L-PC-ZFH (363 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 acclimatize خو دادن یا خو گرفتن (انسان)، خو گرفتن
2 administrative اجرایی اداری، مجری،
3 afraid متاسف وحشت زده، هراسان،
4 Agricultural produce تولیدات کشاورزی
5 Amino acid اسید آمینه
6 annotated حاوی توضیحات
7 anticipate پیش بینی کردن
8 appeal به نظر کسی جالب بودن
9 Assessment ارزیابی
10 backpacks کوله‌پشتی‌ها
11 bargain خرید ارزان، چانه زنی در معامله
12 beam up to transport somebody to or from a spaceship using special electronic equipment فرستادن به فضا
13 bear متحمل شدن تحمل کردن
14 bedding وسایل خواب،
15 belonging دارایی، اموال، متعلقات
16 Bench نیمکت
17 Bicentennial Park پارک دویست سالگی
18 Binoculars دوربین دوچشمی
19 Biology lessons دروس زیست‌شناسی
20 Bird watchers عاشقان پرندگان
21 Bitter تلخ
22 Bitterness تلخی
23 biuld up افزایش یافتن
24 bizarre عجیب و غریب
25 Boardwalk پل چوبی
26 Boat shed انبار قایق
27 brief کوتاه، خلاصه
28 broaden وسیع کردن
29 bury دفن کردن
30 Café کافه
31 carbon fuels سوخت‌های کربنی
32 carry out به انجام رساندن، انجام دادن،
33 carving حکاکی، بریدن
34 causes and consequences علل و معلولان
35 caves غارها
36 census آمارگیری
37 Centre point نقطه مرکزی
38 chic شیک، مد، باب روز، زیبا
39 cigar سیگار برگ
40 cigarette سیگار
41 Circular ornamental pond زمینه‌ای گرد مزین با آب
42 clerical دفتری
43 cliffs صخره‌ها
44 climate آب و هوا اقلیم، جو (در گروهها
45 cloakroom اتاق پوشاک
46 club کلوب باشگاه، مجمع، تشکیل باشگاه یا انجمن دادن،
47 co-opration همکاری مشارکت
48 Commercially تجاری
49 complex structures ساختارهای پیچیده
50 computer-generation technology فناوری تولید کامپیوتری
51 concept مفهوم تصور کلی، راه کار، تدبیر، روش اجرای یک چیز،
52 conductor رهبر ارکستر
53 confidentially محرمانه
54 confirm تایید کردن، تصدیق کردن
55 consultation رایزنی همفکری
56 contents page صفحه فهرست مطالب
57 contribution کمک مشارکت، سهمیه، سهم، اعانه، هم بخشی،
58 counciller عضو شورا
59 counteract متقابلا تاثیر گذاشتن، بی اثر کردن، عمل متقابل کردن،
60 countryside حومه شهر، ییلاقات، روستا کنار
61 Course دوره
62 crop گیاه کشاورزی، محصول کشاورزی
63 Cuisine آشپزی
64 culminate in it ends with that event ختم میشود به
65 cycle چرخه
66 daunt ترساندن، بی جرات کردن ارسال ایمیل
67 deal with رسیدگی کردن، به چیزی پرداختن، اقدام کردن،
68 deliberately با تامل، با مشورت، عمدا،
69 Demolition تخریب
70 depletion کاهش، نقصان تخلیه، تهی سازی،
71 Derelict buildings ساختمان‌های ویران
72 Details جزئیات
73 devastate ویران کردن، نابود کردن،
74 disabled ناتوان از کار افتاده، معلول،
75 discount تخفیف
76 Discussion بحث
77 disorient بهم خوردن، ناجورشدن، غیرمتجانس شدن
78 dispense توزیع کردن، معاف کردن، بخشیدن، باطل کردن
79 dispirit افسرده کردن، دلسردکردن، روحیه راباختن
80 disruption اختلال، قطع، شکستن
81 distortion انحراف
82 distribute توزیع کردن پخش کردن، تقسیم کردن، تعمیم دادن،
83 district منطقه، ناحیه بخش، حوزه، بلوک،
84 Diving شیرجه
85 donate اهدا کردن، اعانه دادن بخشیدن، هبه کردن، هدیه دادن،
86 drop انداختن کم کردن،
87 drought خشکسالی، خشکی، تشنگی،
88 drums طبل
89 Economy اقتصاد
90 Embassy سفارتخانه
91 encounter غیر منتظره ملاقات کردن، برخورد کردن؛
92 Encyclopedia دایره المعارف
93 enquiry پرسش ، پرس و جو، تحقیق و تفحص استعلام
94 Enrolled ثبت نام کردن
95 entail مستلزم بودن، شامل بودن، فراهم کردن،
