Reading 8 (510 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 'Proxy records' سوابق نماینده
2 Abruptly ناگهان
3 Accommodate جا دادن - تطبیق نمودن
4 Acute حاد
5 Adjustment تنظیم
6 advent ظهور-آغاز
7 Adverse مخرب،مضر ،ناسازگار
8 Advocates طرفداران
9 afflict رنجور کردن ، آزردن
10 alienation بیگانگی
11 Altitude ارتفاع
12 Ambivalent دوجانبه
13 Anchor لنگر
14 Anecdote داستان کوتاه
15 Archaeological Evidence شواهد باستان‌شناختی
16 Arctic قطب شمال
17 Armoury اسلحه‌خانه
18 Aromas عطرها
19 Aspirator اسپیراتور (ابزار جمع‌آوری نمونه)
20 Associations ارتباطات
21 Astrologyjog طالع بینی
22 Astronomical Hours ساعت‌های ستاره‌شناسی
23 attain دست یافتن
24 attainment دستیابی
25 Attribute ویژگی
26 Avalanche لغزش برف
27 Avidly با شوق و اشتیاق
28 Backed حمایت شده
29 Bait کمک
30 Bark پوسته
31 basin لگن-تشتک
32 Basking in the glory درخشیدن و به افتخار فروغ یافتن
33 Beacons چراغ دریایی
34 beam down پرتو به پایین افکندن- مخابره به پایین از ماهواره
35 Bear تحمل کردن
36 Beetle سوسک
37 Begetter آغازگر
38 beyond مافوق- فراتر
39 Bitterly تلخانه
40 blanket پوشاندن
41 Blue-stocking زن دانایی
42 Boffin دانشمند
43 Bolt مهره
44 bonding اتصال عاطفی
45 bound محدود ساختن
46 bowing تعظیم کردن، خم شدن
47 Branch شاخه
48 Brave شجاع
49 Breed گونه
50 Brewing در حال رخ دادن
51 brink مرز
52 Bugs حشرات، ساس
53 Bully زورگویی
54 captivity اسارت
55 cardiovascular قلبی-عروقی
56 Caste طبقه
57 centralized متمرکز
58 chained up زنجیر زده
59 Chronicle تاریخچه ،شرح وقایع بترتیب تاریخ
60 Clearing-house مرکز تجمیع اطلاعات
61 Climatic shifts تغییرات اقلیمی
62 Clutches چنگ زدن ؛ محکم گرفتن ، چنگال
63 Coarse خشن
64 coated پوشش داده شده
65 cognition شناخت
66 Coiled Spring فنر مارپیچ
67 coincidence تصادف ، توافق
68 collapse فرو ریختن، سقوط کردن
69 commodity کالا
70 Commonplace رایج
71 Commonwealth متحدالمنافع کمال‌الملک
72 Communal Activities فعالیت‌های جمعی
73 Compatible سازگار
74 compelling evidence شواهد قانع کننده
75 comrade یار، رفیق
76 conception تصور
77 concur هم رای بودن
78 Conducted انجام شده
79 confront روبه رو شدن ، مواجه شدن
80 Confront مواجه شدن
81 congested شلوغ
82 conjectures حدس گمان تخمین
83 Consciously به طور آگاهانه
84 Consistency ثبات
85 consistent سازگار
86 conspicuous ظاهر-انگشت نما- پدیدار
87 constitute تشکیل دادن
88 Container ظرف
89 context زمینه- متن
90 Continuum پیوستگی
91 Controversy اختلاف نظر
92 convince متقاعد کردن
93 Coordinate هماهنگ کردن
94 cop کنار آمدن
95 Corporal جسمانی
96 correspond مطابق بودن
97 Cosmic Significance اهمیت کیهانی
98 counterpart همتا
99 Courage شجاعت
100 Criterion معیار
101 Crop yield محصولات زراعی
102 culminated به اوج رسید
103 Cult فرقه
104 curse نفرین
105 Cyclone چرخند
106 Dazzling خیره‌کننده
107 Debris اشغال روی هم ریخته، باقی مانده
108 decidedly قاطعانه
109 Defective ناقص
110 Defoliants مواد تساویزی
111 Delude گمراه کردن
112 demanding خواهان
113 Denigration تحقیر
114 denoted معنی کردن-معنی کردن
115 departing عازم
116 Dependency وابستگی
117 Derision تمسخر
118 Derived مشتق شده،نشات گرفته
119 descended نازل شد
120 Descending Weight وزن نزولی
121 destruction تخریب
122 Detrimental آسیب‌آور
123 Devious حیله‌گر،غیر مستقیم
124 devise درست کردن- اختراع کردن
125 Devouring خوردن
126 Dice تاس
127 dipped پایین امدن
