January reboot 8 (33 Cards)
 by [email protected]
   
  Front cards Back cards
1 ask a question shitsumon wo shimasu
2 beef gyuuniku
3 check, investigate, look up shiraberu, shirabemasu, shirabete
4 chopsticks hashi
5 convenient time tsugoo ga ii
6 cool/handsome kakko ii
7 detailed/knowledgeable kuwashii
8 electricity denki
9 envelope fuutou
10 envious urayamashii
11 exchange torikaeru, torikaemasu, torikaete
12 explain setsumei wo shimasu
13 finish or end sumu, sumimasu, sunde
14 hard/solid katai
15 high or tall (thing) takai
16 inconvenient time tsugoo ga warui
17 low hikui
18 mother haha
19 movie theater eigakan
20 play asobu, asobimasu, asonde
21 refuse or decline kotowaru, kotowarimasu, kotowatte
22 resemble niru, nimasu, nite
23 school gakkou
24 smart/clever atama ga ii
25 soft yawarakai
26 spring, springtime haru
27 strong tsuyoi
28 take a picture shashin wo torimasu
29 take someone somewhere tsurete ikimasu
30 travel ryokou wo shimasu
31 two days, 2nd of the month futsuka
32 weak yowai
33 who donata