First kanji (30 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 one; ichi, itsu; hito-tsu
2 seven; shichi; nana-tsu, nana
3 three; san; mit-tsu
4 top, above; jō; ue
5 bottom, below; ka, ge; shita, shimo, moto
6 inside, middle; chū, jū; naka
7 nine; ku, kyū; kokono-tsu
8 two; ni, ji; futa-tsu
9 five; go; itsu-tsu
10 eight; hachi; yat-tsu
11 six; roku; mut-tsu
12 ten; jū; tō
13 thousand; sen; chi
14 right; u, yū; migi
15 four; shi; yot-tsu, yon
16 soil; to, do; tsuchi
17 large; dai, tai; ō-kii, ō
18 small; shō; chii-sai, ko, o
19 mountain; san; yama
20 river; sen; kawa
21 left; sa; hidari
22 year; nen; toshi
23 day, sun; nichi, jitsu; hi, ka
24 early; sō, sa; haya-i
25 month, moon; gatsu, getsu; tsuki
26 tree; moku, boku; ki
27 woods; rin; hayashi
28 rice field; den; da, ta
29 hundred; hyaku; momo
30 sky; kū; sora, a-ku, kara