Reading 10 (120 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 Acreage وسعت زمین به جریب
2 Alight پایین
3 Allegation ادعا اظهار بهانه
4 Amorphous ی نظم، بی شکل، غیر متبلور، غیر شفاف، بدون تقسیم بندی، دارای ساختمان غیر مشخص
5 Amphibian دوزیستان، حیوانی مانند قورباغه که می‌تواند هم در زمین و هم در آب زندگی کند.
6 Appendage چیزی که به یک چیز مهم‌تر متصل است. ضمیمه
7 Apprentice شاگرد،
8 Aquifer سفره زیرزمینی آبدار
9 Archipelago مجمعالجزایر
10 Aristocrat نجیب زاده، عضو دستهء اشراف، طرفدار حکومت اشراف
11 Atavism بازگشت به ویژگی‌های دوران اجداد دوره‌ای که در نسل‌های اخیر خوابیده بوده است (زیست‌شناسی).
12 Awe وحشت،
13 Blaze درخشندگی، رنگ یا نور درخشان، شعله درخشان یا اتش مشتعل، با تصویر نشان دادن، جار زدن
14 Blueprint طرح، برنامه کار
15 Burst شیوع،
16 Bygone گذشتهها، چیزهای گذشته، قدیمی، کهنه، گذشته، دیرین
17 Canoe قایق رانی
18 Cerebrospinal مغزی نخاعی
19 Churn کره سازی، بوسیله اسباب گردنده جلو رفتن
20 Clad ملبس، مزین
21 Clipper اسب
22 Commodity متاع، کالا، جنس، وسیله مناسب
23 Conifer مخروطی، مخروطزا، مخروط آور، رسته درختانی مثل کاج که میوه مخروطی دارند
24 Connotation مفهوم ، کنایه، کیفیت یا ایده‌ای که یک کلمه در ذهن شما ایجاد می‌کند و بیش از معنای اصلی آن است.
25 Crater دهانه اتش فشان، دهانه کوه های ماه
26 Culprit مقصر،
27 Curb جلو
28 Curiosity چیز
29 Daring شهامت، جرات، پردلی، متهور، سرانداز، یارایی، جسور، سرزنده
30 Derelict کشتی متروکه، متروک، بی سرپرست، ترک شده بوسیله مالک یا قیم
31 Dilapidated ویران، مخروب، پاره پاره
32 Dismantle پیاده کردن، بی مصرف کردن .اوراق کردن،
33 Dot نقطه، خال، لکه، نقطه دار کردن
34 Dull کودن، احمق، کند، گرفته، راکد، کند کردن
35 Dysentery اسهال
36 Eccentric غیر
37 Embellish زیبا کردن، ارایش کردن، ارایش دادن، زینت دادن، پیراستن
38 Enigma رمز،
39 Eternity ابدیت، ابد، بقاء، سرمد، ازلیت، جاودانی، بی زمانی
40 Facsimile رونوشت،
41 Fidelity وفاداری،
42 Fleet دسته کشتیهای جنگی ، ناوگان ، عبور سریع ، زود گذر ، بادپا ، بسرعت گذشتن ، تندرفتن ، ورزش: گروه قایقهای شرکت کننده در مسابقه ، علوم نظامی: هدف متحرک با سرعت حرکت کردن ، علوم دریایی: ناوگان