128 Disgust نفرت
129 Disorders اختلالات
130 disseminated منتشر کردن
131 distinct متمایز
132 distinctly به وضوح
133 Distinguish تشخیص دادن
134 disturb مضطرب شدن
135 disturb مختل کردن
136 Divinity الهی
137 downstream پایین دست
138 dozen دوجین
139 Dried cod ماهی کد خشک
140 drilled حفاری شده
141 Droughts خشکسالی‌ها
142 drumbeat ضرب طبل
143 Eccentric عجیب و غریب
144 Egghead هوشمند
145 elaborate دقیق و مفصل شرح دادن
146 eliminating رفع کردن
147 Elusive دشوار یا دشوار به دست آوردن
148 Elusive غیر قابل گرفتن
149 Embark شروع کردن
150 embrace پذیرفتن ، در آغوش گرفتن
151 Emergence ظهور
152 Emerging ظاهر شونده
153 Emulate رقابت کردن
154 encompass در برگرفتن
155 Engender ایجاد کردن
156 Enriched غنی‌سازی شده
157 entanglement گرفتاری
158 Envy حسادت
159 equable متوازن
160 Equator خط استوا
161 equilibrium تعادل
162 Equinoxes اعتدال‌ها
163 Eradication قلع و قمع
164 Escalating در حال افزایش
165 Escapement فرار-گریز
166 Esoteric ideas ایده‌های اسطوره‌ای
167 Essence جوهر
168 Establishment بنیادگذاری
169 Evaporate بخار شدن
170 Evoking ایجاد کردن
171 evolution سیر تکامل، تحول
172 Exert اعمال کردن
173 Exhaustive جامع
174 Expectancy انتظار
175 Explicit Permission اجازه صریح
176 Fabric بافت
177 faint از هوش رفتن
178 Famine قحطی
179 Favour توجه ، ترجیح دادن
180 Federal Aviation Administration (FAA) اداره هوانوردی فدرال
181 feeble: ضعیف
182 Fingertips نوک انگشتان
183 fish trade تجارت ماهی
184 Flaw عیب
185 Flourishing در حال رشد و شکوفایی
186 fodder علوفه
187 Folk مردم
188 Forage کاوش کردن ،جستجو برای غذا
189 formulate فرمول بندی کردن-تنظیم کردن
190 Forthcoming آینده
191 fortuitous اتفاقی
192 Foul odor بوی ناپسند
193 Fragrant خوشبو
194 Fraud تقلب
195 frugal صرفه‌جو
196 Funnel قیف
197 furnace کوره
198 Fury خشم
199 genuine واقعی، اصل
200 Glacial یخبندان
201 Glaciers یخچال‌ها
202 Glaring چشمگیر
203 grain غلات
204 Grimace چهره به خود زدن از نفرت
205 Groves باغچه‌ها
206 Hail باران برفی
207 Hailstones دانه‌های برف
208 Hard-won سخت کسب شده
209 hardens سفت می‌شود
210 harsh خشن، تند
211 Havoc خرابکاری،ویران کردن
212 Heavens آسمان
213 hedgehog خارپشت
214 hemisphere نیم‌کرە
215 herring شاه ماهی
216 hibernation خواب زمستانی
217 Highbrow بلندپرواز
218 Hit-rate نرخ موفقیت
219 homogeneity یکدستی
220 homogenising همگن سازی
221 Ice Cores هسته‌های یخ
222 Ideally به بهترین شکل ممکن
223 ignorance نادانی
224 immortality جاودانگی
225 Immune مصون ، آزاد
226 Impaired مختل شده
227 impede مانع شدن ، بازداشتن
228 impediment مانع اشکال گیر
229 Implications پیامدها
230 implies اشاره کردن
231 Impractical عملی ناپذیر
232 impression تاثیر
233 Inadequately به ناکفایت
234 Incapable ناتوان
235 incidentally اتفاقاً
236 inclusion دخول
237 Indigenous بومی
238 Indiscriminate خالی از تبعیض ، بی‌تفاوت
239 inevitable ناگزیر ، اجتناب ناپذیر
240 inevitably به ناچار
241 inexorable بی‌رحم ، تسلیم نشدنی
242 Infants نوزادان
243 Inflict وارد کردن
244 inhibit ممنوع کردن ، منع کردن
245 inner داخلی
246 inscribe حکاکی کردن
247 Insecticides حشره‌کش‌ها
248 inspection بازرسی
249 inspirational الهام‌بخش
250 integral کامل صحیح
251 Integrity ریاست
252 Intellectual فکری
253 Intelligent هوشمند
254 intensely- به شدت
255 intensive فشرده
256 Interactions تعاملات
