January reboot 6 (35 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 be changed kawaru, kawarimasu, kawatte
2 be helped, be rescued or saved tasukaru, tasukarimasu, tasukatte
3 become naru, narimasu, natte
4 blue ao
5 brown chairo
6 change kaeru, kaemasu, kaete
7 complain monku wo iimasu
8 dirty kitanai
9 embarrasssed, embarrassing hazukashii
10 entrance genkan
11 fall from the sky furu, furimasu, futte
12 God loved you so much, He gave His son. Kami wa sono hitorigo wo ottainai to wa omowanai hodo anata wo itou shiku omotta no desu.
13 handle the situation, break down, digest konasu, konashimasu, konashite
14 hat, cap boushi
15 have a toothache ha ga itai
16 heavy/profound/serious omoi
17 help tasukeru, tasukerimasu, tasukete
18 light/superficial karui
19 loose yurui
20 map chizu
21 meet someone au, aimasu, atte
22 narrow semai
23 picture e
24 postcard hagaki
25 return, go back modoru, modorimasu, modotte
26 right/correct tadashii
27 sell uru, urimasu, utte
28 sentence bunshou
29 severe/cruel/terrible hidoi
30 sit down kakeru, kakemasu, kakete
31 sleepy nemui
32 tight/aggressive/tough kitsui
33 unskillful, poor, awkward heta
34 wide/spacious hiroi
35 winter fuyu