دوازدهم (75 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 abandon واگذاری، بیخیالی، رها سازی، رها کردن
2 afford the trip‭ هزینه سفر
3 assumption‭ فرض کردن، : اتخاذ، گمان، غرور، قصد، خود رایی،
4 attracting unwanted attention جلب توجه ناخواسته
5 bloodshed ‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬خونریزی‭ ،‬کشت‭ ‬و‭ ‬کشتار‭
6 careless‭ سرهم بند، بی دقت، لا ابالی
7 casual مشتری، تصادفی، اتفاقی، عارضی، غیر جدی
8 condone‭ (‬v‭) ‬ disregard‭, ‬accept‭, ‬forgive‭ ‬ چشم‭ ‬پوشی‭ ‬کردن‭ ‬،از‭ ‬نادیده‭ ‬گرفتن‭ ‬پذیرفتن‭ ‬
9 considerably‭ نسبتازیاد,بسیار,بطورقابل ملاحظه
10 consider‭ (‬v‭) ‬ think about‭, ‬contemplate‭ ‬ توجه‭ ‬کردن‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬لحاظ‭ ‬کردن‭ ‬
11 contemplate‭ دیدن، تفکر کردن، اندیشیدن، در نظر داشتن
12 contributing‭ سبب‭ ‬می‭ ‬شود
13 criticizing a colleague انتقاد از همکار نقد همکار
14 cursory glance ‬نگاه‭ ‬اجمالی
15 cursory‭ (‬adj‭) ‬ ‬perfunctory‭, ‬casual سرسری‭ ‬نگاه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬باعجله‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬دقت‭ ‬
16 day's events‭ (‬اتفاقات‭ ‬امروز‭) ‬طول‭ ‬روز
17 deem‭ (‬v‭) ‬ فرض‭ ‬کردن‭ ‬پنداشتن‭ ‬ consider‭, ‬regard as‭, ‬judge‭ ‬
18 demonstrated نشان دادن
19 departure انحراف، حرکت، کوچ، مرگ، عزیمت، فراق
20 disregard‭ (‬v/n‭) ‬ignore‭, ‬neglect‭ / ‬inattention
21 eliminate نادیده گرفتن، حذف کردن
22 environmental issues مسائل زیست محیطی
23 esteem‭ احترام گذاشتن، نظر، شهرت، اعتبار، قدر، عزت،
24 extremely خیلی، بشدت، بافراط
25 figures‭ ارقام figure= شکل رقم
26 gesture ‬ حرکت، رفتار، اشاره، وضع، قیافه، ادا، ژست
27 hasten‭ (‬v‭) ‬ speed up‭, ‬hurry‭, ‬rush‭ ‬ شتاب‭ ‬،دادن‭ ‬تسریع‭ ‬بخشیدن‭ ‬تعجیل‭ ‬نمودن‭ ‬
28 hastily‭ (‬adv‭) ‬ عجولانه‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬بی‭ ‬دقتی‭ ‬ quickly‭, ‬hurriedly‭, ‬speedily‭ ‬
29 hasty‭ (‬adj‭) ‬ ،عجول‭ ‬هولهولکی‭ ‬بی‭ ‬پروا‭ ‬و‭ ‬شتاب‭ ‬زده‭ ‬ quick‭, ‬hurried‭, ‬impetuous‭ ‬
30 heedless‭ (‬adj‭) ‬ unmindful‭, ‬thoughtless‭ ‬ بی‭ ‬،فکرانه‭ ‬بی‭ ‬توجه‭ ‬بی‭ ‬ملاحظه‭ ‬
31 ignore‭ (‬v‭) ‬disregard‭, ‬set aside ‬ نادیده‭ ‬،گرفتن‭ ‬صرف‭ ‬نظر‭ ‬کردن‭ ‬
32 illicit drugs‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬غیرقانونی
33 impulsive gesture‭. حرکت احساسی
34 impulsive‭ (‬adj‭) ‬ impetuous‭, ‬spontaneous‭, ‬hasty‭ ‬
35 inadvertent غیر عمدی
36 inadvertent manslaughter‭ ‬قتل‭ ‬غیر‭ ‬عمدی
37 inadvertent‭ (‬adj‭) ‬unintentional‭, ‬unintended‭ سهوی‭ ‬بابی‭ ‬دقتی‭ ‬تصادفی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬خصومت‭ ‬