257 interiorised درونی‌سازی شده
258 interpret تفسیر کردن ، ترجمه کردن
259 intertwined در هم بافته شدن
260 interval فاصله - مدت
261 Intervention مداخله
262 intimate صمیمی و خودمانی
263 Invasion تهاجم
264 inverted معکوس
265 Ionization یونیزاسیون
266 Irregular نامنظم
267 irrelevant نا مربوط
268 labour intensive کار فشرده ، نیازمند نیروی کاری زیاد
269 Larval parasite انگل لاروی
270 Leading universities دانشگاه‌های برتر
271 let off steam خلاص کردن انرژی
272 Lethal مهلک
273 lethargy خواب‌آلودگی
274 lie قرار گرفتن
275 life span عمر
276 lime آهک
277 Litter زباله
278 Lower Latitudes عرض‌های پایین
279 loyalty وفاداری
280 Lunar Month ماه قمری
281 mainstream مسیر اصلی
282 mangle دستگاه پرس
283 Manifestation ظهور
284 mar آسیب رساندن، زیان رساندن
285 march راهپیمایی، قدم رو
286 marginally در حاشیه
287 Marshy مرطوب
288 Marvel تعجب
289 Matter موضوع
290 Medieval Warm Period دوره گرمای قرون وسطی
291 Menace خطر
292 Mercy رحمت
293 Meteorological Conditions شرایط هواشناسی
294 metropolitan کلان شهر- وابسته به پایتخت
295 Mighty قدرتمند
296 mild Winters زمستان های معتدل
297 Mishandled بد بکار بردن
298 Mist مه
299 Mistrust عدم اعتماد
300 molten mass جرم ذوب‌شده
301 Mortality مرگ
302 motive force نیرو محرکه
303 Mundane عادی
304 Municipal Calendar تقویم شهری
305 mutation جهش‌
306 Mutations جهش‌ها
307 mutual متقابل
308 Mythology اسطوره‌شناسی
309 narrative روایتی
310 Nationwide Power-Distribution Grids شبکه‌های توزیع برق سراسر کشور
311 Naysayers مخالفان
312 Necessitating نیازمند
313 Neutralize ناترال کردن
314 Nifty باهوش و با تجربه
315 Nobility نجابت
316 Nocturnal شبگرد
317 Non-polluting بدون آلودگی
318 Northern Climes اقلیم‌های شمالی
319 Novelty تازگی ، چی تازه
320 Nuisance مزاحمت،مایه رنجش
321 nutrition تغذیه
322 Obnoxious مزاحم
323 Observations مشاهدات
324 Odour بو، رایحه
325 Offensive توهین‌آمیز
326 Offing در دوردست
327 offshore دریایی
328 Offspring فرزندان
329 Olfaction حس بویایی
330 Opportunism فرصت‌طلبی
331 optical بصری، چشمی
332 optimal بهینه
333 organisms موجودات زنده ، اندامگان
334 original اصیل ، اصلی
335 Outbreak شیوع
336 Outlay هزینه
337 Outrageous ناپسند
338 outright کاملا، بی درنگ
339 Outstanding برجسته
340 Outstrip پیش رفتن
341 Oversee نظارت داشتن
342 Pack ice یخ دریایی
343 Paediatrics کودکان
344 Parasites انگل‌ها
345 Paterfamilias خانواده پدری
346 Perceive درک کردن
347 perception ادراک
348 perceptual ادراکی
349 Perfecting بهبود
350 Peril خطر
351 perished نابود شدند
352 permanent دائمی
353 Perpetual دائمی
354 Perpetuate دائمی کردن
355 Perseverance استقامت
356 Pest آفت
357 Pesticides آفت‌کش‌ها
358 pilot plant کارخانه آزمایشی
359 Pilot's Margin of Error حاشیه خطاي خلبان
360 Pioneers پیشوایان
361 Pitfall دام
362 Plagued ازار رساندن
363 Planting and Harvesting کاشت و برداشت
364 plausible محتمل
365 Point out اشاره کردن
366 Pose موقعیت یا تهدید کردن
367 Potent قوی
368 Pour ریختن
369 Precise Amount مقدار دقیق
370 Predators شکارچیان
371 Preservative حفاظت‌کننده
372 presumably احتمالاً
373 Prevent جلوگیری کردن
374 Prey شکار
375 Probing mechanisms بررسی مکانیسم‌ها
376 Procedure رویه
377 Prodigy نابغه
378 proliferate کثیر شدن
379 Proliferation افزایش تعداد
380 prolong طولانی کردن
381 prolonged مدید
382 prolonged -کثیر
