January reboot 4 (32 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 be mistaken, make a mistake machigau, machigaimasu, machigatte
2 begin hajimeru, hajimemasu, hajimete
3 box, crate hako
4 candy ame
5 college daigaku
6 decide, choose, fix, set the time kimeru, kimemasu, kimete
7 extract, take out, mail a letter dasu, dashimasu, dashite
8 finish, end owaru, owarimasu, owatte
9 foot, leg, arm ashi
10 foreigner gaikokujin
11 forget wasureru, wasuremasu, wasurete
12 get tired from work tsukareru, tsukaremasu, tsukarete
13 help tetsudau, tetsudaimasu, tetsudatte
14 hot, spicy karai
15 inform, teach, show oshieru, oshiemasu, oshiete
16 is few sukunai
17 is many ooi
18 kind/gentle yasashii
19 not good/bad taste mazui
20 number bangou
21 old (person) nenpai
22 pork butaniku
23 rain ame
24 rest, sleep, take a sick day yasumu, yasumimasu, yasunde
25 sour suppai
26 strong taste koi
27 study benkyou
28 sweet amai
29 tooth ha
30 weak taste usui
31 weird, funny, interesting okashii
32 young wakai