January reboot 9 (33 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 bag; basket kaban
2 call for someone yonde kimasu
3 catch a cold kazewohiku, kazewohikimasu, kazewohiite
4 chair isu
5 clear up, tidy up hareru, haremasu, harete
6 color iro
7 common cold kaze
8 continue, proceed tsuzukeru, tsuzukemasu, tsuzukete
9 decrease heru, herimasu, hette
10 durable/strong joobu da
11 effective kooka teki da
12 efficient noritsu teki da
13 five of something itsutsu
14 forceful/high handed gooin da
15 free/liberal jiyuu da
16 fruit kodamono
17 get used to, become familiar with nareru, naremasu, narete
18 hundred hyaku
19 increase fueru, fuemasu, fuete
20 inform, tell, convey tsutaeru, tsutaemasu, tsutaete
21 modest kenkyo da
22 one person; alone; single hitori
23 paper kami
24 polite teenee da
25 safe/passable bunan da
26 splendid/wonderful/nice suteki da
27 stubborn/persistent ganko da
28 stylish/tasteful oshare
29 this year kotoshi
30 to work, go well, succeed umaku iku, umaku ikimasu, umaku itte
31 turn on, light tsukeru, tsukemasu, tsukete
32 work at (organization) hataraku, hatarakimasu, hataraite
33 work for (organization) tsutomeru, tsutomemasu, tsutomete