43 Fling پرتاب، جفتک پرانی، انداختن، افکندن، بیرون دادن، پراندن، پرت کردن، روانه ساختن
44 Flock گروه، جمعیت، گله، رمه، دسته پرندگان، بصورت گله ورمه در امدن
45 Freight بار
46 Gamble قمار،
47 Gin جین
48 Grip چنگ،
49 Gross توده، جمع کل، قراص، درشت بافت، شرم اور، بزرگ، زشت، درشت، انبوه، وحشی
50 Hallmark نشان، انگ
51 Halve دونیم
52 Haulage رابری،
53 Hemisphere نیمکره، نیم گردی
54 Heyday دوران شکوفایی، بروبرو، اوج رونق
55 Hind مربوط به قسمت پشتی یک حیوان با چهار پا.
56 Hue نما، صورت، هیئت، فریاد، رنگ، چرده، شکل، تصویر
57 Intimidate ترساندن
58 Irrigation آبیاری
59 Jurisdiction حوزهء قضایی
60 Manipulate اداره
61 Maple افرا، چوب افرا، اچ
62 Metamorphose به طور کامل تغییر کردن و به چیزی متفاوت تبدیل شدن، یا چیزی را به این شکل تغییر دادن.تغییر شکل دادن
63 Minted پولدار
64 Mole یک جانور کوچک، تاریک و پشمالو که تقریباً کور است؛خال.
65 Monument مقبره، پایه مجسمه، اثر تاریخی، بقعه، بنای یاد بود، بنای یادگاری، لوحه تاریخی
66 Ornate مزین، پر اب و تاب، بیش ازحد اراسته
67 Overbearing مغرور،
68 Paradox اضداد، قیاس ضد و نقیض، بیان مغایر
69 Paving سنگ فرش، اجر فرش، مصالح سنگفرش
70 Pervasive فرا
71 Pillar میله، پایه، عمود، ستون، رکن، دیرک، جرز، ارکان، ستون بتون ارمه، ستون ساختن
72 Pitch پرتاب،
73 Plausible پذیرفتنی، باور کردنی، محتمل، قابل استماع
74 Pristine پیشین، تر و تازه، اولی، طبیعی ودست نخورده
75 Prototype نمونه
76 Pupils دانش
77 Quartet قطعه
78 Quintet پنجگانه،
79 Quote نشان نقل قول، نقل قول کردن، مظنه دادن، نقل بیان کردن، نقل کردن، ا
80 Relentless پیگیر، سرسخت، بی امان، بی وقفه، بی گذشت، دل سنگ، سنگدل، خشن
81 Render دادن،
82 Render ارائه دادن تحویل دادن
83 Repository ظرف،
84 Reticent ساکت محتاط در سخن
85 Revamp دوباره رویه انداختن دوباره وصله یا سرهم بندی کردن
86 Rig متقلبانه
87 Rim لبه، دیواره، قاب عینک، دوره دار کردن، زهوار گذاشتن، لبه داریا حاشیه دار کردن
88 Robust تنومند، ستبر، قوی هیکل، خوش بنیه، هیکل دار
89 Rove سرگردانی بی هدف، گردش کردن، سرگردان شدن، پرسه زدن، راهزنی دریایی کردن، اواره شدن، ول گردیدن
90 Salamander یک حیوان کوچک مشابه یک مارمولک که در خشکی و آب زندگی می‌کند.
91 Sanitation بهسازی،
92 Saturate سیر
93 scope of tourism حوزه گردشگری
94 Scorch تاول، سوختگی، بطور سطحی سوختن، بو دادن، تاول زدن، سو زاندن
95 Scrambling سنگ پیمایی
96 Seize درک
97 Serpentine شکل مارپیچ
98 Sheer ویراژ
99 Shrine جای مقدس، زیارتگاه، معبد، در معبد قرار دادن
100 Siege محاصره
101 Silt up لای گرفتن
102 Slop ریختن; سرشار شدن یا کردن لبریز شدن
103 Stamina استقامت
104 Strike ضربت، ضرب، ضربه، اصابت، برخورد، اعتصاب، بخاطر خطور کردن،
105 Stubborn خیره، ستیزه جو، ستیزه گر، ستیز گر، سرکش، ستیز جو، معاند، خیره سر، کله شق، سر سخت، لجوج، سمج
106 Succinct مختصر،
107 Succumb تسلیم
108 Sumac سماق
109 Tadpole موجود کوچکی که دم طولانی دارد و در آب زندگی می‌کند.بچه قورباغه
110 Tannin تانن،
111 Taro (گیاه شناسی) تارو (colocasia esculenta از خانواده ی arum
112 Toe انگشت پای مهره داران
113 Treasure ثروت،
114 Tuition تعلیم،
115 Twig ترکه، شاخه کوچک، دیدن
116 utilitarian سودمندگر، معتقد باصل اخلاقی سودمند گرایی
117 Veranda بالکن، ایوان، ستاوند، رواق، ایوان جلو و یا طرفین ساختمان
118 Veteran کهنه
119 Vow نذر قول وعده سوگند خوردن
120 دسته کشتیهای