook , نادیده گرفتن،
107 paradigm الگو
108 parallel موازی
109 parallel , موازی ،
110 peers همسالان
111 pivot محوری
112 placation , قرار دادن،
113 plausible , محتمل ،
114 politeness , ادب،
115 pollen گرده
116 pollination گرده افشانی
117 prevail , غالب شدن پیروز شدن چیره شدن ،
118 protagonist , قهرمان داستان،
119 purely , صرفا،
120 racially نژادی
121 realization , تحقق،
122 reap , درو،
123 recollect , به یاد بیاور،
124 recruitment, استخدام،
125 refrain , خودداری ،
126 relentless , بی امان،
127 relish لذت بردن
128 renovate بازسازی
129 resemblance شباهت
130 resilience انعطاف پذیری
131 retention , حفظ،
132 retrospect , نگاه به گذشته،
133 sacrifice قربانی
134 scandal , رسوایی،
135 scarcity , کمبود،
136 scruffy , ژولیده،
137 seave دریا
138 selfless فداکار
139 sentiment , احساسات ،
140 sentimental , احساساتی،
141 shortsighted کوته فکر
142 silverware ظروف نقره ای
143 siren , آژیر،
144 skeptical , شکاک،
145 snome , پوزه،
146 soar , اوج گرفتن ،
147 soaring , اوج گرفتن،
148 sooter تندتر
149 squeaky , جیرجیر،
150 starvation , گرسنگی،
151 straw , پوشال ،
152 stupidity, حماقت،
153 summit اجلاس - همایش
154 supplement مکمل
155 swiftly , به سرعت،
156 synonymous مترادف
157 Take my experience as an example writing
158 takeover , به عهده گرفتن ،
159 tangible  محسوس
160 terrorism , تروریسم،
161 theft , سرقت ،
162 theoretical , نظری ،
163 thus بدین ترتیب
164 tissue بافت
165 To summarize, به طور خلاصه
166 tram , تراموا ،
167 trauma ضربه
168 traumatic , پس از سانحه ،
169 traumatic, پس از سانحه،
170 tremendous عظیم
171 unethical , غیر اخلاقی،
172 unformative , غیر تشکیل دهنده،
173 unprecented بی سابقه
174 unsustainable , ناپایدار،
175 uphill, سربالایی،
176 uphold , حفظ کردن،
177 upkeep , نگهداری،
178 verge لبه, آستانه
179 vitality , سرزندگی،
180 vitally حیاتی
181 vivacious , سرزنده،
182 welfare , رفاه ،
183 What we can see from the picture is that image description
184 wholeheartedly , از صمیم قلب،
185 withstand , تحمل کردن،
186 woodland , جنگل،
187 worthy شایسته
188 wrinkled , چروکیده،
189 yelling فریاد زدن