96 entrust واگذار کردن، واگذارکردن، بامانت سپردن،
97 epic حماسه
98 eradicate ریشه کن کردن
99 erect برافراشتن-بنا کردن
100 eroded ساییده شده
101 Estuary دهانه رودخانه
102 Evolutionary sense حس سیر تکاملی
103 excluded مستثنی
104 exhibition area ناحیه نمایشگاه
105 exhibits نمونه‌ها
106 exploit بطور کامل بهره برداری کردن از فرصت استفاده کردن،
107 Extraction استخراج
108 extremely به شدت، فوق العاده، بافراط
109 far too early خیلی زود
110 far-reaching دور از دسترس
111 fiction تخیلی تصور، افسانه، قصه، داستان،
112 field trip سفر عملیاتی
113 Fifth taste پنجمین طعم
114 fish stock the quantity of fish in the sea
115 fishery محل ماهیگیری، شیلات، ماهیگیری
116 Flavor طعم
117 Flavor enhancer تقویت کننده طعم
118 float شناور شدن شناور ساختن
119 flutes فلوت
120 fly out ازجا در رفتن
121 foot ath پیاده رو
122 foothill تپه دامنه کوه
123 Formal park پارک رسمی
124 formatting قالب‌بندی
125 former employer کارفرمای سابق
126 four-wheel drive jeeps جیپ‌های چهار چرخ محرک
127 fragile شکننده
128 Frog Pond تالاب قورباغه
129 Gardens باغ‌ها
130 General overview دیدگاه کلی
131 Geographical location موقعیت جغرافیایی
132 get under way حرکت کردن،
133 gorgeous خوشگل، با جلوه، زرق و برق دار، مجلل
134 Guide راهنما
135 habitat زیستگاه
136 handle کنترل کردن، از عهده برآمدن، مدیریت کردن
137 handouts برگه‌ها
138 hang on صبر کردن (غیر رسمی)
139 highlight مورد توجه قرار دادن، تاکید کردن مشخص، نشان شده، پررنگ،
140 Historical background پیشینه تاریخی
141 Hobbies سرگرمی‌ها
142 holiday روز تعطیل، در تعطیلات بسر بردن روز بیکاری، روز تعطیل، تعطیل مذهبی،
143 Homestay اقامت در خانه خانوادگی
144 hospitality مهمان نوازی
145 immediately فورا، بی درنگ، بدون واسطه
146 implement پیاده کردن، انجام دادن
147 implication پیامد، اشاره تلویح، دلالت، معنی، مستلزم بودن،
148 incentive مشوق محرک، انگیزه
149 incentive اتش افروز انگیزه
150 inclusion شامل شدن
151 independent مستقل مستقل، خود مختار، دارای قدرت مطلقه،
152 indigestible غیر قابل هضم
153 Indoor arena سالن ورزش داخلی
154 indulge جامه عمل پوشاندن مخالفت نکردن، مخالف نبودن،
155 Industrial production تولید صنعتی
156 infested آلوده
157 Ingredient ماده
158 Intensifies تقویت می‌کند
159 interactive things چیزهای تعاملی
160 invading settlers شهرک نشینان مهاجم
161 inviting جالب، کشنده، جاذب
162 Islands جزایر
163 Italian pizzas پیتزاهای ایتالیایی
164 itinerary برنامه سفر، خط سیر، سفرنامه
165 jet lag extreme tiredness and other physical effects felt by a person after a long flight across several time zones
166 journey مسافرت، سیاحت، سفر
167 keep up ادامه دادن
168 kept changing their mind مدام نظر خود را تغییر دادند
169 knock کوبیدن
170 Lake دریاچه
171 Language Policy Seminar سمینار سیاست زبان
172 lasting impact one that lasts for a long time
173 launch شروع کردن، اقدام به کاری کردن؛ برنامه را استارت کردن راه انداختن، جا انداختن کالا در بازار، شروع کردن کار،
174 leaflet بروشور اعلامیه
175 Lecture سخنرانی
176 legislation قانون؛ قانون گذاری وضع قانون، نمایندگی، مجلس مقننه،
177 Literacy rates نرخ سواد
178 look after مراقبت کردن، مراقب بودن، مواظب بودن، توجه داشتن
179 Man-made features ویژگی‌های ساختگی
180 mansion کاخ، عمارت چند دستگاهی، عمارت بزرگ،
181 Map نقشه
182 marsh مرداب
183 marvellous شگفت انگیز حیرت آور، عجیب، جالب