383 Promising system سیستم واعد
384 prompted بفعالیت واداشتن
385 propose پیشنهاد کردن
386 purely خالصانه
387 quote نقل قول
388 realization درک ، تحقق ، فهم
389 realm حوزه قلمرو
390 receptive پذیرا
391 Reckless بی‌پروا
392 Reckon حساب کردن
393 recline لم دادن
394 Reconstructing بازسازی
395 Recreational Pilot خلبان تفریحی
396 refining پالایش،خالص کردن
397 Regulate تنظیم کردن
398 Relative نسبی
399 Reliance اعتماد
400 relieved خلاص کردن، تسلی دادن،
401 render ارائه کردن
402 rerouted بازمسیری
403 Restrictions محدودیت‌ها
404 Revolutionized انقلابی کردن
405 ridicule تمسخر ، مسخره
406 rigorous سخت-شدید
407 ripple موج دار شدن
408 Rotten wood چوب پوسیده ، فاسد
409 rub مالیدن، ساییده شدن
410 Rudimentary ابتدایی
411 Rush of joy شور و شادی
412 scarcely به سختی
413 Scent بوی خاص
414 Sceptical colleagues همکاران شکاک
415 Sceptics شکاکان
416 sealed مهر و موم شده
417 Seesaw بالا و پایین رفتن
418 Seldom به ندرت
419 Self-dispersing خودپخش
420 self-sufficient خودکفا
421 Sensory leakage نشت حسی
422 Set of Rules مجموعه قوانین
423 settled ساکن شدن
424 Shipment of Goods حمل و نقل کالا
425 Shrubs درختچه‌ها
426 Side-effects اثرات جانبی
427 Sift جدا کردن، غربال کردن
428 simultaneous هم زمان
429 Single-mindedness یکدلی
430 sparing صرفه‌جویی
431 Species گونه
432 Specimens نمونه‌ها
433 spinning چرخش ، ریسندگی
434 statistical آماری
435 steer هدایت کردن
436 stem caused by, arise from
437 stemmed مهار شد
438 Sting نیش
439 Stock-raising دامپروری
440 stormier طوفان‌زادتر
441 Stray ولگرد
442 streaming جاری شدن ، ساطع شدن
443 striking چشم‌گیر
444 Stumbling لغزنده
445 Sundials ساعت خورشیدی
446 Superbugs میکروب‌های مقاوم، ابر میکروب ها
447 superseded جایگزین
448 supplementary تکمیلی
449 Supplemented تکمیلی
450 Supremacy افتراف
451 Surge افزایش ناگهانی
452 Survey نظرسنجی
453 swamped مستغرق شدن
454 Synthetic ترکیبی
455 Taxonomy طبقه‌بندی
456 Temporal Hours ساعت‌های زمانی
457 tension کششش
458 Terrifying ترسناک
459 Thence از آنجا
460 Thunderstorm تندرباد
461 Timekeeping زمان سنجی
462 tin قلع
463 tinted رنگی
464 Torrential rain باران سیلابی
465 tortoise لاک‌پشت
466 Trail دنباله
467 Tranquility آرامش
468 Tree trunk تنه درخت
469 Tremendous عظیم
470 tremor لرزش، رعشه
471 Trial آزمایش
472 Trigger باعث شدن
473 triggering راه اندازی
474 trivial ناچیز
475 Tropical Africa آفریقای استوایی
476 tuition خصوصی تدریس
477 Twigs شاخه‌های کوچک
478 unaccustomed غیر عادی
479 unaided eye چشم غیر مسلح
480 unblemished بدون لکه ، بی عیب و نقص
481 Undervalued کم ارزش دیده شده
482 unicellular یک‌سلولی
483 uniform یک شکل-یکسان
484 unjustified بی‌مورد
485 Unpalatable ناخوشایند
486 Unprecedented بی‌نظیر
487 unprecedented بی سابقه
488 unstreamed بدون جریان
489 upstream بالادست
490 utilizes به کار گرفتن
491 Vantage موقعیت
492 variant نسخه ، نوع
493 variant مختلف گوناگون
494 Variation تغییر
495 Vial آمپول، شیشه کوچک دارو
496 Vice versa برعکس
497 vicinity مجاورت
498 virtually تقریباً
499 Visual Cues نشانه‌های بصری
500 voyages سفرها
501 Water hyacinth آبجویان
502 Waxing and Waning زیاد شدن و کم شدن
503 wear and tear فرسایش و زوال
504 Weed علف‌های هرز
505 Weevil کنه
506 wetter مرطوبتر
507 Wipe out از بین بردن
508 Wiseacre بلندپرواز
509 Withstand مقاومت کردن
510 Yield محصول دادن