38 inspection‭ بازرسی، معاینه، سرکشی، تفتیش،
39 little doubt شک کمی
40 manslaughter‭ ادمکشی، قتل نفس
41 meditate‭ (‬v‭) ‬ contemplate‭, ‬think deeply عمیقاً‭ ‬تفکر‭ ‬نمودن‭ ‬تعمق‭ ‬نمودن‭ ‬
42 mull over‭ (‬v‭) to think carefully over‭, ‬ponder فکر‭ ‬کردن‭ ‬عمیق‭ ‬با‭ ‬زمان‭ ‬کافی‭ ‬
43 neglect‭ (‬n/v‭) ‬of negligence‭ / ‬shirk‭, ‬disregard‭ ‬ ،قصور‭ ‬،اهمال‭ ‬کم‭ ‬توجهی‭ / ‬نادیده‭ ‬گرفتن‭ ‬
44 negligible‭ (‬adj‭) ‬ جزئی،‭ ‬خیلی‭ ‬کم‭ ‬اهمیت‭ ‬قابل‭ ‬چشم‭ ‬پوشی‭ ‬ trivial‭, ‬trifling‭, ‬insignificant‭ ‬
45 never entirely هرگز به طور کامل
46 not to pass on the information نفرستادن‭ ‬اطلاعات
47 overlook‭ (‬v‭) ‬ نادیده‭ ‬گرفتن‭ ‬چشم‭ ‬پوشی‭ ‬کردن؛‭ ‬مشرف‭ ‬بودن‭ ‬ disregard‭, ‬neglect have a view of‭ ‬
48 override‭ (‬v‭) ‬ veto‭, ‬disallow‭, ‬disregard‭; ‬supersede‭ ‬
49 pardoned عفو pardon= عفو، پوزش
50 ponder‭ (‬v‭) ‬ think about‭, ‬contemplate‭ ‬ سنجیدن،‭ ‬تعمق‭ ‬کردن‭ ‬تفکر‭ ‬کردن‭ ‬
51 poor medical treatment درمان‭ ‬ضعیف پزشکی‭ ‬
52 possibility احتمال، امکان، چیز ممکن
53 quietly‭ ساکت،: اهسته، بیصدا، به ارامی، باشکیب
54 rash‭ (‬adj‭) ‬ reckless‭, ‬hasty‭ / ‬spots‭ ‬ بی‭ ‬توجه‭ ‬عجول‭ / ‬جوش‭ ‬یا‭ ‬قرمزی‭ ‬پوست‭ ‬
55 reckless abandon بی خیال همه چیز هر چه باداباد بی ملاهزگی
56 reckless disregard ‬بی‭ ‬توجهی‭ ‬بی‭ ‬فکرانه
57 reckless‭ (‬adj‭) ‬ rash‭, ‬careless‭, ‬heedless‭ ‬ ،عجولانه‭ ‬بی‭ ‬محابا‭ ‬بی‭ ‬فکرانه‭ ‬عجول،‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬هو
58 regard‭ (‬n‭) ‬ احترام‭ ‬،توجه‭ ‬ملاحظه‭ ‬درود‭ ‬در‭ ‬حالت‭ (‬جمع‭) ‬ esteem‭, ‬respect‭, ‬consideration‭ ‬
59 remiss‭ (‬adj‭) ‬ careless‭, ‬neglectful‭, ‬unmindful‭ ‬ بی‭ ‬،احتیاط‭ ‬بی‭ ‬مسئولیت‭ ‬بیفکر‭ ‬
60 replied پاسخ داد
61 spontaneous(adj‭) ‬ ‬unplanned‭, ‬automatic‭, ‬instinctive‭ خود‭ ‬بخودی‭ ‬خودجوش‭ ‬یهویی،‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬
62 supersede‭ لغو کردن، جانشین شدن، جایگزین چیز دیگری شدن
63 swept انداختن ، جارو کردن
64 The present administration مدیریت‭ ‬فعلی
65 The restaurant overlooks the lake‭ این‭ ‬رستوران‭ ‬مشرف‭ ‬به‭ ‬دریاچه‭ ‬است‭. ‬
66 trivial‭ : بی مزه، بدیهی، مبتذل، بیهوده، ناچیز
67 warned against هشدار داد
68 went off رفت
69 What amazes me چیزی‭ ‬که‭ ‬متعجبم‭ ‬میکنه
70 ‬hasty‭ تند، عجول، شتاب زده، دست پاچه، زود رس
71 ‬impetuous‭ : بی پروا، تند و شدید
72 ‬insignificant‭ ناچیز، قلیل
73 ‬It is easy to overlook a small detail like that‭ صرف‭ ‬نظر‭ ‬کردن‭ (‬غافل‭ ‬شدن‭) ‬از‭ ‬جزئیات‭ ‬کوچک‭ ‬این‭ ‬چنینی‭ ‬ساده‭ ‬است
74 ‬shirk‭ اجتناب، طفره روی، طفره زن، طفره رو، شانه خالی کردن از،
75 ‬trifling‭ پوچ، بیهوده، بی ارزش، بی اهمیت، نا قابل