184 mature pine tree درختان کاج بالغ
185 mechanics نیرو برد علم مکانیک
186 Minerals معادن
187 Minerals مواد معدنی
188 miniscule bottle بطری کوچک
189 misrepresent بدنمایش دادن، بدجلوه دادن،
190 mite کرم ریز، کرم پنیر
191 moisten مرطوب کردن
192 monoliths سنگ‌های بزرگ و یک‌تکه
193 monoliths یکپارچه ها
194 Monosodium Glutamate (MSG) مونو سدیم گلوتامات
195 mountainous کوهستانی، کوه مانند
196 Naturally occurring به طور طبیعی وجود دارد
197 Nature reserve محل حفاظت شده طبیعتی
198 Nature reserve ناحیه حفاظت شده طبیعتی
199 naval وابسته به کشتی، وابسته به نیروی دریایی
200 navy نیروی دریایی بحریه، ناوگان، کشتی جنگی،
201 obtain گرفتن، کسب کردن (رسمی) احراز، بدست آوردن، فراهم کردن،
202 obviously آشکارا، بطور واضح بطور آشکار یا معلوم، بدیهی است که
203 odd عجیب، غیرعادی
204 Olympic site سایت المپیک
205 onshore واقع در ساحل، روی ساحل،
206 Open space فضای باز
207 operational عملیاتی
208 opulent وافر
209 orchard باغستان باغ میوه
210 out of this به واسطه
211 outcrop برون زد
212 outcrops بیرون‌آمدگی‌ها
213 Outdoor activities فعالیت‌های خارج از ساختمان
214 Outdoor classroom کلاس درس خارجی
215 outline بطور خلاصه و کلی شرح دادن؛ طرح کلی، رئوس مطالب
216 outline document سند مختصر
217 overhead power line خط برق هوایی
218 Overhead projector پروژکتور بالاسری
219 owe بدهکار بودن، قرض داشتن
220 padastrian عابر پیاده
221 palm درخت نخل
222 pamper بناز پروردن، نازپرورده، متنعم کردن
223 parasite انگل، طفیلی، صدای مزاحم، پارازیت،
224 pavement پیاده رو
225 pellet گلوله
226 penetrate نفوذ کردن در
227 pest آفت
228 Pets حیوانات خانگی
229 phenomena پدیده حادثه، عارضه، نمود، تجلی،
230 physical features ویژگی‌های فیزیکی
231 pillow بالش متکا، پشتی، بربالش گذاردن،
232 plush مجلل، باشکوه
233 pollinate گرده افشانی
234 Potato crisps چیپس کرفس
235 poultry مرغ وخروس، مرغ خانگی، ماکیان
236 predictability پیش بینی پذیری
237 Preference ترجیح
238 Presence حضور
239 Presentation ارائه
240 preserve نگهداری کردن، حفظ کردن
241 press (n) مطبوعات
242 presumably احتمالا
243 prevailing غالب، فائق، عمومی، متداول
244 Primary schools مدارس ابتدایی
245 profile شرح حال، پروفایل شکل دادن، فرم دادن، شکل، فرم،
246 Protein-containing foods غذاهای حاوی پروتئین
247 Public transport system سیستم حمل و نقل عمومی
248 pull out ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن،
249 put off starting به تعویق انداختن شروع
250 questionnaire پرسشنامه
251 Races مسابقات
252 raise sponsorship money جمع آوری و فراهم کردن حمایت مالی
253 rare breeds نژاد های کمیاب
254 rasearch تحقیق تحقیقات علمی، جستجو، تجسس،
255 rationale بنیاد و پایه
256 rear پروردن، تربیت کردن،
257 reassurance اطمینان خاطر
258 Records سوابق
259 Recreation تفریح
260 refreshments : خوراکی‌های خنک کننده
261 refuse رد کردن عدم پذیرش،
262 region ناحیه پهنه، ناحیه نظامی، منطقه،
263 rehearsing frantically دیوانه وار تمرین می کند
264 reliable قابل اعتماد
265 remit تخفیف دادن، فرستادن (وجه)، بخشیدن، امرزیدن،
266 rescue نجات دادن؛ نجات رهایی دادن، رهانیدن، خلاصی،
267 Resources Room اتاق منابع
268 revelation افشاگری فاش سازی، آشکار سازی، افشا، وحی،
269 revision مرور
270 Rose garden باغ گل رز
271 rough tracks مسیرهای خشن
272 Rowing boats قایق‌رانی
273 rucksack کوله پشتی
274 sailing ships کشتی‌های شناور
275 salinity میزان شوری، شوری،
