سیزدهم (48 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 advice‭ (‬n‭) ‬ guidance‭, ‬counsel‭, ‬opinion‭ ‬ ،راهنمایی‭ ‬،نصیحت‭ ‬مشورت‭ ‬نظر،‭ ‬عقیده‭ ‬
2 affect‭ (‬v‭) ‬ have an effect‭, ‬influence‭ ‬ تأثیر‭ ‬گذاشتن‭ ‬متأثر‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬حالت‭ (‬مجهول‭) ‬
3 bearing‭ (‬n‭) ‬ اثر؛‭ ‬جهت‭ ‬موقعیت‭ ‬ influence‭; ‬direction‭, ‬posture‭ ‬
4 constituent‭ (‬n‭) ‬ component‭, ‬element‭; ‬voter‭ ‬ جزء‭ ‬تشکیل‭ ‬دهنده؛‭ ‬رأی‭ ‬دهنده‭ ‬
5 constitute‭ (‬v‭) ‬establish‭, ‬embody‭, ‬account for
6 constitution‭ (‬n‭) ‬ ‬charter‭, ‬law‭; ‬structure‭; ‬physique‭ ،قانون‭ ‬،منشور؛‭ ‬ساختار‭ ‬ترکیب؛‭ ‬سلامتی‭ (‬بنیه
7 disposition‭ (‬n‭) ‬ ‬character‭, ‬tendency خو‭ ‬و‭ ‬مزاج‭ ‬تمایل‭ ‬
8 downward ه سوی پایین، زیر سوی، فرو سوی، از
9 economic standpoint ‬نقطه‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی‭
10 enact‭ (‬v‭) ‬ pass‭, ‬make law‭, ‬act out‭ ‬ تصویب‭ ‬کردن‭ ‬اعمال‭ ‬نمودن
11 general tendency toward inflation تمایل‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬سمت تورم
12 impact‭ تأثیر ضربه، اصابت، ضربت، ضرب، تماس، اثر شدید
13 impact‭ (‬v/n‭) ‬ ‬affect‭ / ‬influence‭; ‬crash اثر‭ ‬گذاشتن‭ / ‬اثر‭ ‬شدید؛‭ ‬تصادف‭ ‬و‭ ‬برخورد‭
14 implications مفاهیم
15 impression‭ (‬n‭) ‬feeling‭, ‬opinion‭, ‬view‭; ‬impact‭ ‬ ،احساس‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬عقیده؛‭ ‬اثر‭ ‬تأثیر
16 impress‭ (‬v‭) ‬ affect strongly‭; ‬emphasize on‭ ‬ تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬دادن؛‭ ‬گوشزد‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬کردن‭ ‬
17 inclination‭ انحراف، نهاد، تمایل، عطف، خو، شیب، خمیدگی بجلو و پایین
18 inclination‭ (‬n‭) ‬ تمایل‭ ‬رغبت‭ ‬خم‭ ‬کردن tendency‭, ‬leaning‭, ‬bow‭, ‬bending‭ ‬
19 laid down گذاشته
20 mainly عمدتا، اصلا، علی الخصوص، بیشتر، اساسا، در اصل، بطور عمده
21 orientate‭ | ‬orient‭ (‬v‭) ‬ direct‭, ‬aim‭, ‬align‭; ‬adapt‭, ‬adjust‭ ‬ جهت‭ ‬دهی‭ ‬،نمودن‭ ‬جهت‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نمودن؛‭ ‬
22 orientation‭ (‬n‭) ‬ جهت‭ ‬گیری‭ ‬تمایل‭ ‬ positioning‭, ‬inclination‭ ‬
23 people of a nervous disposition‭ افرادی‭ ‬با‭ ‬ویژگیهای‭ ‬عصبی
24 profound insights بینش عمیق نگرش خوشمندانه
25 profound‭ (‬adj‭) ‬ deep‭, ‬intense‭, ‬heartfelt‭, ‬wise‭ ‬ عمیق‭ ‬تأثیر‭ ‬گذار‭ ‬شدید‭ ‬هوشمندانه‭ ‬
26 propensity‭ (‬n‭) ‬for tendency‭, ‬inclination‭ ‬ میل‭ ‬طبیعی‭ ‬گرایش‭ ‬خاص‭ ‬
27 regulation shoes ‬کفش‭ ‬رسمی
28 regulation‭ (‬n/adj‭) ‬rule‭, ‬order‭, ‬adjustment‭ / ‬official‭ ‬ اصول‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬قوانین‭ ‬تنظیم‭ / ‬رسمی‭ ‬
29 sensation‭ (‬n‭) ‬ feeling‭, ‬sense‭, ‬commotion‭ ‬ احساس‭ ‬حس‭ ‬شوق‭ ‬شور‭ ‬
30 She greeted Maggie with an inclination of the head ‬اون‭ ‬به‭ ‬مگی‭ ‬با‭ ‬خم‭ ‬کردن‭ ‬سرش‭ ‬خوش‭ ‬آمد‭ ‬گفت
31 standpoint‭ (‬n‭) ‬ point of view‭, ‬outlook‭ ‬ نقطه‭ ‬نظر‭ ‬دیدگاه‭ ‬عقیده‭ ‬
32 statute‭ (‬n‭) ‬of law‭, ‬regulation‭, ‬enactment‭ ‬ آیین‭ ‬نامه‭ ‬قانون‭ ‬مدون‭ ‬
33 strange sensation ‬حس‭ ‬عجیبی
34 strong constitution ‬بنیه‭ ‬قوی
35 tendency to exaggerat علاقه‭ ‬‬به‭ ‬غلو‭ ‬کردن‭
36 tendency‭ (‬n‭) ‬ گرایش‭ ‬طبیعی‭ ‬،تمایل‭ ‬علاقه‭ ‬میل‭ ‬ ‬propensity‭, ‬trend‭, ‬inclination
37 The bullet explodes on impact‭ گلوله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬منفجر‭ ‬میشود‭ ‬
38 trend‭ (‬n‭) ‬ tendency‭, ‬movement‭, ‬fashion‭ ‬ ،روند‭ ‬،گرایش‭ ‬،تمایل‭ ‬شیوه‭ ‬و‭ ‬سبک‭ ‬
39 ‬adjust‭ تطبیق دادن، جور کردن، آشتی دادن
40 ‬bending‭ خمیدگى عمران : خمش معمارى
41 ‬bow‭ خماندن، خم کردن یا شدن، سر فرود آوردن،
42 ‬establish‭ تاسيس كردن
43 ‬leaning‭ خم شدگی، کج شدگی، لمیدگی، گرایش، تکیه، درجمع تمایلات
44 ‬Nationalist sentiment ‬احساسات‭ ‬ملی‭ ‬گرایانه
45 ‬sentimentality‭ احساسات، پیروی از عواطف واحساسات، گرایش بسوی احساسات، حالت احساساتی
46 ‬Similar sentiments ‬نظرات‭ ‬مشابه‭
47 ‬they had no right to dismiss him آنها حق ‬نداشتند‭ ‬اخراجش‭ ‬کنن
48 ‭ ‬I got the impression‭ من‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬ام