August 5 romaji (27 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 able to sleep nemuremasu
2 airport kūkō
3 arched bridge taikobashi
4 beef gyūniku
5 breakfast included chōshoku-tsuki
6 breakfast, formal chōshoku
7 bridge hashi
8 comfortable kaiteki
9 flight (as in airplane #) bin
10 get married kekkon shimasu
11 I couldn't hear you well yoku kikoemasen deshita
12 I want to rest yasumitaidesu
13 I will drop you off ōkuri shimasu
14 I'm tired tsukaremashita
15 ingredients zairyō
16 It has been delayed okurete imasu
17 It's been a while hisashiburi desu
18 pond ike
19 quiet shizuka
20 shall we rest? yasumimashou ka
21 sightseeing kankō
22 tea room cha shitsu
23 to pick someone up mukae ni
24 vegetable yasai
25 was delayed okuremashita
26 What should we decide on? nan ni suru
27 you must be hungry onaka ga suite iru deshō