276 Saltiness نمکی
277 sandstone plateaux دشت‌های صخره‌ای
278 School places مکان‌های مدرسه
279 Scientists دانشمندان
280 Seaweed جلبک دریایی
281 secretary منشی
282 secure مطمئن محکم نگهداشتن، به دست آوردن، خاطر جمع،
283 sequenced مرتب شده
284 shallow-rooted species گونه‌های دارای ریشه کوتاه
285 sight جای دیدنی، منظره دیدنی؛ بینایی
286 sink فرو رفتن، رسوخ، ته نشینی، غرق شدن
287 sleek براق، شفاف، چرب ونرم، صیقلی کردن،
288 slogan شعار ورد، تکیه کلام، آرم
289 Small island جزیره کوچک
290 so called اصطلاحا، به اصطلاح، که چنین نامیده می شود
291 so forth Such and such a thing چیزهایی ازین قبیل
292 Sour ترش
293 Sourness ترشی
294 Special food requirements نیازهای خاص غذایی
295 spectacular تماشایی، چشمگیر منظره دیدنی، نمایش غیر عادی
296 spiolt تباه، فاسد، معیوب
297 spires برج‌ها
298 Spoilage فساد
299 sponsorship حمایت مالی
300 stamina استقامت
301 stately باوقار، مجلل، باشکوه
302 Statistics آمار
303 Staying اقامت کردن
304 sting نیش زدن زخم،
305 Storehouses انبارگاه‌ها
306 subheadings زیرعنوان‌ها
307 subjective براساس دیدگاه شخصی درون گرایی، درونی، ذهنی،
308 submitting ارسال کردن
309 surround احاطه کردن، محصور کردن فرا گرفتن، محاصره کردن،
310 sustainable پایدار قابل تحمل، تاب آوردنی
311 Sweet شیرین
312 Swimming pool استخر
313 Synchronised swimming شنا هماهنگ
314 take a year off یک سال مرخصی گرفتن
315 take out از حساب پول برداشت کردن درآوردن، پاک کردن، از عهده برآمدن، به دست آوردن
316 take part شرکت کردن سهیم شدن، دخالت کردن، مداخله کردن،
317 take pity on me به من رحم کن
318 Tastes طعم‌ها
319 temple معبد پرستشگاه، شقیقه، گیجگاه
320 temporarily موقتا
321 tent چادر خیمه زدن، توجه کردن، آموختن،
322 terk پیاده روی طولانی
323 theatrette تئاتر کوچک
324 to bear cost هزینه را متحمل شدن
325 Tourist brochure بروشور گردشگری
326 tourist invasion تجاوز گردشگری
327 Toxins سموم
328 traceable قابل ردیابی
329 Track and field دو و میدانی
330 trading post ایستگاه تجارت
331 Train lines خطوط قطار
332 train of thought ذهنیت و روند فکری
333 trek سفر پیاده‌روی
334 tribal park پارک قومی
335 tropical استوایی مناطق حاره، گرمسیری،
336 two dimensions دو بعدی
337 typos اشتباهات تایپی
338 underestimate دست کم گرفتن ناچیز پنداشتن، تخمین کم
339 underpinning زیربند
340 undertake بر عهده گرفتن عهده دار شدن، تعهد کردن، متعهد شدن،
341 up front you pay money in advance پیش پرداخت
342 up front you pay them before they start a job پیش پرداخت
343 variability تغییر پذیری، تغییرپذیری،
344 variation نوسان، متناوب، پراکندگی، واریاسیون، گونه ها، ناپایداری،
345 Vegetarian گیاه‌خوار
346 veterinarian دامپزشک پزشک حیوانات،
347 Viewing shelter پناهگاه مشاهده
348 Visitors Centre مرکز بازدیدکنندگان
349 Visuals تصاویر
350 Warehouses انبارها
351 Water features ویژگی‌های آبی
352 Waterbird Refuge محل پناهگاه پرندگان آبی
353 waterfall آبشار
354 way off At a great distance from a particular point
355 weather balloon a balloon that carries instruments into the atmosphere to measure weather
356 weaving blanket سبد بافندگی
357 West Africa غرب آفریقا
358 Wetland منطقه مرطوب
359 whole کل، همه دست نخورده، کامل، بی خرده،
360 wipe out از بین بردن، با خاک یکسان کردن
361 wise عاقل، خردمند دانا، عاقلانه، معقول، فرزانه،
362 work out از چیزی سر در آوردن، حل کردن،
363 yield محصول،